งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศษส่วน. ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 2 ของรูป 1 ใน 2 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง เรียก 1 ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศษส่วน. ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 2 ของรูป 1 ใน 2 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง เรียก 1 ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศษส่วน

2 ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 2 ของรูป 1 ใน 2 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง เรียก 1 ว่า ตัวเศษ เรียก 2 ว่า ตัวส่วน

3 ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 3 ของรูป 1 ใน 3 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสาม เรียก 1 ว่า ตัวเศษ เรียก 3 ว่า ตัวส่วน

4 ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 4 ของรูป 1 ใน 4 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสี่ เรียก 1 ว่า ตัวเศษ เรียก 4 ว่า ตัวส่วน

5 ความหมายของเศษส่วน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่ากัน ระบายสี 3 ใน 4 ของรูป 3 ใน 4 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษสามส่วนสี่ เรียก 3 ว่า ตัวเศษ เรียก 4 ว่า ตัวส่วน

6 ใกล้ไปทาง 0 ใกล้ไปทาง 1 การอธิบายเศษส่วนด้วยเส้นจำนวน

7 เศษส่วนในความหมายอื่น ๆ ผลผลิตทางการเกษตรบรรจุในตู้สินค้า 10 ตู้ ถ้าตู้สินค้า 4 ตู้บรรจุข้าวหอมมะลิ เศษส่วน ของจำนวนตู้ข้าวหอมมะลิเป็นเศษส่วนเท่าไร ของจำนวนตู้สินค้าทั้งหมด

8 เศษส่วนในความหมายอื่น ๆ ผลผลิตทางการเกษตรบรรจุในตู้สินค้า 10 ตู้ ตู้สินค้า 4 ตู้บรรจุข้าวหอมมะลิ.... อ่านว่า เศษสี่ส่วนสิบ เรียก 4 ว่า ตัวเศษ โดยที่ 4 แสดงจำนวนตู้ที่บรรจุ ข้าวหอมมะลิ เรียก 10 ว่า ตัวส่วน โดยที่ 10 แสดง จำนวนตู้สินค้าทั้งหมด

9 ตัวอย่างเศษส่วนของจำนวนนับ จำนวนวงกลมเป็นเศษส่วนเท่าใดของจำนวนรูปทั้งหมด จำนวนวงกลมเป็น ของจำนวนรูปทั้งหมด

10 การสอนความหมายของเศษส่วน ควรเริ่มจากเศษส่วนของหนึ่งหน่วย เรียนจากสื่อของจริง หรือ สื่อรูปภาพต่าง ๆ จน เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องความหมายของ เศษส่วนของหนึ่งหน่วยก่อน จึงสอนความหมาย ของเศษส่วนในด้านอื่น ๆ

11 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ให้นักเรียนแบ่งรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วแรเงา 1 ส่วน

12 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ครูแนะนำว่า ส่วนที่แรเงาแทน ของรูป อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสี่

13 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ให้นักเรียนแรเงารูป เพิ่มเป็น 2 ส่วน ให้นักเรียนบอกว่า ส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วน เท่าใดของรูป

14 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ครูแนะนำว่า ส่วนที่แรเงาแทน อ่านว่า เศษสองส่วนสี่

15 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ให้นักเรียนแรเงารูป เพิ่มเป็น 3 ส่วน ให้นักเรียนบอกว่า ส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วน เท่าใดของรูป

16 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของเศษส่วน ครูแนะนำว่า ส่วนที่แรเงาแทน อ่านว่า เศษสามส่วนสี่

17 เศษส่วนที่เท่ากัน สมศรีมีกล่องยา ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน และใส่ยาลงในกล่อง ของจำนวนช่องที่มีอยู่ ดังนั้นสมศรีใส่ยาในกล่องยากี่ส่วนจากหกส่วน

18 เศษส่วนที่เท่ากัน สมศรีมีกล่องยา ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน และใส่ยาลงในกล่อง ของจำนวนช่องที่มีอยู่ ส่วนที่ใส่ยาเป็น ของช่องยาทั้งหมด และ เป็นเศษส่วนที่เท่ากัน

