งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย

2 ความเชื่อมโยงและพลวัตที่เกี่ยวกับสุขภาพ ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบริการ สุขภาพ กรรมพันธุ์ พฤติกรรม สุขภาพ ความเชื่อ จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร ครอบครัว และการอพยพย้ายถิ่น ค่านิยม / ความเชื่อ และวัฒนธรรม การเมือง / การปกครอง สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เสมอภาค / ความครอบคลุม คุณภาพ / ประสิทธิภาพ ประเภท และระดับบริการ รัฐ / เอกชน พลวัต สุขภาพ เทคโนโลยี

3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

4 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงระดับโลก/ประเทศ ผลกระทบระดับโลก / ประเทศ ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะโลกร้อนอุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจการเงิน/การคลัง เศรษฐกิจการค้า ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สังคมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการย้ายถิ่น การศึกษา ที่พักอาศัย ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเมืองความเป็นธรรม/เสมอภาคและสงบสุข ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อและไม่ติดต่อโรค จากแมลง โรคขาดสารอาหาร วิกฤติการด้านอาหาร การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเงิน ประชากรพึ่งพึงสูงขึ้น แรงงานข้ามชาติ ความรอบรู้และตระหนักเรื่อง สุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โลกไร้พรมแดน การใช้วิทยาการทาง การแพทย์ค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพสูง ประชาชน/สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

5 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงระดับโลก/ประเทศ ผลกระทบระดับโลก / ประเทศ ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง องค์กร การปรับโครงสร้างขององค์กร ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเมือง/ นโยบาย พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญสุขภาพ ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง งบประมาณการบริหารงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีเทคโนโลยีทางสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ละสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของกระทรวง/ กรมในเชิงเสนอและผลักดัน นโยบาย บทบาทด้านวิชาการที่เข็มแข็ง ของกระทรวง กรมต่าง ๆ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเงิน การเกิดโรคติดต่อใหม่และ อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความ ดันโลติตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หลอด เลือดหัวใจอุดตัน และมะเร็ง ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง การใช้ยาเวชภัณฑ์และเครื่อง แพทย์ที่มีราคาสูง การใช้ยาเวชภัณฑ์และ เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง การบังคับใช้สิทธิบัตรยาใน ประเทศไทย

6 ผลกระทบต่อสุขภาวะคนไทย

7 การสูญเสียปีสุขภาวะคนไทย (Daly’s LOSS) กลุ่มอายุปัญหาสุขภาพ แรกเกิด – 14 ปีทารกน้ำหนักน้อย ทารกขาดออกซิเจน 15 – 29 ปีเอดส์ อุบัติเหตุ ยาเสพติด จิตเภท พิษสุราเรื้อรัง 30 – 59 ปีเอดส์ อุบัติเหตุ เบาหวาน มะเร็งตับ 60 ปีขึ้นไปโรคหลอดเลือดสมอง ถุงลมโป่งพอง เบาหวาน

8 สาเหตุสำคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY ’ s loss) ในประเทศไทย พ. ศ. 2547 จำแนกตามเพศ ลำดับ ที่ เพศชายเพศหญิง โรค DALYs loss ร้อยละโรค DALYs loss ร้อยละ 1.เอชไอวี/เอดส์600,00411.3หลอดเลือดสมอง307.1317.9 2.อุบัติเหตุจราจรทางบก329,0686.2เอชไอวี/เอดส์290,7117.5 3.ติดสุรา329,0686.2เบาหวาน267,5496.9 4.หลอดเลือดสมอง305,1055.7ซึมเศร้า191,4904.9 5.มะเร็งตับ294,8685.5มะเร็งตับ140,4803.6 6.หัวใจขาดเลือด178,0113.3อุบัติหตุจราจรทางบก135,8323.5 7.หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง175,5493.3หัวใจขาดเลือด117,7903.0 8.เบาหวาน168,7023.2ข้อเข่าเสื่อม117,7903.0 9.ซึมเศร้า136,8952.6หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง112,6632.9 10.ตับแข็ง133,0462.5ต้อกระจก110,5722.8

9 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่เข้ารับ การรักษาในสถานบันโรคหัวใจ พ.ศ. 2538 - 2549 จำนวน ( ราย ) พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : สถาบันโรคหัวใจ กรมการแพทย์

10 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อประชากร 100,000 คน) ของโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2549 ต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : รายงานผู้ป่วนใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ : ความชุกของโรคมะเร็ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แสดงเฉพาะมะเร็งตับ ปอด มดลูก และเต้านม เท่านั้น

11 อัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในสตรีกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต่อประชากร 100,000 คน

12 อุบัติการณ์มะเร็งตับต่อประชากร 100,000 คน ของประเทศไทย พ. ศ. 2536, 2539, 2542 และ 2543 พ.ศ.พ.ศ. อุบัติการณ์ต่อประชากร 100,000 คน เพศชายเพศหญิง 253637.415.5 253940.516.0 254238.614.3 254331.211.5 ที่มา : Cancer in Thailand, 1995 - 2000

13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่เข้ารับการรักษา ในสถาบันมะเร็งระหว่าง พ.ศ. 2529 - 2548 ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ หมายเหตุ : เป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด

14 อัตราตาย และอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2527 - 2540 พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนอุบัติเหตุ (ราย)

15 อัตราการออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป พ. ศ. 2530 - 2550 ที่มา : 1. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2530, 2535, 2540 และ 2545, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2547. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ.

