งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พบปะสนทนา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พบปะสนทนา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พบปะสนทนา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ตุลาคม 2556

2 หัวข้อสนทนา แนะนำทีมบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนวทางการบริหารงานวิจัยและสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ Education Hub Facebook: อาจารย์วิศวฯ มอ.

3 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

4 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ( ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล )

5 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และองค์กรสัมพันธ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

6 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมเคมี )

7 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล )

8 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า )

9 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

10 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมโยธา )

11 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)

12 แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 แนวทางการบริหารงานวิจัยและสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ
Research-oriented Faculty (DoE, CoE, RU, RC, Etc.) Synthesis Generalization Transfer Applications: knowledge/ methodology Publication/ Conceptualization Conference Networking Community Services Knowledge Exchange Consultancy Training Professional Services Outreach Advanced Course Curricula Research M.Eng. Ph.D. Granted Research, Sponsored Project Problem Identifications Emerging Issues Post Doc Improvisation Lessons-learnt & Case Studies hypothesis Course Curricula แนวทางการบริหารงานวิจัยและสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ

14 Education Hub สกอ.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเชียนตอนล่างโดยใช้ งบประมาณ 60 ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ จะทำการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนใน 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

15 Education Hub 1. จัดสรรทุนสำหรับโครงการ***ความร่วมมือ***กับนานาชาติโดยผ่านการสร้างหลักสูตร เพื่อจัดทำหลักสูตรแบบ Callaborative (Joint Degree) Program (JDP) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ต้องมี MOU ระหว่างสถาบัน ทุนละ 450,000 บาท/หลักสูตร เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน - ปลายเดือนมกราคม 2557

16 Education Hub 2. จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไทย ให้ไปเรียนในหลักสูตรต่างประเทศ แนวคิด :เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในสถาบันต่างประเทศ ทุนละ 200,000 บาท จัดสรร 6 ทุน ปี 2557 ป.โท จัดสรร 6 ทุน ปี 2557 ป.เอก ตามระเบียบ บว. ปี 56 กรรมบริหารหลักสูตร สามารถอนุมัติการ transfer หน่วยกิตได้ 100%

17 Education Hub 3. จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ มาเรียนในหลักสูตรของ มอ. แนวคิด: หานักศึกษาเก่งๆ ในภูมิภาคมาช่วยงานวิจัย- จำนวน 100 ทุน ทุนละ 250,000 บาท/ปี 8,000-10,000 บาท/เดือน เริ่มเทอม 2/56 และ 1/57- นักศึกษาเก่า ก่อนเทอม 2/56 ไม่สามารถใช้ทุนนี้ได้ สำหรับประเทศอาเชียนตอนล่าง เป็นหลัก + ประเทศอื่นๆ หากทุนยังเหลือ

18 Facebook: อาจารย์วิศวฯ มอ.


ดาวน์โหลด ppt พบปะสนทนา บุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google