งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/10 Office of Computer Services Kasetsart University การเตรียมข้อเสนอโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/10 Office of Computer Services Kasetsart University การเตรียมข้อเสนอโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/10 Office of Computer Services Kasetsart University การเตรียมข้อเสนอโครงการ

2 2/10 Office of Computer Services Kasetsart University ข้อเสนอโครงการ เอกสารระบุรายละเอียด จะทำอะไร ทำไมต้องทำ จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเห็นควรสนับสนุนหรือ อนุมัติโครงการนั้น

3 3/10 Office of Computer Services Kasetsart University โครงสร้างข้อเสนอโครงการ ในที่นี้จะใช้รูปแบบประเพณีนิยม (Convention Method) แจกแจงหัวข้อต่อเนื่องกัน อาจมีรูปแบบเฉพาะตามที่หน่วยงานกำหนด โดยทั่วไปประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ Why and What is to be done? ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อความ How is to be done? When to be done? (in more details) ส่วนที่ 3 ภาคผนวก (ถ้ามี)

4 4/10 Office of Computer Services Kasetsart University องค์ประกอบในส่วนนำ ชื่อโครงการและผู้จัดทำ บทคัดย่อ (Abstract) สารบัญ

5 5/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนนำ: ชื่อโครงการ ประเด็นสำคัญ สื่อเบื้องต้นว่าจะทำอะไร วิธีเขียน สั้น กระชับและสื่อความหมายชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสิ่งที่เสนอทำ ดึงดูดใจ ใช้ภาษาถูกต้อง

6 6/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนนำ: บทคัดย่อ ประเด็นสำคัญ: ส่วนย่อความของโครงการทั้งหมด บทคัดย่อไม่ใช่บทสรุป! วิธีเขียน ควรมีเพียงหนึ่งย่อหน้า มีความยาวพอประมาณ บางแห่งอาจกำหนดความ ยาวประมาณ 200-300 คำ แยกอยู่หน้าเฉพาะ ต่อจากชื่อโครงการ

7 7/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนนำ: สารบัญ ประเด็นสำคัญ รายการหัวข้อเรื่องและหน้าที่ปรากฎ อาจมีสารบัญรูป และสารบัญตารางด้วย วิธีเขียน ระบุชื่อหัวข้อที่สอดคล้องกับหมายเลขหน้า

8 8/10 Office of Computer Services Kasetsart University องค์ประกอบในส่วนเนื้อหา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ แผนงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ ผู้เสนอโครงการ เอกสารอ้างอิง

9 9/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: หลักการและเหตุผล (1) ประเด็นสำคัญ ส่วนที่บอกให้ผู้อ่านเชื่อว่าเรื่องนี้สมควรทำ เขียนในชื่ออื่นได้เช่น บทนำ คำนำ ความเป็นมา ความสำคัญ และที่มาของโครงการ วิธีเขียน โครงการนี้คืออะไร อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องทำ (motivation) ทำไมต้องทำ หากทำ จะได้ผลอะไร ใครได้ประโยชน์ หากไม่ทำ จะเกิดผลเสียอะไร ผลเสียต่อใคร

10 10/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: หลักการและเหตุผล (2) ความจำเป็นของโครงการโดยสะท้อนจากที่มา มาจากปัญหาใด มาจากความจำเป็นใด มาจากนโยบายหรือแผนงานใด แสดงข้อมูล สถิติ ตัวเลข สนับสนุนที่มีน้ำหนักตามหลักเหตุผล สอดคล้อง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเห็นควรสนับสนุนหรืออนุมัติโครงการนั้น งานผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตรวจเอกสาร) งานทางวิชาการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต้องอ้างอิงเอกสาร) อะไรคืองานที่เป็น State of the art ข้อแนะนำอื่น ต้องสร้างและดึงดูดความสนใจได้ใน 4-5 ประโยคแรก ครอบคลุมภาพรวม

11 11/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: วัตถุประสงค์ (1) ประเด็นสำคัญ เป็นคำมั่นสัญญา จุดใช้ประเมินผลของผู้อนุมัติโครงการ วิธีเขียน ต้องระบุผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทาง ต้องระบุรายการสิ่งที่จะทำ ต้องระบุผลที่ได้รับจากสิ่งที่จะทำ เขียนให้กระชับ กระทัดรัด แยกเป็นข้อชัดเจน เนื้อหาต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการและ หลักการและเหตุผล อาจทำในรูปตาราง วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับ

