งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8

2 วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8 หัวหน้านภา ศกุนตนาค ผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย ได้มากล่าวเปิดการประชุม คณะทำงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อ วางแผนการตรวจสอบ และการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ในเรื่อง ต่าง ๆ

3 ผลผลิตที่ได้จากการประชุม คณะทำงาน  ร่างแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ  ร่างแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ * การปฏิบัติงานด้าน IT * การก่อหนี้ ผูกพัน * การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน * ยานพาหนะ และการตรวจนับเงินสด * เงินฝากคลัง * การพัสดุ ( วัสดุและครุภัณฑ์ ) * เงินฝาก ธนาคาร * เงินทดรองราชการ * หลักประกัน สัญญา * เงินยืม * การเบิกจ่ายเงิน * การรับละการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้คณะทำงานนำไป ตรวจทานความถูกต้อง

4

5


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google