งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ แยกประเภทตำแหน่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแท่ง และผลกระทบการปฏิบัติตาม ประกาศ ก. พ. อ. โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ แยกประเภทตำแหน่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแท่ง และผลกระทบการปฏิบัติตาม ประกาศ ก. พ. อ. โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ แยกประเภทตำแหน่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแท่ง และผลกระทบการปฏิบัติตาม ประกาศ ก. พ. อ. โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 13 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัด ขอนแก่น

2 2 การปรับระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน สร้างความเป็นมืออาชีพ สร้างความเป็นมืออาชีพ - จัดกลุ่มประเภทตำแหน่งเป็น 4 กลุ่ม - จัดกลุ่มประเภทตำแหน่งเป็น 4 กลุ่ม - บัญชีเงินเดือนแบบช่วง - บัญชีเงินเดือนแบบช่วง - การขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามผลการปฏิบัติงาน - การขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน วางมาตรฐานระบบคุณธรรม วางมาตรฐานระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.

3 3 การปรับระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง - ใช้ระบบเดิมไปก่อน 1 ปี - ใช้ระบบเดิมไปก่อน 1 ปี - จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จัดตำแหน่งเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง จัดตำแหน่งเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และ การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และ เงินประจำตำแหน่งใหม่ ดังนี้ เงินประจำตำแหน่งใหม่ ดังนี้ - กำหนดตำแหน่งเป็น 4 ประเภท - กำหนดบัญชีเงินเดือน 4 บัญชี - กำหนดบัญชีเงินเดือน 4 บัญชี - กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง 4 บัญชี - กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง 4 บัญชี

4 4 ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม รองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม มี 2 ระดับ ดังนี้ มี 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับต้น - ระดับต้น - ระดับสูง - ระดับสูง ประเภทอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประเภทอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ต่ำกว่ากรม มี 2 ระดับ ดังนี้ ต่ำกว่ากรม มี 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับต้น - ระดับต้น - ระดับสูง - ระดับสูง กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท ดังนี้

5 5 กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท ( ต่อ ) ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับ ดังนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับทรงคุณวุฒิ - ระดับทรงคุณวุฒิ

6 6 กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท ( ต่อ ) ประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร ประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติงาน - ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน - ระดับชำนาญงาน - ระดับอาวุโส - ระดับอาวุโส - ระดับทักษะพิเศษ - ระดับทักษะพิเศษ

7 7 บัญชีเงินเดือน บัญชีเงินเดือน - มี 4 บัญชี - มี 4 บัญชี - กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูง - กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูง - การรับเงินเดือนกำหนดในกฎ ก.พ. - การรับเงินเดือนกำหนดในกฎ ก.พ. บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง - มี 4 บัญชี - มี 4 บัญชี - ก.พ. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ - ก.พ. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ เงินประจำตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง - - การรับเงินประจำตำแหน่ง กำหนดในกฎ ก.พ. การปรับบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำ ตำแหน่ง การปรับบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำ ตำแหน่ง - ปรับไม่เกินร้อยละสิบ - ปรับไม่เกินร้อยละสิบ - ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา - ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 8 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน 64,340 48,700 48,700 66,480 53,690 53,690 ระดับสูง ระดับต้น 21,00014,500 10,000 ระดับสูง ระดับต้น บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 28,550

9 9 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน ( ต่อ ) ประเภทอำนวยการ 50,55025,390 59,770 31,280 31,280 ระดับสูง ระดับต้น 10,000 5,600 ระดับสูง ระดับต้น บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ขั้นต่ำชั่วคราว 18,910 23,230

10 10 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน ( ต่อ ) ประเภทวิชาการ 22, 22 0 7,9 40 36,0 20 14,3 30 50,5 50 21,0 80 66,4 80 41,7 20 59,7 70 29,9 00 ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ การพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 15,60013,000 9,900 5,600 3,500 เชี่ยวชาญ ชำนาญ การพิเศษ ชำนาญการ เงินประจำตำแหน่งบัญชีเงินเดือน 6,800 12,530 18,910 23,230 28,550 ขั้นต่ำชั่วคราว