12 12/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: เป้าหมาย ประเด็นสำคัญ วัตถุประสงค์เฉพาะ หรือขยายความวัตถุประสงค์ให้ เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น วิธีเขียน สิ่งที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ระบุตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เฉพ่ะแต่ละข้อ ที่สามารถ วัดได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ

13 13/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: วิธีการ (1) ประเด็นสำคัญ อธิบายวิธีการที่จะทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับงบประมาณ วิธีเขียน ระบุรายละเอียดวิธีการ จุดเด่นของวิธีการ ชี้ถึงเหตุและผลที่สนับสนุนว่าวิธีการที่เสนอแก้ปัญหาได้ ลักษณะเด่นของชิ้นงาน ฟังก์ชัน และคุณสมบัติ ใช้แผนภาพ หรือแผนภูมิแสดงถึงองค์ประกอบแต่ละส่วนที่ ออกแบบว่าทำงานร่วมกันอย่างไร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ ข้อมูลประกอบที่ต้องใช้ วิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล (ถ้ามี)

14 14/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: วิธีการ (2) วิธีเขียน (ต่อ) ระบุสมรรถนะ ประสิทธิภาพของงานที่สามารถวัดได้ทั้ง ปริมาณ และคุณภาพ อธิบายวิธีการทดสอบ จะวัดสมรรถนะ ประสิทธิภาพ หรือข้อกำหนดตามที่ระบุได้ อย่างไร รูปแบบผลการทดสอบเป็นอย่างไร (ตาราง กราฟ ) วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน อธิบายถึงองค์ประกอบย่อยหรือพารามิเตอร์ที่อาจส่งผล กระทบต่อการความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน อภิปรายแนวทางตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ว่าจะทดลองหรือ จำลองแบบอย่างไรเพื่อตอบคำถามนี้ตอนเมื่อโครงงาน เสร็จสิ้นในอนาคต

15 15/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: แผนงาน ประเด็นสำคัญ ขั้นตอนปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิธีเขียน ลำดับกิจกรรมเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ โครงงาน ระบุระยะเวลาตลอดโครงงาน และระบุระยะเวลาของ แต่ละกิจกรรม ใช้แผนภูมิแสดงปฏิทินกิจกรรม

16 16/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประเด็นสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์เชิงรูปธรรมที่คาดว่าจะได้เมื่อ โครงงานสำเร็จ วิธีเขียน : ระบุถึงผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระบุถึงผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ระบุถึงผลกระทบสืบเนื่อง ระบุถึงกลุ่มผู้ไช้ประโยชน์

17 17/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: งบประมาณ (1) ประเด็นสำคัญ ประมาณการค่าใช้จ่ายยอดรวมทั้งโครงการ ชี้ให้เห็นว่าการลงทุน (ค่าใช้จ่าย : input) คุ้มค่ากับ สิ่งที่จะได้ (ผลผลิต : output) หรือไม่ วิธีเขียน : แจงรายจ่ายออกเป็นหมวด แจงรายการย่อยแต่ละหมวด ค่าใช้จ่ายรวมแต่ละหมวด ค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ

18 18/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: งบประมาณ (2) วิธีเขียน (สำหรับโครงงานวิศวกรรม): ยึดวิธีเขียนตามรูปแบบกำหนดในสไลด์ที่แล้ว แจงหมวดรายจ่ายที่ต้องใช้ในโครงงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทน (ถ้ามี)  ตัวอย่าง : ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าจ้างพิมพ์งาน ค่าเดินทาง (ถ้ามี)  ตัวอย่าง : ค่าพาหนะขนส่ง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าใช้สอยและวัสดุ  ตัวอย่าง : ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรายงาน ค่า โทรศัพท์/โทรสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  ตัวอย่าง : ค่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์

19 19/10 Office of Computer Services Kasetsart University องค์ประกอบในส่วนเนื้อหา: ผู้เสนอโครงงาน (1) ประเด็นสำคัญ ระบุตัวบุคคลเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าผู้เสนอโครงงานมี ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม วิธีเขียน ชื่อผู้เสนอโครงงานและสังกัด พร้อมวุฒิการศึกษา และ ตำแหน่งหน้าที่ หากเป็นคณะทำงานต้องระบุ ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ ประสานงานโครงการ ชื่อที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาและสังกัด พร้อมวุฒิ การศึกษา และตำแหน่งหน้าที่