19 เราสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนด้วยจำนวน เดียวกันโดยที่จำนวนนั้นต้องไม่เป็นศูนย์ ดังนั้น

20 จงหาจำนวนที่แทนด้วย วิธีคิด : ดังนั้น นั่นคือ จำนวนที่แทนด้วย ได้แก่ 9

21 เศษส่วนอย่างต่ำ เบญจพรมีสวนผลไม้อยู่ 12 ไร่ สวนผลไม้ 6 ไร่ ปลูกสับปะรด นั่นคือ พื้นที่ปลูกสับปะรดเป็น ของสวนผลไม้ทั้งหมด เราต้องการเขียน เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

22 เศษส่วนอย่างต่ำ...พื้นที่ปลูกสับปะรดเป็น ของสวนผลไม้ ทั้งหมด ต้องการเขียน เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนอย่างต่ำ คือ เศษส่วนที่ตัวเศษและ ตัวส่วนไม่มีตัวประกอบร่วมที่มากกว่า 1

23 เราหาเศษส่วนอย่างต่ำ โดยหารตัวเศษและตัวส่วน ด้วยจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ของตัวเศษและตัวส่วน นั่นคือ เขียนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้

24 การเปรียบเทียบเศษส่วน กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

25 กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ดูที่ตัวเศษ 1 < 3 ดังนั้น <

26 กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ทำให้ตัวส่วนเท่ากัน แล้วจึงเปรียบเทียบ เนื่องจาก > ดังนั้น >

27 จงเรียงลำดับ, และ จากน้อยไปมาก วิธีทำ เนื่องจาก ดังนั้น

28 1 2 3 4 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การหาเศษส่วนอย่างต่ำ รูปที่ 1, 2, 3 และ 4 แทนเศษส่วนใด

29 1 2 3 4 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การหาเศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนทั้งสี่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

30

31 ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า 1 ที่หารทั้ง 2 และ 3 ได้ลงตัว เรียก ว่า เศษส่วนอย่างต่ำ

32 เศษส่วนใดที่ไม่มีจำนวนนับที่มากกว่า 1 หารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว มีจำนวนนับใดที่มากกว่า 1 ที่หาร 6 และ 8 ได้ลงตัว มีจำนวนนับใดที่มากกว่า 1 ที่หาร 9 และ 12 ได้ลงตัว พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้

33 จำนวนคละและเศษเกิน ส่วนที่ระบายสีแสดง 3 กับ เขียนแทนด้วย มีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด 13 ส่วน แต่ละรูปแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เขียนแทนส่วนที่ระบายสีด้วย นั่นคือ

34 จำนวนคละและเศษเกิน ส่วนที่ระบายสีแสดง 4 กับ เขียนแทนด้วย มีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด 13 ส่วน แต่ละรูปแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เขียนแทนส่วนที่ระบายสีด้วย นั่นคือ

35 ตัวอย่าง จงทำ ให้เป็นจำนวนคละ หารตัวเศษด้วยตัวส่วน เขียนผลหารเป็นจำนวนเต็ม 1 เขียนเศษที่เหลือ ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำ ดังนั้น

36 แบ่งวงกลมออกเป็น 6 ส่วน ระบายสีทั้ง 6 ส่วน นั่นคือ เอามาทั้งหมด ซึ่ง เท่ากับ 1 ดังนั้น เมื่อหารตัวเศษ ด้วยตัวส่วน จะได้ 1 เศษ 0 ดังนั้น

37

38 แบ่งวงกลมแต่ละวง ออกเป็น 3 ส่วน ระบายสี 6 ส่วน นั่นคือ เอามาทั้งหมด 2 วง ดังนั้น เมื่อหารตัวเศษ ด้วยตัวส่วน จะได้ 2 เศษ 0 ดังนั้น

39 แบ่งวงกลมแต่ละวง ออกเป็น 2 ส่วน ระบายสี 4 ส่วน นั่นคือ เอามาทั้งหมด 2 วง ดังนั้น เมื่อหารตัวเศษ ด้วยตัวส่วน จะได้ 2 เศษ 0 ดังนั้น