11 11 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน ( ต่อ ) ประเภททั่วไป 33,5 40 10,1 90 18,1 90 4,63 0 47,4 50 15,4 10 59,7 70 48,2 20 ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ บัญชีเงินเดือน 9,900 เงินประจำ ตำแหน่ง ทักษะพิเศษ

12 12 สรุปผลการปรับปรุงระบบการกำหนด ตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง ยกเลิกระบบเดิมกำหนดใหม่ 1. ระบบซี 11 ระดับ 1. ระบบซี 11 ระดับ 1. กำหนดตำแหน่งเป็น 4 ประเภท - ประเภทบริหาร มี 2 ระดับ - ประเภทบริหาร มี 2 ระดับ - ประเภทอำนวยการ มี 2 ระดับ - ประเภทอำนวยการ มี 2 ระดับ - ประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ - ประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ - ประเภททั่วไป มี 4 ระดับ - ประเภททั่วไป มี 4 ระดับ

13 13 สรุปผลการปรับปรุงระบบการ กำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง ( ต่อ ) ยกเลิกระบบเดิมกำหนดใหม่ 2. บัญชีเงินเดือนเดิม - มี 11 อันดับ - มี 11 อันดับ - มีขั้นเงินเดือน - มีขั้นเงินเดือน 3. บัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งเดิม เงินประจำตำแหน่งเดิม - 2 บัญชี - 2 บัญชี - มีระดับ - มีระดับ 2. กำหนดโครงสร้างบัญชี เงินเดือนใหม่เป็น 4 บัญชี เงินเดือนใหม่เป็น 4 บัญชี - กำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง - กำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง - ไม่มีขั้นเงินเดือน - ไม่มีขั้นเงินเดือน 3. กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำ ตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งใหม่ - 4 บัญชี - 4 บัญชี - กำหนดตามระดับตำแหน่ง - กำหนดตามระดับตำแหน่ง

14 14 การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม่ กฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคล มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท - วิชาการ - บริหาร - ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ยกเลิกระบบซี เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ ยกเลิกระบบซี เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทเสร็จ เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทเสร็จ

15 15 การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ( ต่อ ) เทียบบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง เทียบบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน ของข้าราชการพลเรือน นายกสภาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอธิการบดี นายกสภาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอธิการบดี กำหนดการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) (พนักงานมหาวิทยาลัย) - สภาสถาบันออกข้อบังคับการบริหารงานบุคคล - มีตำแหน่ง 3 ประเภท (เช่นเดียวกับข้าราชการ) - มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ

16 16 โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ - ศาสตราจารย์ - รองศาสตราจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อาจารย์ - อาจารย์ - ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.อ.กำหนด - ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.อ.กำหนด

17 17 กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ ( ต่อ ) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการวิทยาเขต ผู้อำนวยการวิทยาเขต - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า - ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.อ.กำหนด

18 18 กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ ( ต่อ ) ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด

19 19 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน □ ตำแหน่งทางวิชาการ เงินเดือน 33, 54 0 7,9 40 47,4 50 12,5 30 50,5 50 15,0 59,7 70 22,3 30 อ.ระดับ 3-7 ผศ.ระดับ 6-8 15,60013,000 9,9005,600 5,600 3,500 เงินประจำตำแหน่ง 64,340 รศ.ระดับ 7-9 ศ. 9-10,11 ศ. 11 ศ. 10 ศ. 11 ศ. 9-10 รศ. 9 รศ. 7-8 ผศ. 8 ผศ.6-7

20 20 เงินเดือน 33,54015,410 47,45018,190 ระดับ 9 ระดับ 8 10,000 5,600 เงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ( ต่อ ) □ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ( เลขานุการคณะ กอง หรือ เทียบเท่า หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ) 50,55022,330 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9