16 ผลกระทบต่อองค์กร ( กรมอนามัย )

17 งบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2549 - 2551 แหล่งข้อมูล: เอกสารงบประมาณรายจ่ายไม่รวมหมวดเงินเดือนและลูกจ้างประจำ

18 อัตรากำลัง กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2547-2551 แหล่งข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

19 การจัดสรรงบประมาณ PP สปสช PP Vertical program (15.47) ระดับประเทศ PP Vertical program (15.47) ระดับประเทศ PP Communit y (37.50) ระดับชุมชน PP Communit y (37.50) ระดับชุมชน PP Facility (5 กิจกรรม หลัก ) (82.43) ระดับ CUP PP Facility (5 กิจกรรม หลัก ) (82.43) ระดับ CUP PP Capitation (186.27 บาทต่อหัว ) 63.131 ล้านคน Cup ( Diff. by age group) จังหวัด จัดสรรให้ Cup + PCU ( เฉพาะ ปชก. พื้นที่ที่ไม่ มีกองทุน ตำบล ) กองทุ น ตำบล PP Area based (50.87) ระดับพื้นที่ PP Area based (50.87) ระดับพื้นที่ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก คำนวณจาก 253.01 บาทต่อ ปชก. สิทธิ UC ที่ จำนวนปชก.UC 46.477 ล้านคน สปสช. สาขาจ ว. 65% สปสช. สาขา เขต 35 % จังหวัด จัดสรรให้ Cup กร ม จัดสรรพร้อมเงื่อนไข ผลงานตาม composite indicator โดย สสจ. และ สาขา กทม. เป็น P&P manager ที่มา : สปสช

20 การบริหารงบ PP Community Based PP Community Based (37.50 บาท : หัวประชากร) จังหวัดจัดสรรให้ Cup + PCU (เฉพาะ ปชก. พื้นที่ที่ไม่มีกองทุนตำบล) กองทุนตำบล

21 ข้อสังเกตจากการนิเทศ จังหวัดตั้งตัวไม่ทัน มีแผน แต่บางพื้นที่ยังบูรณาการไม่ได้ดี ความไม่ชัดเจนระหว่างการจัดสรร (Allocation) กับ (Payment) กระบวนการบริหารจัดการที่หลากหลาย - เชิงยุทธศาสตร์ - เชิงแผนงาน / โครงการ

22 ขาดระบบตรวจสอบ คุณภาพโครงการ - สภาพปัญหา สถานการณ์ไม่มี - ประชากรเป้าหมาย ไม่ชัดเจน - มาตรการเดิม ๆ ตัวชี้วัดมาก กพร /PMQA1Composite indicator รายงานอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวคิดถูกตีกรอบ ข้อสังเกตจากการนิเทศ

23 นโยบายและทิศทางส่งเสริมสุขภาพ

24 สาระสำคัญธรรมนูญสุขภาพ ปรัชญาและแนวคิด การเงิน การคลังด้าน สุขภาพ 10 2 การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรคและ ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 3 1 4 การบริการ สาธารณสุขและ ควบคุมคุณภาพ 5 สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น การแพทย์ แผนไทย แพทย์ทางเลือก 6 การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ การสร้าง และเผยแพร่องค์ ความรู้ด้านสุขภาพ 7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ 9 8 ผลิตพัฒนาบุคลากร สาธารณสุข ที่มา : พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จัดให้มีหลักประกัน และ ความคุ้มครอง ให้เกิดสุขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป้าหมาย 11 12

25 MEANs ( ยุทธ์วิธี ) - Planning - Allocate Resource - Target - Indicator - Monitoring - Report Partner Advocate Invest Regulate and Legislate Build capacity ออตตาวา เพิ่มความสามารถของชุมชน พัฒนาทักษะบุคคล สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ปรับระบบบริการสุขภพ สร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ รัฐ เอกชน ประชาชน Bangkok Charter In A Globalize World

26 Six keys function of High Performance Organization Organization Development Management Consumer Protection Provider Support Human Resource Development Healthy People Healthy Thailand Knowledge Funder Alliance Surveillance M & E R & D M & E Information Six Key Functions to High Performance Organization

27 5 กลยุทธ์สำคัญของกรมอนามัย พัฒนาความเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วมกับ ภาคีเครือข่าย (Partner) ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และกฎหมายด้านสุขภาพ (Regulate and Legislate) จากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา และวิถีชีวิตคนไทย สร้างความตระหนัก (Advocacy) เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Build Capacity) ให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

28 พัฒนาความเข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างศักยภาพกับภาคีเครือข่าย ทุกระดับ สร้างเสริมการสร้างความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดี พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

29 ลงทุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร มุ่งเน้นคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั่วทั้งองค์กร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการและการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

30 พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย พัฒนาวิชาการให้มีคุณภาพ และใช้แก้ไข ปัญหาได้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมายแบบมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาภาค ประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

31 สร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง ร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ภาค ประชาชน สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีต่อประชาชน พัฒนาช่องทางการเรียนรู้

32 พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล สร้างช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เสริมสร้างองค์กรด้วยระบบการจัดการ ความรู้ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล สร้างช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เสริมสร้างองค์กรด้วยระบบการจัดการ ความรู้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

33


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google