งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบแยกประเภทตำแหน่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแท่ง และผลกระทบการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 13 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

2 การปรับระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
สร้างความเป็นมืออาชีพ - จัดกลุ่มประเภทตำแหน่งเป็น 4 กลุ่ม - บัญชีเงินเดือนแบบช่วง - การขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน วางมาตรฐานระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

3 การปรับระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนตำแหน่ง - ใช้ระบบเดิมไปก่อน 1 ปี - จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จัดตำแหน่งเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และ เงินประจำตำแหน่งใหม่ ดังนี้ - กำหนดตำแหน่งเป็น 4 ประเภท - กำหนดบัญชีเงินเดือน 4 บัญชี - กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง 4 บัญชี

4 กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม มี 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับต้น - ระดับสูง ประเภทอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ต่ำกว่ากรม มี 2 ระดับ ดังนี้

5 กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท (ต่อ)
ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับทรงคุณวุฒิ

6 กำหนดตำแหน่งไว้ 4 ประเภท (ต่อ)
ประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน - ระดับอาวุโส - ระดับทักษะพิเศษ

7 บัญชีเงินเดือน - มี 4 บัญชี - กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูง - การรับเงินเดือนกำหนดในกฎ ก.พ. บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง - ก.พ. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ เงินประจำตำแหน่ง - การรับเงินประจำตำแหน่ง กำหนดในกฎ ก.พ. การปรับบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง - ปรับไม่เกินร้อยละสิบ - ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน
ประเภทผู้บริหาร 21,000 14,500 10,000 66,480 53,690 ระดับสูง 64,340 48,700 28,550 ระดับต้น 23,230 ระดับสูง ระดับต้น เงินประจำตำแหน่ง บัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว

9 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ)
ประเภทอำนวยการ 59,770 31,280 50,550 25,390 10,000 5,600 ระดับสูง 23,230 18,910 ระดับต้น ระดับสูง ระดับต้น บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ขั้นต่ำชั่วคราว

10 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ)
ประเภทวิชาการ 66,480 41,720 15,600 13,000 9,900 5,600 3,500 59,770 29,900 ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 50,550 21,080 28,550 36,020 14,330 23,230 ทรงคุณวุฒิ 22,220 7,940 เชี่ยวชาญ 18,910 12,530 ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 6,800 ปฏิบัติการ บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ขั้นต่ำชั่วคราว

11 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ)
ประเภททั่วไป 9,900 59,770 48,220 ทักษะพิเศษ 47,450 15,410 เงินประจำ ตำแหน่ง 33,540 10,190 ทักษะพิเศษ 18,190 4,630 อาวุโส ชำนาญงาน บัญชีเงินเดือน ปฏิบัติงาน

12 สรุปผลการปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ยกเลิกระบบเดิม กำหนดใหม่ 1. ระบบซี 11 ระดับ 1. กำหนดตำแหน่งเป็น 4 ประเภท - ประเภทบริหาร มี 2 ระดับ - ประเภทอำนวยการ มี 2 ระดับ - ประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ - ประเภททั่วไป มี 4 ระดับ

13 สรุปผลการปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ต่อ)
ยกเลิกระบบเดิม กำหนดใหม่ 2. บัญชีเงินเดือนเดิม - มี 11 อันดับ - มีขั้นเงินเดือน 3. บัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งเดิม - 2 บัญชี - มีระดับ 2. กำหนดโครงสร้างบัญชี เงินเดือนใหม่เป็น 4 บัญชี - กำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง - ไม่มีขั้นเงินเดือน 3. กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำ ตำแหน่งใหม่ - 4 บัญชี - กำหนดตามระดับตำแหน่ง

14 การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม่
กฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคล มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท - วิชาการ - บริหาร - ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ยกเลิกระบบซี เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทเสร็จ

15 การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) เทียบบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน นายกสภาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอธิการบดี กำหนดการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) - สภาสถาบันออกข้อบังคับการบริหารงานบุคคล - มีตำแหน่ง 3 ประเภท (เช่นเดียวกับข้าราชการ) - มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ

16 โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ ตำแหน่งวิชาการ - ศาสตราจารย์ - รองศาสตราจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อาจารย์ - ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.อ.กำหนด

17 กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ (ต่อ)
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการวิทยาเขต - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า - ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.อ.กำหนด

18 กำหนดตำแหน่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ (ต่อ)
ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ เชี่ยวชาญเฉพาะ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.กำหนด