40 เมื่อหารตัวเศษ ด้วยตัวส่วน จะได้ 4 เศษ 0 ดังนั้น แบ่งวงกลมแต่ละวงออกเป็น 3 ส่วน ระบายสี 12 ส่วน นั่นคือ เอามาทั้งหมด 4 วง ดังนั้น

41 เมื่อหารตัวเศษ ด้วยตัวส่วน จะได้ 5 เศษ 0 ดังนั้น แบ่งวงกลมแต่ละวงออกเป็น 4 ส่วน ระบายสี 20 ส่วน นั่นคือ เอามาทั้งหมด 5 วง ดังนั้น

42 เศษเกิน เช่น, เศษส่วนแท้ เช่น, เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน เรียกว่า เศษส่วนแท้ เศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วน เรียกว่า เศษเกิน

43 ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน เรื่องการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละ และการเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกิน

44 มีรูปวงกลมที่แสดงจำนวนเต็มหน่วยหรือ จำนวนนับกี่รูป รูปแรเงาไม่เต็มรูปนั้นแทนจำนวนใด แต่ละรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่า ๆ กัน มีส่วนที่แรเงากี่ส่วน

45 พิจารณา เมื่อนำตัวส่วน หารตัวเศษ เขียนเศษส่วนแทนรูปข้างบนด้วย ดังนั้น หรือ ดังนั้น

46 ทุก ๆ วัน สมปองออกกำลังกาย ชั่วโมง สมศรีออกกำลังกาย ชั่วโมง ใครใช้เวลาในการออกกำลังกายมากกว่า

47 ...สมปองออกกำลังกาย ชม. สมศรีออกกำลังกาย ชม. ใครใช้เวลาในการออกกำลังกายมากกว่า เปรียบเทียบ วิธีคิด และ จะได้ว่า ดังนั้นสมปองใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่าสมศรี ดังนั้น นั่นคือ

48 การบวก การลบเศษส่วน

49 มีพิซซาอยู่ในกล่องที่หนึ่ง ของชิ้น มีพิซซาอยู่ใน กล่องที่สอง ของชิ้น มีพิซซาอยู่เท่าไร + = =

50 มีพิซซาอยู่ในกล่องที่หนึ่ง ของชิ้น มีพิซซาอยู่ใน กล่องที่สอง ของชิ้น มีพิซซาอยู่เท่าไร + = = =

51 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

52 มีพิซซาอยู่ในกล่องที่หนึ่ง ของชิ้น มีพิซซาอยู่ใน กล่องที่สอง ของชิ้น มีพิซซาอยู่เท่าไร + = = =

53 นั่นคือ

54

55 ได้ 2 เศษ 1

56 หารตัวเศษด้วยตัวส่วน เขียนตัวเศษและตัวหาร ในรูปเศษส่วน ดังนั้น การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ อาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม

57 ดังนั้น

58 ขั้นตอน การเปลี่ยน คูณจำนวนนับ กับตัวส่วน บวกผลคูณ กับตัวเศษ เขียน เศษเกิน การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน หาตัวเศษได้โดยนำตัวส่วนไปคูณ จำนวนนับ แล้วบวกกับตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม

59 มีพิซซา ของชิ้นรับประทานไป ของชิ้น จะเหลือพิซซาเท่าไร

60 มีพิซซา ของชิ้น รับประทานไป ของชิ้น จะเหลือพิซซาเท่าไร การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำ ตัวเศษมาลบกันโดยที่ตัวส่วนคงเดิม

61

62

63

64

65

66 การประมาณเศษส่วนทำได้โดยเปรียบเทียบ ตัวเศษและตัวส่วน ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนมาก ๆ – ประมาณเป็น 0 เช่น ตัวส่วนมีค่าประมาณสองเท่าของตัวเศษ ประมาณเป็น เช่น ตัวเศษใกล้กับตัวส่วน – ประมาณเป็น 1 เช่น

67 จงประมาณ ประมาณเศษส่วนเป็น 0, หรือ 1 ประมาณเป็น 1 ประมาณเป็น ดังนั้น มีค่าประมาณ

