งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2  เป็นการสร้าง Diagram ที่ช่วยให้ นักวิเคราะห์ระบบ กับผู้ใช้ สามารถ สื่อสารกันว่าจะนำ ระบบไปใช้งาน อะไร  อธิบายถึง ระบบงานที่สามารถ เกิดขึ้นได้เป็น ลำดับขั้นตอน เช่น ถ้าสร้างระบบเป็นตู้ ขายน้ำอัดลม เรา สามารถใช้ ระบบงานนั้นได้ อย่างไรบ้าง ( หยอดเหรียญ, เลือกชนิดน้ำอัดลม, กดปุ่ม )

3 Use Case Precondition Postcondition Precondition : สภาพก่อน use case ทำงาน Postcondition : สภาพหลัง use case ทำงานไปแล้ว  ต้องทำการพิจารณาสภาพก่อนและหลัง Use Case นั้นทำงาน

4  Actor เป็นผู้ทำให้เกิดการทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง  System Boundary เป็นกรอบของระบบงานที่ ออกแบบ  Use Case ระบบงานที่เราให้ความสนใจอยู่

5  Inclusion เป็น การนำขั้นตอน การทำงาน ที่ซ้ำซ้อนกัน เหมือนเป็นการเรียกใช้งาน Module ย่อย หรือ เป็น ส่วนประกอบของ … นั่นเอง  Extension เป็น การนำเอา Use Case เดิมที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มการทำงานบางอย่าง โดย Use Case หลักจะไม่ สามารถ ทำงานได้หากไม่มี Use Case อีกอันหนึ่ง หรือ ใช้ ข้อมูลบางส่วนของ … ชี้ไปยัง use case ที่ ถูก Include ชี้ไปยัง use case ที่ถูก Extend

6 Use Case Precondition Postcondition

7  Generalization : การถ่ายทอดคุณสมบัติหรือ พฤติกรรมบางประการจาก Use Case หนึ่งไปสู่อีก Use Case หนึ่ง หรือจาก Actor หนึ่ง ไปยัง Actor หนึ่ง  Grouping : คือการนำ Use Case หรือ Actor ที่ คล้ายคลึงกันมารวมกัน

8  พิจารณาจากโจทย์ก่อนว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง กับระบบที่เราจะพัฒนา ◦ Actor นำข้อมูลเข้าสู่ระบบอยู่ซ้ายมือ System Boundary ◦ Actor นำข้อมูลออกจากระบบอยู่ขวามือ System Boundary  พิจารณากระบวนการทำงานย่อยๆ ที่เกิดขึ้นใน ระบบ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญของ กระบวนการนั้นๆ  นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็น Diagram โดยเขียน ตามลำดับดังนี้ ◦ System Boundary ◦ Actor ◦ Use Case ◦ Relation

9  ในระบบขายปลีกสินค้า ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (Large Volume Buying) จากผู้ผลิตสินค้า (Producer) การขายปลีก สินค้า (Retail Selling) แก่ลูกค้า (Retail Customer) และการดูแลสินค้าคงคลัง (Inventory Monitoring) โดยทั่วไป การซื้อสินค้าจะกระทำเป็นช่วงเวลา กล่าวคือ การซื้อสินค้าเข้ามาเป็นรายเดือน โดย พิจารณาจากจำนวนสินค้าที่มีเหลืออยู่ในคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่สินค้าในคลังเหลือน้อย กว่า 10 % อาจต้องมีการสั่งซื้อเร่งด่วนก่อนกำหนด (Urgent Buying) การขายปลีกสินค้าสามารถจำแนก ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การขายปลีกทันทีที่หน้าร้าน (Instant Retail Selling) และการขายปลีกที่มีการส่ง สินค้าให้ลูกค้า (Delivery Retail Selling) ซึ่งต้อง อาศัยการรับรายการสั่งสินค้าจากลูกค้าผ่านโทรศัพท์ (Receiving Orders) เท่านั้น

10 The ATM must be able to provide the following services to the customer:  A customer must be able to make a cash withdrawal from any suitable account linked to the card, in multiples of $20.00. Approval must be obtained from the bank before cash is dispensed.  A customer must be able to make a deposit to any account linked to the card, consisting of cash and/or checks in an envelope. The customer will enter the amount of the deposit into the ATM, subject to manual verification when the envelope is removed from the machine by an operator. Approval must be obtained from the bank before physically accepting the envelope.  A customer must be able to make a transfer of money between any two accounts linked to the card.  A customer must be able to make a balance inquiry of any account linked to the card.  The ATM will have a key-operated switch that will allow an operator to start and stop the servicing of customers.

11


ดาวน์โหลด ppt อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google