งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและความจำเป็น
ปี เริ่มต้นความร่วมมือ เกิดความร่วมมือ สธ. + ศธ. ในการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ปี 2546 มีผลผลิต 2 ชิ้น คือ 1. จัดทำสาระการเรียนรู้สุขศึกษาของช่วงชั้นและรายชั้นปี 2. แผนการสอนตัวอย่างวิชาสุขศึกษาในกลุ่มทักษะชีวิต ปี พัฒนาต่อเนื่อง กรมอนามัย + โครงการ Intel  Teach to the Future พัฒนา นวตกรรมสนับสนุนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการสุขศึกษาในชั้นเรียน

4 เป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนการสอนจากฝ่ายการศึกษา นักวิชาการจากกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย และรวม 34 คน

5 การดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
- ระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2547 - เนื้อหาสาระการอบรม ส่วนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ฯ ส่วนที่ 2 โปรแกรม Intel  Teach to the Future ผลผลิต เค้าโครงแผนจัดการเรียนรู้ 17 แผนฯ

6 การดำเนินงาน (ต่อ) วิเคราะห์ผลผลิตจากอบรมครั้งแรก
ทีมวิทยากร และคณะทำงานของกลุ่มฯ ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์เค้าโครงแผนฯ ที่ได้ คัดเลือกแผนฯที่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อให้เสร็จสมบูรณ์จำนวน 10 แผน

7 การดำเนินงาน (ต่อ) ประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2
เชิญผู้เข้าอบรมครั้งแรกโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดประชุมฯ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. และ 3-4 พ.ค เพื่อพัฒนาเค้าโครงแผนฯ ให้เสร็จสมบูรณ์โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ

8 การดำเนินงาน (ต่อ) ประชุมทีมวิทยากรร่วมกันตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้ครั้งสุดท้าย ก่อนเผยแพร่

9 ผลผลิต (Output) แผนการสอนที่ : - บูรณาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- บูรณาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - มุ่งให้เกิดทักษะสุขภาพและทักษะชีวิต (Skill based Health Education)

10 ผลลัพท์ (Outcome) ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Intel  Teach to the Future สร้างแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสร้างทักษะสุขภาพและทักษะชีวิต (Skill based Health Education) ในการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

11 ผลกระทบ (Impact) นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

12 สวัสดี นกแต้วแล้วท้องดำ (Gurney Pitta)
ถิ่นที่อยู่ : พบที่เดียวในโลกที่ เขานอจู้จี้ จ.กระบี่ สถานภาพ : ใกล้สูญพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google