20 20/10 Office of Computer Services Kasetsart University องค์ประกอบในส่วนเนื้อหา: ผู้เสนอโครงงาน (2) วิธีเขียน (ในการทำข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม) ผู้เสนอโครงงาน ชื่อ เลขประจำตัว สังกัด โทรศัพท์ อีเมล คณะทำงาน ชื่อผู้ทำงานร่วมภายนอก (ถ้ามี) ชื่อที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา

21 21/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนเนื้อหา: เอกสารอ้างอิง ประเด็นสำคัญ ระบุรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงในเนื้อความ ชี้ให้เห็นรากฐานของงานที่ทำ และเรื่องที่สัมพันธ์กับงาน วิธีเขียน ศึกษาข้อกำหนดของแต่ละแห่ง วิธีเขียน (ในการทำข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม) ใช้รูปแบบการอ้างอิงสำหรับงานวิทยการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มีแหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 2 กลุ่ม กลุ่มวารสารวิชาการ และเอกสารประกอบการประชุม (Journal & Conference Proceeding) โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยานิพนธ์ รายการอ้างอิงอย่างน้อย 10 รายการ

22 22/10 Office of Computer Services Kasetsart University ส่วนภาคผนวก ประเด็นสำคัญ ข้อมูลรายละเอียดซึ่งใช้อ้างอิงขณะอ่านเนื้องาน แต่ สามารถแยกออกได้จากเนื้อความ (ตารางข้อมูล ตัวเลข, โปรแกรม) วิธีเขียน พิจารณาจัดทำเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้อ้างอิงเท่านั้น (มีหรือไม่ก็ได้) แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ หลายส่วนได้

23 23/10 Office of Computer Services Kasetsart University ลักษณะของโครงการที่พึงประสงค์ ลำดับเนื้อหาและมีรายละเอียดเข้าใจง่าย ระบุสิ่งผลผลิตชัดเจนและเจาะจง (Specific) ผลผลิตสามารถวัดได้ (Measurable) ชี้ให้เห็นว่าสามารถบรรลุผลได้ (Achievable) ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน (Result oriented) มีขอบเขตและขั้นตอนชัดเจน (Time bound) SMART

24 24/10 Office of Computer Services Kasetsart University การประเมินข้อเสนอโครงงาน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ การเขียน เนื้องาน รูปแบบ

25 25/10 Office of Computer Services Kasetsart University การประเมินข้อเสนอโครงงาน : การเขียน จุดประเมิน ผู้เสนอโครงการแสดงเหตุผลชัดเจนและมี น้ำหนักเพียงใดในส่วนของหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเพียงใด ชี้ให้เห็นถึงผลผลิตหรือชิ้นงานชัดเจนเพียงใด เขียนให้อ่านเข้าใจได้ เรียบเรียงอย่างเป็น เหตุผล จัดลำดับเนื้อความได้ดีเพียงใด ใช้ภาษาถูกต้อง

26 26/10 Office of Computer Services Kasetsart University การประเมินข้อเสนอโครงงาน : เนื้องาน จุดประเมิน วิธีการมีทิศทาง และขั้นตอนที่ชัดเจนหรือไม่เพียงใด วิธีการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลหรือไม่เพียงใด วิธีการครอบคลุมประเด็นปัญหาในหลักการและเหตุผลหรือไม่ เพียงใด ชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นของเนื้องานว่าสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรม และประสพการณ์ได้มาก น้อยเพียงใด ต้องไม่เป็นโครงงานที่สามารถลอกวิธีปฏิบัติทำหรือตาม ตำรา/หนังสือได้ตั้งแต่ต้นจนจบ! เสนอการวัดและประเมินผลครบถ้วนและเป็นไปได้ทางปฏิบัติ เพียงใด ตรวจเอกสารและนำเสนออย่างถูกหลักการมากน้อยเพียงใด แผนงานชี้รายละเอียดชัดเจนและเหมาะสมเพียงใด

27 27/10 Office of Computer Services Kasetsart University การประเมินข้อเสนอโครงงาน : รูปแบบ จุดประเมิน รูปแบบข้อเสนอโครงการถูกต้องตามกำหนด การไม่คำนึงถึงรูปแบบที่กำหนด สื่อถึงความไม่รอบคอบ ไม่ปฏิบัติตามกติกา และสื่อไปถึงความไม่น่าเชื่อถือในตัว งาน ความครบถ้วนของหัวข้อโครงการ เขียนเอกสารอ้างอิงถูกหลักการมากน้อยเพียงใด


ดาวน์โหลด ppt 1/10 Office of Computer Services Kasetsart University การเตรียมข้อเสนอโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google