งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARASIT OIDS Kosol Charernsom Glyptapanteles acherontiae Cameron Larval parasite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARASIT OIDS Kosol Charernsom Glyptapanteles acherontiae Cameron Larval parasite."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PARASIT OIDS Kosol Charernsom

3 Glyptapanteles acherontiae Cameron Larval parasite

4 Glyptapanteles taytori Wilkinson Larval parasite

5 Glyptapanteles bataviensis Rohwer NH M

6 Glyptapanteles lambanni Wilkinson NH M

7 Glyptapanteles fabiae Wilkinson NHM

8 Glyptapanteles phytemetrae Wilkinson NHM

9

10 Glyptapanteles fabia looper parasite pupa e

11 Iconella sundanus NHM

12 Cotesia sp. ex Cnaphalocrosis medinalis โคทีเซีย แตนเบียนหนอนห่อ ใบข้าว โคทีเซีย แตนเบียนหนอนห่อ ใบข้าว rice leaf folder parasites

13 Microplitis maculipennis Castor looper parasite larva

14 Microplitis maculipennis castor semi- looper parasite pu pa

15 Microplitis maculipennis pupa Achaea janata castor semi-looper Achaea janata castor semi-looper

16 Fonicia chalcoscelidis แตนเบียนโฟ นิเซีย ex Thosea bipartita

17 Yellow headed braconid Braconidae

18 Chelon us sp. Braconidae: Cheloninae

19 Chelonu s sp.. Cheloninae IRRI

20 Chelonus sp. egg parasite

21 Chelonus sp. egg parasite

22 Chelonus sp. egg parasite Cheloninae,Brac onidae

23 Sigalphogastra shefordi Hym: Braconidae Braconi nae

24 Sigalphogastra shelfordi แตนเบียนหนอน long tailed braconid

25 Bracon sp. Caseworm parasite Bracon inae

26 Aphidiu s sp. ex peach aphid Braconidae: Aphidiinae

27 in aphid mummy แตนเบียนเพลี้ยอ่อน aphid parasi te Alloxysta sp.

28 Aphelinus sp. aphid parasite

29 Aphidiu s sp. Aphidiin ae Aphid parasite mummifi ed aphids

30 Aphidius sp. Aphidi inae aphi d para site

31 Aphidiid vs Aphid Aphid parasites Pussy willo mummy aphid

32 Aphidius sp. aphid parasite ex rain-tree aphid

33 Praon sp. Aphidiina e pupa under host

34 Microbracon sp. Braconidae: Braconinae ectopara site

35 Xorides sp. the large ichneu mnid

36 Xorides sp.

37 Ichneumo nidae

38 Mansa sp vs Pompilid

39 Xanthopimpla sp. Ex Erionota thrax banana skipper pupa

40 Xanthopimpla stemator pupal parasite

41 Xanthopim pla sp. xanthopimpla

42 Charops obtusus Ichneumon idae

43 Charops bicolor Szepligeti Ichneumoni dae

44 Charops obtusus Ichneumonidae pup a

45 Charops sp A

46 Ichneumonid Larval parasite Ichneumonid pupa

47 larval parasite

48 Ichneumonid Mans a

49 Mansa sp. mansa

50 Melcha sp. Hym: Ichneumonidae Melcha

51 Mansa sp. blue mansa

52 Enicospilus sp.. Ophionina e

53 Enicospilus sp. Ophio ninae

54 Xorides sp. แตนเบียนหนอน NH M xori des

55 Xorides sp. แตน เบียนหนอนเจาะไม้ Ichneum onidae

56 Mansa sp. Ichneu monid vs Pompili d

57 Ichneumonid pupal case in larval skin

58 Ichneu monid pupa. hairy caterpillar parasite

59 Coelichneumon sp. Hesperiid pupal parasite

60 Ichneumonid on sticky trap misus e

61 Ishnojop pa sp. Ichneumonid ae

62 Xanthopimpla pupa in host larva Doi Intanon

63 Ichneumonid Doi Ang Khang 1976 Spodoptera litura parasitized pupa

64 Ichneumonid Pupa. Doi Ang Khang 1976 pupal parasite of Spodoptera litura

65 Scenocharo ps sp. Scenoch arops

66 Ichneumonid cocoon in Papilio skin Melalophacharops sp.

67 Ichneumonid ex Papilio L3 Melalophacharops sp.

68 Male Xanthopimpla sp.

69 Ichneumonid

70

71 Praestochrysius shanghaiensis Cuckoo wasp Chrysididae

72 Praestochr ysius sp. ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ ร่าน ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ ร่าน cucko o wasp

73 Loboscellidia sp. แตนเบียนโลโบ เซลลิเดีย Bethyloidea: Loboscelidae

74 Neogonatopus sp. แตนขา คีม

75 Goniozus sp. Bethylidae

76

77

78

79 Goniozus sp. Bethylidae

80 Goniozus triangulifer Bethylidae

81 Camsomeriella 4- fasciata Scoliida e

82 Camsom eriella annula ta ต่อรู Hym:Scol iidae White grub parasite digger wasp

83 Camsomeri ella sp. F.Scoliid ae ต่อ รู digger wasp

84 Camsomeriella sp. ต่อรู fem ale

85 Camsomeris collaris 4-fasciata แคมโซเมอรีส เบียนหนอนแมลง นูน แคมโซเมอรีส เบียนหนอนแมลง นูน fema le male

86 Camsomeri ella sp. F.Scoliid ae ต่อ รู fem ale

87 Camsomeris collaris F แตนเบียนหนอนแมลง นูน white grub parasite

88 Scolia sp. white grub parasite

89 Megascolia azuria siamensis digger wasp

90 Camsomeris quadriguttulata Camsomeris

91 Megascolia azuria siamensis Megascolia

92 Camsom eriella annula ta ต่อ รู F.Sconiid ae White grub parasite mal e

93 Camsomeris phalerata ต่อรู Hym:Scol iid

94 Pompil idae Spider wasp

95 Vespidae: solitary wasp vespid

96 Vespidae: solitary wasp vespid

97 Vespidae: Solitary wasp vespid

98 Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand Phone (066) 034 281 265. Fax 034 351 881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th 197 6 Doi Ang Kha ng http://pikul.lib.ku. ac.th/insect

99 ภาพ 2519-2544

100 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

101 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

102 Registered no. 26542 s 1097

103 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ )


ดาวน์โหลด ppt PARASIT OIDS Kosol Charernsom Glyptapanteles acherontiae Cameron Larval parasite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google