21 21 เงินเดือน 18, 19 0 4,6 30 27,5 00 7,94 0 47,4 50 12,5 30 59,7 70 28,5 50 50,5 50 23,2 30 ปฏิบัติการ ระดับต้น 13,000 9,900 5,600 3,500 เงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน(ต่อ) □ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติการ ระดับกลาง ชำนาญการ ระดับ 6,7-8 เชี่ยวชาญ ระดับ 9 เชี่ยวชาญ พิเศษ ระดับ 10 วช. ชช.10 วช. ชช.9 วช. 8 วช. 7

22 22 แนวคิดการเทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เทียบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กับของ ก.พ.ใหม่ เทียบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กับของ ก.พ.ใหม่ แต่ละประเภท แต่ละประเภท หลักการเทียบต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ หรือขั้นสูงสุด หลักการเทียบต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ หรือขั้นสูงสุด ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับเดิม ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับเดิม

23 23 แนวคิดการเทียบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของ ก. พ. ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/สำนักงานวิทยาเขต/ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการคณะ หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/สำนักงานวิทยาเขต/ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการคณะ หรือเทียบเท่า - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ และทั่วไป - เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ และทั่วไป - เงินเดือนในระหว่างช่วงขั้นต่ำและชั้นสูงของแต่ละ - เงินเดือนในระหว่างช่วงขั้นต่ำและชั้นสูงของแต่ละ ตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ ตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ - เงินประจำตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ - เงินประจำตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ

24 24 64,340 59,77022,230 50,55015,410 47,45012,530 33,5407,94066,48041,720(28,550)59,77029,900(23,230) 50,55021,080(18,190) 36,02014,300(12,530) 22,2207,940(6,800) การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ศ. 11 ศ. 9-10 รศ. 7-9 ผศ. 6-8 อ. 3-7 ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว ซี 10 ซี 11 ซี 9 ซี 8 ซี 6 ซี 7 ซี 3-5

25 25 15,60013,000 9,9005,600 5,6003,500 15,60013,0009,900 5,600 3,500 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ศ. 11 ศ. 9-10 รศ.7- 8 ผศ. 6-7 ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ผศ. 8 รศ. 9 ซี 11 ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7

26 26 50,55023,230 47,45018,910 33,54015,41059,77031,280(23,230)50,55025,390(18,910) การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ระดับ 9 ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และขานุการคณะ หรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ก.พ. ระดับสูง ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับต้น ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว ซี 9 บส ซี 8 บก

27 27 10,000 5,600 10,0005,600 การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบันกับเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ. ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหาร ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับ 8 ระดับต้น ซี 9 ซี 8

28 28 59,77028,550 50,55023,230 47,45015,410 27,50012,530 7,940-27,5004,630-18,190 66,48041,720(28,550)59,77029,900(23,230) 50,55021,080(18,190) 36,02014,330(12,530) 7,940 – 22,220 (6,800) 4,630 – 18,190 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ ก.พ. ซี 10 ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วป ก.พ. ซี 9 ซี 7-8 ซี 6 ปฏิบัติการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ( ) หมายถึง อัตราขั้นต่ำชั่วคราว เชี่ยวชาญ พิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ซี 11,ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7 ซี 3-5 ซี 1-4 ซี 3-6

29 29 13,000 9,900 5,600 3,50015,60013,0009,900 5,600 3,500 การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน และเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ. ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ พิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ซี 11 ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7

30 30 สรุปผลจะต้องปรับระบบการบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมาตรฐาน ปรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทใหม่ กำหนดตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทใหม่ เงินเดือน เงินเดือน - เทียบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. - เทียบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. - ไม่มีขั้นเงินเดือน - ไม่มีขั้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง - ให้ตามฐานะตำแหน่ง ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกเบี้ยเลี้ยง เทียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ แยกประเภทตำแหน่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแท่ง และผลกระทบการปฏิบัติตาม ประกาศ ก. พ. อ. โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google