งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop การจัดการ ความรู้. KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือCoP 2. ความรู้อะไรเทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการให้กำลังใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop การจัดการ ความรู้. KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือCoP 2. ความรู้อะไรเทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการให้กำลังใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop การจัดการ ความรู้

2 KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือCoP 2. ความรู้อะไรเทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการให้กำลังใจ 3. รูปแบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) มีการลงทะเบียนสมาชิกและตั้งชื่อกลุ่ม CoP คุณกิจ (อาจารย์ที่ปรึกษา จนท ฝ่ายกิจการนักศึกษา) นัดพบกัน ทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันที่แน่นอนและแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ คุณอำนวยจะเชิญผู้เล่า (Story telling/เสวนา/Lesson learned) โดยอาจจะมาจากอาสาสมัครหรือมาจากการพิจารณา ประสบการณ์การดำเนินการ 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัด กลุ่ม และเข้าถึงความรู้ อย่างไร (Asset) มีคุณลิขิตคอยบันทึกระหว่างผู้ให้เล่าประสบการณ์และจะให้ผู้เล่า ตรวจสอบก่อนแล้วจึงนำขึ้น post ไว้บน web ของ งานกิจการ นักศึกษา โดยให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ 6. ทำอย่างไรจึงจะ ต่อเนื่องและมีส่วนร่วม มีการมอบของที่ระลึกและวุฒิบัตรให้กับผู้เล่า นอกจากนั้นยังบรรจุ จำนวนการเล่าในการประเมินผลประจำปีด้วย

3 KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือฟอรัมถาม-ตอบ/คำถามยอดฮิต (FAQs) 2. ความรู้อะไรการวางแผนการเรียนตามหลักสูตรสภาวิศวกร การลงทะเบียนเรียน (ลงเกิน/สาย/กรณีพิเศษ/...) การประเมินผลการเรียน/การคำนวณแต้ม/GPA 3. รูปแบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) - ผู้ใช้สามารถฝากคำถามไว้ใน webboard - ประชุมเพื่อสรุปหัวข้อคำถามที่มีมากในแต่ละหน่วยงาน โดย อาจจะมาจากหน้า webboard หรือจากหน้างาน - หน่วยงานสรุปประเด็นปัญหาและจัดเป็นกลุ่มคำถาม แล้วร่วมกัน หาคำตอบที่เหมาะสมและถูกต้อง 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายวิชาการ 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัด กลุ่ม และเข้าถึงความรู้ อย่างไร (Asset) - จัดเก็บคำถามเป็นหมวดหมู่ใน หน้า web ฝ่ายวิชาการ - ทุกคำตอบจะถูกกลั่นกรองและตรวจสอบจากหนฝ.ก่อนแขวนขึ้น web 6. ทำอย่างไรจึงจะ ต่อเนื่องและมีส่วนร่วม ประชุมทุกไตรมาส ประชุมทุกไตรมาสเพื่อสรุปหัวข้อคำถามและปรับปรุง คำถาม- คำตอบ

4 KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือฐานความรู้ (Knowledge base) : คลังข้อสอบ 2. ความรู้อะไรข้อสอบเก่า 3. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และเข้าถึง ความรู้อย่างไร (Asset) - เมื่อสิ้นสุดเทอมให้อาจารย์ upload ไฟล์ข้อสอบเข้าสู่ระบบ intranet - จัดเก็บข้อสอบตามภาควิชา รายวิชาและภาคการศึกษา 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายวิชาการ 5. รูปแบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อสอบได้ ในระบบ intranet 6. ทำอย่างไรจึงจะ ต่อเนื่องและมีส่วน ร่วม บรรจุการ upload ไฟล์ข้อสอบให้อยู่ในหน้าที่ของอาจารย์ (Job description)

5 KV : การพัฒนางานและคน 1. เครื่องมือเสวนา Q talk 2. ความรู้อะไรการพัฒนางานด้วย IT การขอตำแหน่งทางวิชาการ การบริหารงานภาควิชา/หน่วยงาน 3. รูปแบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) คุณอำนวยจะเชิญผู้เล่า (Story telling/Lesson learned) โดย อาจจะมาจากอาสาสมัครหรือมาจากการพิจารณาประสบการณ์ การดำเนินการ หรือ Best Practices ที่ได้จะการประเมิน QA หรือ ดูจาก KPI มีการกำหนดวันที่แน่นอนทุก 2 เดือนและแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัด กลุ่ม และเข้าถึงความรู้ อย่างไร (Asset) ของ Q talk โดยให้ เฉพาะบุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ มีคุณลิขิตคอยบันทึกระหว่างผู้ให้เล่าประสบการณ์และจะให้ผู้เล่า ตรวจสอบก่อนแล้วจึงนำขึ้น post ไว้บน web ของ Q talk โดยให้ เฉพาะบุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ 6. ทำอย่างไรจึงจะ ต่อเนื่องและมีส่วนร่วม ให้ผู้บริหารเข้าร่วมฟังทุกครั้ง และมีการมอบของที่ระลึกและ วุฒิบัตรให้กับผู้เล่า นอกจากนั้นยังบรรจุจำนวนการเล่าในการ ประเมินผลประจำปีด้วย

6 KV :………………….. 1. เครื่องมือ 2. ความรู้อะไร 3. รูปแบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) 4. คุณอำนวย/ทีมงาน 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัด กลุ่ม และเข้าถึงความรู้ อย่างไร (Asset) 6. ทำอย่างไรจึงจะ ต่อเนื่องและมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt Workshop การจัดการ ความรู้. KV : การลดปัญหาการเรียน ของนักศึกษา 1. เครื่องมือCoP 2. ความรู้อะไรเทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการให้กำลังใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google