งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005

2 อะไรคือฐานข้อมูล ? ฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างมี ระเบียบ – ง่ายต่อการค้นหา – เร็วในการเข้าถึง – ข้อมูลเชื่อถือได้ตลอดเวลา – สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา – มีภาษาในการติดต่อ (SQL) – มีหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ ตาราง ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

3 ตัวอย่างฐานข้อมูล Column / Field Row/ Transaction Table Categories

4 เราทำอะไรกับฐานข้อมูลได้ บ้าง ? Select ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ Update แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ Insert เพิ่มข้อมูลใหม่ Delete ลบข้อมูลเก่า และ... อีกเพียบ ( สอนไม่หมด -_-”) เราจะใช้คำสั่ง SQL ในการติดต่อ ฐานข้อมูล

5 ภาษาฐานข้อมูล / ภาษา SQL Structure Query Language - เป็นภาษามาตรฐาน - ทำให้ติดต่อฐานข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น - ทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลเริ่มมีส่วน คำนวณได้ - ใช้ได้เฉพาะ reletional database เท่านั้น ( ข้อมูลในรูปแบบตารางนั่นแหละ )

6 SQL : select statement SELECT column_name FROM table_name [WHERE bool_condition] [GROUP BY column_name] [HAVING bool_condition] [ORDER BY column_name]

7 SQL : select statement SELECT name FROM phonebook Table Phonebook SELECT id, name FROM phonebook ORDER BY id

8 SELECT DISTINCT name FROM phonebook SELECT * FROM phonebook SELECT * FROM phonebook WHERE id < 2 SQL : select statement

9 SQL : Insert statement INSERT INTO table_name VALUES (data1,data2,…,dataN) INSERT INTO phonebook VALUES (5,Selphiroth,’EEE’, '1-234-xxxx’, ’ ’) INSERT INTO phonebook(id,name) VALUES (7, ’Red XIII’)

10 SQL : Update statement UPDATE table_name SET column_name = value [WHERE bool_condition]

11 UPDATE phonebook SET lastname = ‘ABCD’ UPDATE phonebook SET lastname = ‘XXXX’ WHERE id < 3

12 SQL : Delete statement DELETE FROM table_name [WHERE bool_condition] DELETE FROM phonebook WHERE name = ‘Cloud’ or name = ‘Tifa’

13 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย C# 1. รู้ก่อนว่าใช้ฐานข้อมูลอะไรและเก็บที่ไหน string connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= d:\\course\\exceed\\memo.mdb"; 2. เพิ่มคำสั่ง using System.Data.OleDb; ในส่วนต้น โปรแกรม 3. สร้างวัตถุ OleDbConnection เพื่อใช้ในการ ติดต่อ OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connStr);

14 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย C# 4. เตรียมคำสั่ง SQL string query = "select id,name,phone from PhoneBook1"; 5. เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมก็เปิด connection แต่ว่าต้องไว้ใน try/catch try { conn.Open(); … } catch (OleDbException err) { MessageBox.Show(“Error : “ + err.Message); }

15 6. สร้างวัตถุ OleDbCommand เพื่อใช้ในการ ประมวลผลคำสั่ง SQL OleDbCommand command = new OleDbCommand(query,conn); 7. ประมวลผลคำสั่งที่เก็บในวัตถุ OleDbCommand โดย แบ่งเป็น 2 แบบคือ 7.1 คำสั่ง insert/update/delete เรียกใช้ int x = command.ExecuteNonQuery(); // ค่าของ x คือจำนวนแถวที่ถูกแก้ไข ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย C#

16 7.2 คำสั่ง select ให้ใช้วัตถุ OleDbDataReader มารับ ดังนี้ OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader(); while(reader.Read()) { label1.Text = reader[0].ToString(); label2.Text = reader[“ID”].ToString(); label3.Text = reader.GetString(0); } reader.Close(); 8. เมื่อใช้เสร็จให้ปิด connection ด้วย conn.close(); ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย C#

17 Assignment เขียนโปรแกรมสมุดโทรศัพท์ หรือโปรแกรม อื่นที่... – ค้นหาชื่อได้ – เพิ่มชื่อ – ลบชื่อ – แก้ไขชื่อ


ดาวน์โหลด ppt Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google