19 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน □ ตำแหน่งทางวิชาการ
ศ. 11 เงินเดือน 64,340 ศ. 11 15,600 13,000 9,900 5,600 3,500 ศ. 10 59,770 22,330 50,550 15,0 ศ. 9-10 รศ. 9 47,450 12,530 ศ. 9-10,11 33,540 7,940 รศ. 7-8 รศ.ระดับ 7-9 ผศ. 8 ผศ.ระดับ 6-8 ผศ.6-7 อ.ระดับ 3-7

20 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน(ต่อ) □ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เลขานุการคณะ กอง หรือ เทียบเท่า หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี) เงินประจำตำแหน่ง เงินเดือน 50,550 22,330 10,000 5,600 ระดับ 9 47,450 18,190 33,540 15,410 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7

21 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน(ต่อ) □ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เงินประจำตำแหน่ง 59,770 28,550 13,000 9,900 5,600 3,500 เงินเดือน วช. ชช.10 50,550 23,230 วช. ชช.9 47,450 12,530 เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 27,500 7,940 เชี่ยวชาญระดับ 9 วช. 8 18,190 4,630 ชำนาญการ ระดับ 6,7-8 วช. 7 ปฏิบัติการระดับกลาง ปฏิบัติการระดับต้น

22 แนวคิดการเทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
เทียบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กับของ ก.พ.ใหม่ แต่ละประเภท หลักการเทียบต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ หรือขั้นสูงสุด ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับเดิม

23 แนวคิดการเทียบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของ ก.พ.
ตำแหน่งวิชาการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/สำนักงานวิทยาเขต/ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการคณะ หรือเทียบเท่า - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ และทั่วไป - เงินเดือนในระหว่างช่วงขั้นต่ำและชั้นสูงของแต่ละ ตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ - เงินประจำตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ

24 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ.
ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. 64,340 59,770 22,230 50,550 15,410 47,450 12,530 33,540 7,940 66,480 41,720 (28,550) 59,770 29,900 (23,230) 50,550 21,080 (18,190) 36,020 14,300 (12,530) 22,220 7,940 (6,800) ศ. 11 ทรงคุณวุฒิ ซี 10 ซี 11 ศ. 9-10 เชี่ยวชาญ รศ. 7-9 ซี 9 ชำนาญการ พิเศษ ผศ. 6-8 ซี 8 อ. 3-7 ชำนาญการ ซี 6 ซี 7 ปฏิบัติการ ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว ซี 3-5

25 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ.
ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. 15,600 13,000 9,900 5,600 3,500 15,600 13,000 9,900 5,600 3,500 ซี 11 ศ. 11 ทรงคุณวุฒิ ซี 10 ศ. 9-10 รศ. 9 ซี 9 เชี่ยวชาญ รศ.7- 8 ชำนาญการ พิเศษ ซี 8 ผศ. 8 ผศ. 6-7 ซี 7 ชำนาญการ

26 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ.
ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และขานุการคณะหรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ก.พ. 50,550 23,230 47,450 18,910 33,540 15,410 59,770 31,280 (23,230) 50,550 25,390 (18,910) ระดับสูง ระดับ 9 ซี 9 บส ระดับ 8 ระดับต้น ซี 8 บก ระดับ 7 ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว

27 การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบันกับเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ.
ตำแหน่งประเภทบริหาร ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 10,000 5,600 10,000 5,600 ระดับ 9 ซี 9 ระดับสูง ระดับ 8 ระดับต้น ซี 8

28 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ ก.พ.
ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วป ก.พ. เชี่ยวชาญพิเศษ 66,480 41,720 (28,550) 59,770 29,900 (23,230) 50,550 21,080 (18,190) 36,020 14,330 (12,530) 7,940 – 22,220 (6,800) 4,630 – 18,190 59,770 28,550 50,550 23,230 47,450 15,410 27,500 12,530 7,940-27,500 4,630-18,190 ทรงคุณวุฒิ ซี 10 ซี 11,ซี 10 เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ ซี 9 ซี 9 ชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ ซี 7-8 ซี 8 ชำนาญการ ชำนาญการ ซี 6 ซี 7 ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ซี 3-5 ซี 3-6 ซี 1-4 ซี 1-4 ( ) หมายถึง อัตราขั้นต่ำชั่วคราว

29 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน และเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ. ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 9,900 5,600 3,500 15,600 13,000 9,900 5,600 3,500 ซี 11 ทรงคุณวุฒิ ซี 10 ซี 10 เชี่ยวชาญ ซี 9 เชี่ยวชาญ ซี 9 ชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ ซี 8 ซี 8 ชำนาญการ ซี 7 ชำนาญการ ซี 7

30 สรุปผลจะต้องปรับระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทใหม่ เงินเดือน - เทียบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. - ไม่มีขั้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง - ให้ตามฐานะตำแหน่ง ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google