งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARASIT OIDS Kosol Charernsom 1. PARASTIC A 2. ACULEAT A parasitoi ds wasps, bees ants Hym Kosol Charernso m Suborder Apocrita.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARASIT OIDS Kosol Charernsom 1. PARASTIC A 2. ACULEAT A parasitoi ds wasps, bees ants Hym Kosol Charernso m Suborder Apocrita."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PARASIT OIDS Kosol Charernsom

3 1. PARASTIC A 2. ACULEAT A parasitoi ds wasps, bees ants Hym Kosol Charernso m Suborder Apocrita

4 Telenomus sp.

5 Aphanocmus manilae (Ashmead) female Ceraphronidae

6 Brachymeri a sp. pupal parasite

7 Eurytom a sp. Eurytoma

8 Eurytoma sp. Eurytom idae male

9 Acroclisoides sp. Pteromalidae

10 Agiommatus sp. Pteromalidae

11 Anastatus sp. (Female) ex Tessaratoma sp.

12 Anastatus male

13 Comperiella bifasciata scale parasite

14 Litomastix sp. polyembryonic in corn armyworm

15 Ooencyrt us sp. stink bug egg parasites

16 Ooencyrtus erionotae egg parasite

17 Leptomastix vs Pseudococcid mealybug parasite

18 Leptomastix dactylopii mealybug parasite

19 Signiphoridae

20 Elasmus sp.

21 Parasa lepida mummified larvae slug caterpillar parasites

22 Tetrastich us sp. pupal parasite

23 Ceranisus menes Thrips parasite

24 Trichogramma sp. Trichogrammatidae

25 Trichogramma on Eupterote egg egg parasit e

26 Dolichogenidea parasae ex Darna Slug caterpillar parasites

27 Darna mummy แตนเบียน หนอน Dolichogenidea sp.

28 Dolichogenidea parasae pup ae Slug caterpi llar parasit es Slug caterpi llar parasit es

29 Dolichogenidea parasae ex Parasa lepida

30 Glyptapanteles sp. pupal case s

31 Glyptapanteles sp. pup ae

32 Glyptapanteles batavensis pu pa e

33 Iconella sundanus NHM

34 Chelonus sp. egg parasite

35 Sigalphogastra shelfordi แตนเบียนหนอน long tailed braconid

36 Bracon sp. Caseworm parasite Braco ninae

37 Aphidiu s sp. Aphidiina e Aphid parasite mummifi ed aphids

38 Xanthopimpla stemator pupal parasite

39 Charops obtusus Ichneumonidae pup a

40 Charops sp A

41 Enicospilus sp.. Ophionina e

42 Ichneumonid Doi Ang Khang 1976 Spodoptera litura parasitized pupa

43 Ichneumonid Pupa. Doi Ang Khang 1976 pupal parasite of Spodoptera litura

44 Scenocharop s sp. Scenoch arops

45 Xanthopimpla sp. M

46 Ichneumonid 4110

47 Ichneumonid 4109

48 Praestochrysius shanghaiensis Cuckoo wasp Chrysididae

49 Praestochry sius sp. ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ ร่าน ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ ร่าน cucko o wasp

50 Megascolia azuria siamensis Megascolia

51 Camsome riella annulat a ต่อ รู F.Sconii dae White grub parasite mal e

52 Camsomeris phalerata ต่อรู Hym:Scol iid

53 Vespidae: solitary wasp vespid

54 Xorides sp. yellow wing

55 Xorides sp.

56

57

58

59 Argerophylax nigrotibialis

60 Carcellia kokiana

61 Cuphocera varia

62 Eoarcelia sp. 3P

63 Erycia sp. 5P

64 Exorista psychidarum

65 Exorista sorbilans

66 Prosena sp.

67 Tachinid 100 P

68 Tachinid 3061

69 Tachinid 3073

70 Tachinid A ex Achaea janata

71 Tachinid A LH

72 Tachinid Egg on Chalcoscelides albiguttata

73 Tachinid ex Papilio

74 Tachinid fly A

75 Tachinid fwd

76 Tachinid L

77 Tachinid LDrs

78 Tachinid P ex Achaea janata

79 Tachinid P VS Taragama dorsalis

80 Tricholyga sorbilans

81 Bombyliid A

82 Systoechus sp.

83 Systropus conopoides

84 Systropus polistoides

85 Systropus sp.

86

87 Sarcophagid A

88 Megaselia scalaris

89 Sepedon A

90 Sepedon senex

91 Oncodes sp

92

93 Elanchus yasumatsui

94 Halictophagus spectrus

95 Stylopidae M

96 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

97 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

98 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

99 ภาพ 2519-2544

100 ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลงานชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ )

101 1976 Doi Ang Khan g Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand Phone (066) 0-3428-1265. Fax 0-3435- 1881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt PARASIT OIDS Kosol Charernsom 1. PARASTIC A 2. ACULEAT A parasitoi ds wasps, bees ants Hym Kosol Charernso m Suborder Apocrita.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google