งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร

2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาฯ มีการพัฒนาตนเอง ในด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชา 1 2 เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาฯ มีทักษะด้านการใช้ คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา

3 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย  นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร ร้อยละ 50 มีความรู้และทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน ร้อยละของนักศึกษาเข้าอบรม และไม่เข้าอบรม

5 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน ผลการเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรม

6 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเข้าอบรมที่จบการศึกษา

7 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาในการจัดทำโครงการ  นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าอบรม เพราะต้อง เรียนหลายวิชา ทำให้ต้องนัดนอกเวลา  นักศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการอบรม เพราะคิดว่ามีความรู้อยู่แล้ว

8 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากไผ่เพื่อเสริมรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ภายใน ครัวเรือน การใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมรายได้ ตัวอย่างผลงานนักศึกษา

9 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ กากน้ำตาล (Molasses) เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล อ้อย 1 ตัน จะได้กากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม กากน้ำตาลจะใช้ในการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศ ภายในประเทศ  อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ผลิตยีสต์ ซีอิ๊ว และผงชูรส

10 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ แหล่งผลิต

11 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเอทานอลจากอ้อยสด อ้อยสด  คั้น / หีบ น้ำอ้อย  หมักกับยึสต์ เอทานอล

12 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรยากาศ คาร์บอนไดออ กไซด์ มีเทน ไนตรัส ออกไซด์ ไอ น้ำ ความร้อน แสง RU โลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกใน บรรยากาศ เพิ่มขึ้น : CO 2, CH 4, N 2 O, CFCs,HFCs,PFCs Greenhouse effects ( ปรากฎการณ์ เรือนกระจก ) Global warming ( โลกร้อน ) Climate change ( การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ )

13 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนต่อภาวะการขาดแคลนน้ำ ทางการเกษตร ความสำคัญของน้ำที่มีต่อ พืชผักทางการเกษตร  น้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการ เจริญเติบโตของพืช  พืชผักแต่ละชนิดจะมีความต้องการ น้ำที่แตกต่างกัน  พืชทุกชนิดต้องอาศัยน้ำในการ เจริญเติบโตและสร้างผลผลิต

14 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ขั้นปฐมหรือสหกรณ์ท้องถิ่น  ครอบคลุม 1 อำเภอ  เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์  หน้าที่ คือ ให้สินเชื่อเกษตร การซื้อ ขาย และ บริการส่งเสริมเกษตรด้านเพิ่มผลผลิตแก่ สมาชิก

15 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกต่างของระบบสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรกับธุรกิจ อื่น สหกรณ์ ผู้กู้และคนค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจ ใครก็ได้ สหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน 50% ของราคาที่ดินที่ประเมิน ธุรกิจ อาจได้มากกว่า 50% ถ้ามีแนวโน้มกำไรมาก สหกรณ์ กู้ไม่เกิน 20,000 ใช้สมาชิกจำนวน 5 คนรับรองได้ ธุรกิจ ต้องใช้สินทรัพย์เท่านั้น สหกรณ์ ต้องใช้เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรหรือบริโภคใน ครัวเรือนเท่านั้น ธุรกิจ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ สหกรณ์ มีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรม ธุรกิจ ไม่มีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรม

16 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2.ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co 2 ) ก๊าซมีเทน (CH 4 ) สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) โอโซน (O 3 ) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NO)

17 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลไกของสภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยในช่วงสิบปีที่ผ่าน มา พ. ศ. 2538 – 2549 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ตั้งแต่ พ. ศ. 2539 และเกิดเหตุการณ์น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น รวมทั้ง เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก เช่น เฮอริเคน ไต้ฝุ่น โคลนถล่ม ภัยแล้ง และน้ำท่วม ในทั่วภูมิภาค เอเชียและอเมริกากลาง ในขณะที่ทวีปยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน รุนแรงขึ้น ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วม ได้ทุกทวีป

18 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิคุ้มกัน ทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากันแต่เราต้องหา ประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาตลอดชีวิต การที่เรามี ความรู้คือการที่เรามีภูมิคุ้มกัน และคนที่มีความรู้และ ประสบการณ์ก็ควรต้องช่วยผู้ที่มีความรู้น้อย ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างนั้น เช่น ร่างกายแข็งแรงสุขภาพ แข็งแรง มีความรู้และประสบการณ์ เมื่อมีเงินควรเก็บเป็น ทุนสำรอง ควรมีอาหารและน้ำสำรอง มีเหตุมีผล การทำงานต้องใช้ความรู้ สติปัญญาและ ประสบการณ์ รู้จักเลือกวิธีการการทำงานที่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวเอง สภาพ งบประมาณ สภาพสิ่งแวดล้อม หากไม่รู้ก็ถามผู้ที่รู้ อ่าน จากตำราได้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิชาการ จากสื่อมวลชน อย่าเก่งคนเดียว ต้องรู้จักปลูกพืช ผสมผสาน ในแปลงควรมีพืชใบใหญ่ เขียวสดตลอดปี

