งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงการทำงานของระบบด้วย Use Case Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงการทำงานของระบบด้วย Use Case Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงการทำงานของระบบด้วย Use Case Diagram
อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2 Use Case Diagram เป็นการสร้าง Diagram ที่ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบ กับผู้ใช้ สามารถสื่อสารกัน ว่าจะนำระบบไปใช้งานอะไร อธิบายถึง ระบบงานที่ สามารถเกิดขึ้นได้เป็นลำดับ ขั้นตอน เช่น ถ้าสร้างระบบ เป็นตู้ขายน้ำอัดลม เรา สามารถใช้ระบบงานนั้นได้ อย่างไรบ้าง (หยอดเหรียญ, เลือกชนิดน้ำอัดลม, กดปุ่ม)

3 การใช้ Use Case Diagram
Precondition Postcondition Precondition : สภาพก่อน use case ทำงาน Postcondition : สภาพหลัง use case ทำงานไปแล้ว

4 สัญลักษณ์ใน Use Case Diagram
Actor เป็นผู้ทำให้เกิดการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง System Boundary เป็นกรอบของระบบงานที่ออกแบบ Use Case ระบบงานที่เราให้ความสนใจอยู่

5 การสร้าง Use Case Diagram
ชี้ไปยัง use case ที่ถูก Include Inclusion เป็น การนำขั้นตอนการทำงาน ที่ซ้ำซ้อนกัน เหมือนเป็นการเรียกใช้งาน Module ย่อย หรือ เป็นส่วนประกอบของ… นั่นเอง Extension เป็น การนำเอา Use Case เดิมที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มการทำงานบางอย่าง โดย Use Case หลักจะไม่สามารถ ทำงาน ได้หากไม่มี Use Case อีกอันหนึ่ง หรือ ใช้ ข้อมูลบางส่วนของ… ชี้ไปยัง use case ที่ถูก Extend

6 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram
Precondition Postcondition

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram
Generalization : การถ่ายทอดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมบางประการจาก Use Case หนึ่งไปสู่อีก Use Case หนึ่ง หรือจาก Actor หนึ่ง ไปยัง Actor หนึ่ง Grouping : คือการนำ Use Case หรือ Actor ที่คล้ายคลึงกันมารวมกัน

8 ขั้นตอนในการสร้าง Use Case Diagram
พิจารณาจากโจทย์ก่อนว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เราจะ พัฒนา Actor นำข้อมูลเข้าสู่ระบบอยู่ซ้ายมือ System Boundary Actor นำข้อมูลออกจากระบบอยู่ขวามือ System Boundary พิจารณากระบวนการทำงานย่อยๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยเรียงลำดับ ตามความสำคัญของกระบวนการนั้นๆ นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็น Diagram โดยเขียนตามลำดับดังนี้ System Boundary Actor Use Case Relation

9 ตัวอย่าง โปรแกรมที่ใช้สร้าง StarUML
ในระบบขายปลีกสินค้า ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การซื้อสินค้าเป็น จำนวนมาก (Large Volume Buying) จากผู้ผลิตสินค้า (Producer) การขาย ปลีกสินค้า (Retail Selling) แก่ลูกค้า (Retail Customer) และการดูแลสินค้าคง คลัง (Inventory Monitoring) โดยทั่วไป การซื้อสินค้าจะกระทำเป็นช่วงเวลา กล่าวคือ การซื้อสินค้าเข้ามาเป็นรายเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนสินค้าที่มี เหลืออยู่ในคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่สินค้าในคลังเหลือน้อยกว่า 10 % อาจต้องมีการสั่งซื้อเร่งด่วนก่อนกำหนด (Urgent Buying) การขายปลีก สินค้าสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การขายปลีกทันทีที่หน้าร้าน (Instant Retail Selling) และการขายปลีกที่มีการส่งสินค้าให้ลูกค้า (Delivery Retail Selling) ซึ่งต้องอาศัยการรับรายการสั่งสินค้าจากลูกค้าผ่านโทรศัพท์ (Receiving Orders) เท่านั้น โปรแกรมที่ใช้สร้าง StarUML

10 Case Study : The ATM must be able to provide the following services to the customer: A customer must be able to make a cash withdrawal from any suitable account linked to the card, in multiples of $ Approval must be obtained from the bank before cash is dispensed. A customer must be able to make a deposit to any account linked to the card, consisting of cash and/or checks in an envelope. The customer will enter the amount of the deposit into the ATM, subject to manual verification when the envelope is removed from the machine by an operator. Approval must be obtained from the bank before physically accepting the envelope. A customer must be able to make a transfer of money between any two accounts linked to the card. A customer must be able to make a balance inquiry of any account linked to the card. The ATM will have a key-operated switch that will allow an operator to start and stop the servicing of customers. 

11


ดาวน์โหลด ppt การแสดงการทำงานของระบบด้วย Use Case Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google