งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา เทคโนโลยีส่งเสริม สุขภาพในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา เทคโนโลยีส่งเสริม สุขภาพในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา เทคโนโลยีส่งเสริม สุขภาพในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและความ จำเป็น ปี 2546 เริ่มต้นความร่วมมือ เกิดความร่วมมือ สธ. + ศธ. ในการ ดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 มีผลผลิต 2 ชิ้น คือ 1. จัดทำสาระการเรียนรู้สุขศึกษาของ ช่วงชั้นและรายชั้นปี 2. แผนการสอนตัวอย่างวิชาสุข ศึกษาในกลุ่มทักษะชีวิต ปี 2547 พัฒนาต่อเนื่อง กรมอนามัย + โครงการ Intel  Teach to the Future พัฒนา นวตกรรมสนับสนุนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนจัดการ เรียนรู้ที่บูรณาการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาการสุขศึกษาในชั้น เรียน

4 เป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา แผนการสอนจากฝ่าย การศึกษา นักวิชาการจาก กรมต่างๆ ในกระทรวง สาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย และรวม 34 คน

5 การดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 - ระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2547 - เนื้อหาสาระการ อบรม ส่วนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ฯ ส่วนที่ 2 โปรแกรม Intel  Teach to the Future ผลผลิต เค้าโครง แผนจัดการเรียนรู้ 17 แผนฯ

6 การดำเนินงาน ( ต่อ ) วิเคราะห์ผลผลิตจากอบรมครั้ง แรก ทีมวิทยากร และคณะทำงานของ กลุ่มฯ ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์เค้า โครงแผนฯ ที่ได้ คัดเลือกแผนฯที่มี ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อให้ เสร็จสมบูรณ์จำนวน 10 แผน

7 การดำเนินงาน ( ต่อ ) ประชุม ปฏิบัติการครั้ง ที่ 2 เชิญผู้เข้าอบรม ครั้งแรกโดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดประชุมฯ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 30 เม. ย. – 1 พ. ค. และ 3-4 พ. ค. 2547 เพื่อพัฒนา เค้าโครงแผนฯ ให้ เสร็จสมบูรณ์โดย มีวิทยากรให้ คำแนะนำ

8 การดำเนินงาน ( ต่อ ) ประชุมทีมวิทยากรร่วมกัน ตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้ ครั้งสุดท้าย ก่อนเผยแพร่

9 ผลผลิต (Output) แผนการสอนที่ : - บูรณาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ - มุ่งให้เกิดทักษะสุขภาพ และทักษะชีวิต (Skill based Health Education)

10 ผลลัพท์ (Outcome) ครูที่เข้ารับการอบรมตาม โครงการ Intel  Teach to the Future สร้างแผนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ บูรณาการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสร้างทักษะ สุขภาพและทักษะชีวิต (Skill based Health Education) ใน การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา

11 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม

12 นกแต้วแล้วท้องดำ (Gurney Pitta) ถิ่นที่อยู่ : พบที่เดียวในโลกที่ เขา นอจู้จี้ จ. กระบี่ สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา เทคโนโลยีส่งเสริม สุขภาพในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google