19 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชนิด กระถินเทพา ปัญจัยแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกพื้นที่ระบายน้ำ, ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ การลงทุน ( ต่อต้น / ต่อไร่ ) ตารางต้นทุนการปลูก การขยายพันธุ์เมล็ด, ปักชำ, และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกเตรียมกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ 3-4 เดือนและเปิดแสง 100 % หนึ่งเดือนก่อนปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูกเก็บรักษาพื้นที่และไถพรวน การปลูกและระยะปลูกที่แนะนำ 1. ปลูกเป็นแปลง 2. ปลูกเป็นรายต้น อัตราการเจริญเติบโตรายปี 2-5 ต้น / ไร่ / ปี ( ตามสภาพพื้นที่ปลูก ) การดูแลรักษา - การกำจัดวัชพืช - การใส่ปุ๋ย - การป้องกันไฟป่า - การป้องกันโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติ - การลิดกิ่ง - การตัดสางขยายระยะ ปีละ 1-2 ครั้ง ใสปุ๋ยที่อายุ 1-3 ปี ( ปีละครั้ง ) ทำแนวกันป้องกันไฟทุกปี - ลิดกิ่งทุกปีให้อยู่ในระดับ 2-3 เมตร รอบการตัดฝัน 5 ปีไม่มีการตัดสาง การใช้ประโยชน์เยื่อกระดาษ, กระดานอัด, เชื้อเพลิงและเฟอร์นิเจอร์ การตลาดโรงงานเยื่อกระดาษ, โรงงานไม้สับและเฟอร์นิเจอร์ราคาไม้ 700-1000 บาท / ต่อต้น ตาราง แสดงอิธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปลูกกระถินเทพา ตาราง แสดงอิธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปลูกกระถินเทพา

20 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

21 2. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เมื่อสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้มีการนำพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับทำการเกษตรไปเป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรในหลายประเทศทั่วโลกลดลง ในขณะที่ความ ต้องการบริโภคสินค้าอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจส่งผลทำให้พฤติกรรมการ บริโภคอาหารของประชากรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีรายได้สูงขึ้น สัดส่วนปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการบริโภคแป้งมี แนวโน้มลดลง ผลกระทบต่อเนื่องคือ ธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์เติบโตขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์มี แนวโน้มเติบโตขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ต้องมีการแบ่งพื้นที่การเกษตรมา ปลูกพืชอาหารสัตว์ (Grain-based Animal Products)

22 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ในการใช้จุดแข็งเพื่อขยาย โอกาส รัฐบาลไม่ควรมีนโยบายสร้างความมั่นคง ด้านอาหารด้วยการจำกัดการส่งออก หรือ ห้ามการส่งออกเพื่อกันปริมาณส่วนหนึ่งไว้ ในประเทศ เพราะอาจส่งผล ต่อราคาอาหาร ในระยะยาว เนื่องจากมาตรการลักษณะนี้ จะส่งสัญญาณ เกี่ยวกับอุปสงค์ของตลาดที่ บิดเบือนไปสู่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิต และทำให้ เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากราคาในตลาดโลก ทำให้ขาด แรงจูงใจ ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการลงทุนใน ระยะยาว รัฐบาลควรมีนโยบายแบบ Proactive โดย เข้าไปรับทราบปัญหา รวมถึงทำ การสอน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรทำการ ผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโครงการให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อ การเกษตรในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้ เกษตรกรเช่าที่ดินปลูกข้าวและพืชพลังงาน สนับสนุนการทำ Contract Farming โดย ให้กลุ่มธุรกิจการเกษตรที่มีเงินทุน ทำการ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินทำการเพาะปลูกขณะที่กลุ่ม ธุรกิจทำการตลาด อย่างเป็นระบบ

23 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส รัฐบาลควรเร่งโครงการ Mega-Projects โดยเฉพาะใน ส่วนของการพัฒนาระบบ ชลประทานและระบบการขนส่ง (Logistic) ต่าง ๆ รัฐบาลจะร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการเกษตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มุ่ง ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้ สามารถมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนา พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่สามารถทน ต่อสภาพแวดล้อม และโรค ระบาดต่าง ๆ มากขึ้น รัฐบาลควรมีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการ ผลิตของเกษตรกร ทั้งด้าน วัตถุดิบในการผลิต เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์พืช โดยอาจมอบหมายให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ. ก. ส.) ไปดำเนินการ ช่วยเหลือจัดซื้อปุ๋ย อุปกรณ์ การผลิต รวมถึงรับซื้อพืชผล ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ในด้านผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองที่ ได้รับผลกระทบ รัฐบาลควรมี มาตรการเพิ่มรายได้และลด ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เช่น จัดมหกรรมสินค้าราคาถูก จัดทำโครงการแจกจ่ายอาหารสำหรับประชาชนรายได้ น้อย หรือโครงการแจกจ่าย คูปองสำหรับประชาชนฐานะ ยากจนให้สามารถซื้อสินค้าจำเป็นและใช้ในการขนส่ง เป็น ต้น

24 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณ.      


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google