68 หาผลบวกของ วิธีทำ ประมาณ ดังนั้น มีค่าประมาณ

69 การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

70

71

72

73 นั่นคือ

74

75

76

77

78

79

80 ค.ร.น. ของ 6 และ 8 คือ 24

81 ในการบวกหรือลบเศษส่วนหลาย ๆ จำนวน และเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน ถ้านักเรียนเรียนเรื่อง ค.ร.น. แล้ว อาจใช้ ความรู้เรื่อง ค.ร.น. ทำเศษส่วนแต่ละจำนวนที่ จะนำมาบวกหรือลบกันให้ตัวส่วนเท่ากัน เสียก่อน แล้วจึงนำตัวเศษมาบวก หรือลบกัน ตามกรณี

82 วิธีทำ

83 วิธีทำ ค.ร.น. ของ 15 และ 45 คือ 45 ค.ร.น. ของ 45 และ 30 คือ 90 ทำในวงเล็บก่อน

84 วิธีที่ 1

85 วิธีที่ 2

86 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

87 ครูแสดงแนวทางหาผลบวกของเศษส่วนที่มี ตัวส่วนไม่เท่ากัน เช่น

88

89 ครูแสดงการหาผลบวกโดยเปลี่ยนเศษส่วนทั้งสอง ให้มีตัวส่วนเท่ากัน

90 เปลี่ยนเศษส่วนแต่ละข้อให้มีตัวส่วนเท่ากันได้อย่างไร หาคำตอบได้อย่างไร ช่วยกันสรุปกฎเกณฑ์การบวก

91 การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

92 สมศรีซื้อเห็ดฟาง กิโลกรัม ซื้อเห็ดหูหนู กิโลกรัม สมศรีซื้อเห็ดฟางและเห็ดหูหนูรวมกี่กิโลกรัม วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ ดังนั้น สมศรีซื้อเห็ดฟางและเห็ดหูหนูรวม กิโลกรัม

93 มีน้ำมันอยู่ ของถัง ถ้าต้องใช้น้ำมัน ของถัง จะเหลือน้ำมันเท่าไร วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ ดังนั้น จะเหลือน้ำมันอยู่ ของถัง

94 วิธีทำประโยคสัญลักษณ์ ในวันหนึ่งเครื่องจักรใช้น้ำมันไปดังนี้ ตอนเช้า ลิตร ตอนกลางวัน ลิตร ตอนเย็น ลิตร จงหาว่า ในวันนั้นเครื่องจักรตัวนี้ใช้น้ำมันไปกี่ลิตร

95 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน

96 โจทย์ข้อนี้หาคำตอบได้อย่างไร มีน้ำมันอยู่ ลิตร ใช้ไป ลิตร หลังจากนั้นจึง นำน้ำมันมาเติมเพิ่มอีก ลิตร ดังนั้นจะมีน้ำมันอยู่ เท่าไร

97 มีน้ำมันอยู่ ลิตร ใช้ไป ลิตร หลังจากนั้นจึง นำน้ำมันมาเติมเพิ่มอีก ลิตร ดังนั้นจะมีน้ำมันอยู่ เท่าไร จะทำอย่างไรต่อไป ต้องทำอย่างไรต่อไปจึงจะได้คำตอบ ร่วมกันพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ

98 การคูณ การหารเศษส่วน

99 การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ เขียนในรูปการคูณได้เป็น ดังนั้น

100 การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ ทำได้โดยนำจำนวนนับ มาคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนยังคงเท่าเดิม เขียนในรูปการคูณได้เป็น ดังนั้น

101 2 กลุ่ม ใน 3 กลุ่มของ 15 มีดาว 15 ดวง แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 ดวงได้ 3 กลุ่ม ของดาว 15 ดวง หมายความว่า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เท่า ๆ กัน และต้องการเพียง 2 กลุ่ม จะได้ดาวทั้งหมด 10 ดวง นั่นคือ ของ 15 เท่ากับ 10

