งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน ไม่พบการติดต่อจากสุกร เกิดจากไวรัสหวัดใหญ่ เอ เอช 1 เอ็น 1 เกิดจากการผสมสารพันธุกรรม เชื้อไข้หวัดใหญ่ของ สกุร + คน + นก

3 สถานการณ์ เริ่มระบาดในเม็กซิโก 18 มีนาคม 2552 11 เมษายน 2552 พบผู้ป่วย ใน 29 ประเทศ ผู้ป่วย 4,379 ราย เสียชีวิต 49 ราย ประเทศไทย พบผู้ป่วย 2 ราย ( รักษาหายแล้ว )

4 องค์การอนามัยโลก รายงานการระบาด เมื่อ 18 มีนาคม 2552 สอบสวนโรค ประสานการป้องกันควบคุมโรค กับรัฐบาลเม็กซิโก ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)

5 มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 1. การป้องกันควบคุมโรค 2. การกำกับ ดูแล การดำเนินการ 3. การประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน

6 มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 1. เร่งรัด และเพิ่มระดับความเข้มข้น การเฝ้าระวังโรค 2. เตรียมพร้อมการตรวจยืนยันเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการ 3. เตรียมพร้อมด้านการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วย 4. สำรองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 5. ให้สุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ 6. ตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

7

8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกำหนดด้านสาธารณสุขกับประชาชน Health System influences Life course Disease experience Genes Health and well being of population Gender perspective Social Cultural, and Environmental determinants Public health perspective Global and ecological perspective นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

9 Enable Mediate Advocate พัฒนา ทักษะ ส่วนบุคคล เพิ่มความสามารถของชุมชน กฎบัตรออตตาวาว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ

10 การสร้าง ศักยภาพ กฎหมาย กฎ ระเบียบ การลงทุน พันธมิตร นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการ การสร้าง กระแส กฎบัตรกรุงเทพ : กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ พัฒนานโยบาย ภาวะผู้นำ การปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ รู้เท่าทันสุขภาพ ทำให้การส่งเสริมสุขภาพ วาระการพัฒนาโลก ความรับผิดชอบของรัฐ เป้าหมาย ชุมชน ประชาสังคม ข้อกำหนดที่ดีของบรรษัท พันธสัญญาสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า Bangkok Charter For Health Promotion

11 ออกกำลังกาย อารมณ์ อาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา 6 อ. อบายมุข ส่งเสริมสุขภาพ

12 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ส่งเสริมสุขภาพ

13 1. การป้องกันควบคุมโรค 2. การกำกับ ดูแลการดำเนินการ 3. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

14 1. เร่งรัด และเพิ่มระดับความเข้มข้น การเฝ้าระวังโรค 2. เตรียมพร้อมการตรวจยืนยันเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการ 3. เตรียมพร้อมด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 4. สำรองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 5. ให้สุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ 6. ตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

15 1. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรค 2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สวนสาธารณะ ลานออกกำลังกาย 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4. สื่อสารความเสี่ยง ให้สุขศึกษา 5. ปฏิบัติตามกฎหมายกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ 6. สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

16 แนวคิดศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ( กรมอนามัย ) / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) 1. คุณภาพการบริการ : ส่งเสริมสุขภาพ / ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก / โภชนาการ / สุขาภิบาลอาหาร 2. การบริหารจัดการ 3. อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย 4. การพัฒนาบุคลากร 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาเด็กในตำบลที่ตั้ง ศูนย์เด็กเล็ก  นโยบายศูนย์การเรียนรู้  พ่อ แม่ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดบริการพัฒนาเด็ก  สื่อ กิจกรรม พัฒนาเด็กปฐมวัย  พัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์  การพัฒนาบุคลากร  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90  การเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 90  ความฉลาดทางอารมณ์ ร้อยละ 90

17 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำเช่น ชมรมเด็กไทยทำได้ / อย. น้อย / อสร./ ยสร. /To be # 1 1. ภาวะสุขภาพของ นร. - Wt / Ht - Ht / Age - Physical activity - Mental health - โครงงาน สส. / สว. 2. โครงการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียน - ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - ต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง 3. นโยบาย กท. ศธ - น้ำดื่มสะอาดพอเพียง - สุขาน่าใช้ - โภชนาการ และ สุขาภิบาล ( ลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม ) - ป้องกันบาดเจ็บ - ป้องกันสภาวะแวดล้อม เป็นพิษ - บุหรี่

18 อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย อากาศ อโรคยา อบายมุข ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และผู้สูงอายุ 6 อ.

19 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 1. หากพบผู้ป่วยหรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ควรสวมหน้ากากอนามัย 2. หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ แออัดในระยะที่มีการแพร่ระบาด 3. หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากหรือขยี้ตา 4. อย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า 5. ใช้ผ้าปิดปากและจมูก เวลา ไอ หรือจาม

20 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 6. รับประทานอาหารสุกใหม่ ๆ 7. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้อื่น 8. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะ ผัก ผลไม้ 9. ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ สาธารณะ เช่น โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ

21 10. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 11. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 12. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา 13. ระวังรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะเวลาที่อากาศ เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

22


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google