งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พบปะสนทนา บุคลากรสาย วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พบปะสนทนา บุคลากรสาย วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พบปะสนทนา บุคลากรสาย วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2556

2 หัวข้อสนทนา แนะนำทีมบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนวทางการบริหารงานวิจัยและสร้างความ เป็นเลิศด้านวิชาการ Education Hub Facebook: อาจารย์วิศวฯ มอ.

3 รศ. ดร. อุดมผล พืชน์ ไพบูลย์ คณบดี ( ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ) คณะผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์

4 รศ. ปัญญรักษ์ งามศรี ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ( ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

5 รศ. คณดิถ เจษฎ์ พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และองค์กรสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

6 ผศ. ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

7 ผศ. ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา ( ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

8 รศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

9 ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บัณฑิตศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

10 ผศ. ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

11 ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรมเหมือง แร่และวัสดุ ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

12 แนะนำบุคลากรใหม่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

13 Research M.Eng.Ph.D. Granted Research, Sponsored Project hypothesis Lessons-learnt & Case Studies Course Curricula Publication/ Conceptualization Applications: knowledge/ methodology Advanced Course Curricula Post Doc Research-oriented Faculty (DoE, CoE, RU, RC, Etc.) Consultancy Training Professional Services Outreach Conference Networking Community Services KnowledgeExchange Problem Identifications Emerging Issues Generalization Transfer Synthesis Improvisation แนวทางการบริหารงานวิจัยและสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ

14 Education Hub สกอ. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาคอาเชียนตอนล่างโดยใช้ งบประมาณ 60 ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ จะทำการจัดสรร งบประมาณเป็นทุนใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

15 Education Hub 1. จัดสรรทุนสำหรับโครงการ *** ความ ร่วมมือ *** กับนานาชาติโดยผ่านการสร้าง หลักสูตร – เพื่อจัดทำหลักสูตรแบบ Callaborative (Joint Degree) Program (JDP) กับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในภูมิภาค อาเซียนตอนล่าง ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน – ต้องมี MOU ระหว่างสถาบัน ทุนละ 450,000 บาท / หลักสูตร เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน - ปลายเดือน มกราคม 2557

16 Education Hub 2. จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไทย ให้ไปเรียน ในหลักสูตรต่างประเทศ – แนวคิด : เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษา และมีประสบการณ์ในสถาบันต่างประเทศ – ทุนละ 200,000 บาท – จัดสรร 6 ทุน ปี 2557 ป. โท – จัดสรร 6 ทุน ปี 2557 ป. เอก – ตามระเบียบ บว. ปี 56 กรรมบริหารหลักสูตร สามารถอนุมัติการ transfer หน่วยกิตได้ 100%

17 Education Hub 3. จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ มา เรียนในหลักสูตรของ มอ. – แนวคิด : หานักศึกษาเก่งๆ ในภูมิภาคมาช่วย งานวิจัย - จำนวน 100 ทุน ทุนละ 250,000 บาท / ปี 8,000-10,000 บาท / เดือน – เริ่มเทอม 2/56 และ 1/57- นักศึกษาเก่า ก่อน เทอม 2/56 ไม่สามารถใช้ทุนนี้ได้ – สำหรับประเทศอาเชียนตอนล่าง เป็นหลัก + ประเทศอื่นๆ หากทุนยังเหลือ

18 Facebook: อาจารย์วิศวฯ มอ.


ดาวน์โหลด ppt พบปะสนทนา บุคลากรสาย วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google