102 จากปัญหาข้างต้น ของ 15 คือ 10 ของ 15 เขียนได้อีกแบบหนึ่งเป็น ดังนั้น ของ 15 2 กลุ่ม ใน 3 กลุ่มของ 15

103 การคูณจำนวนนับด้วยเศษส่วน หาผลคูณได้ โดยใช้วิธีเดียวกับการคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ คือ นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม

104 ในแต่ละวันนายประจวบใช้เวลา ชั่วโมง ทำงานอดิเรก และเขาทำงานอดิเรกสัปดาห์ละ 5 วัน เขาทำงานอดิเรกสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ ดังนั้น เขาใช้เวลาทำงานอดิเรกสัปดาห์ละ ชั่วโมง

105 เศษส่วนของเศษส่วน และการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

106 ของ จากแผนภาพข้างต้นแสดง ของ เขียนแทนด้วย ดังนั้น นั่นคือ ของ

107 จากแผนภาพแสดง เขียนแทนด้วย ดังนั้น นั่นคือ ของ

108 การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน ใช้วิธีนำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

109 วิธีทำ นำ 9 หารทั้ง ตัวเศษและตัวส่วน หรืออาจทำให้ง่ายขึ้น ดังนี้ นำ 9 หาร 18 ที่ตัวเศษ และนำ 9 หาร 9 ที่ตัวส่วน 2 1

110 การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนคละ ทำได้โดย เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน แล้วนำไปคูณกับเศษส่วนตามหลักการที่ กล่าวแล้ว

111 นายสังคมทำงาน ชั่วโมงในวันเสาร์ และ ของเวลา ที่ทำงานในวันนั้น ใช้สำหรับส่งของให้ลูกค้า เขาใช้เวลาส่งของให้ลูกค้ากี่ชั่วโมง วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ ดังนั้น เขาใช้เวลา ชั่วโมง ในการส่งของให้ลูกค้า

112 การคูณจำนวนคละด้วยจำนวนคละ ทำได้โดย เปลี่ยนจำนวนคละแต่ละจำนวนให้เป็นเศษเกิน แล้วจึงนำเศษเกินทั้งสองจำนวนที่ได้นั้นคูณกัน โดยใช้หลักการคูณของเศษส่วน

113 หมึกแดงทำขนมชั้นหนึ่งถาด ต้องใช้น้ำตาล ถ้วย ถ้าหมึกแดงทำขนมชั้น ถาด จะต้องใช้น้ำตาลกี่ถ้วย วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ ดังนั้น หมึกแดงต้องใช้น้ำตาล ถ้วย

114 ส่วนกลับของเศษส่วน พิจารณาผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ (1) (2) (3) (4)

115 ส่วนกลับของเศษส่วน แต่ละข้อมีผลคูณดังนี้ (1) (2) (3) (4)

116 จำนวนหนึ่งเป็นส่วนกลับของอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อผลคูณของจำนวนสองจำนวนนั้น เท่ากับ 1 เช่น เป็นส่วนกลับของ หรือ 4 และ 4 เป็นส่วนกลับของ

117 จงหาส่วนกลับของ เนื่องจาก ดังนั้น ส่วนกลับของ คือ

118 จงหาส่วนกลับของ เนื่องจาก ดังนั้น ส่วนกลับของ คือ

119 จงหาส่วนกลับของ เนื่องจาก ดังนั้น ส่วนกลับของ หรือส่วนกลับของ คือ และ ส่วนกลับของเศษส่วนใด ๆ คือเศษส่วนที่ได้จาก การสลับตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้น

120 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การคูณเศษส่วน

121 พิจารณา ของรูปสี่เหลี่ยม ของ จะแสดงด้วยแผนภาพอย่างไร

122 ของ แสดงช่องเล็ก ๆ กี่ช่อง พิจารณา ของรูปสี่เหลี่ยม จากรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็นช่องเล็ก ๆ 20 ช่อง

123 พิจารณา ของรูปสี่เหลี่ยม ของ เขียนในรูปการคูณ

124 พิจารณาการหาร หารด้วย ต้องแบ่งส่วนที่แรเงา ออกเป็นส่วนละเท่าๆ กัน โดยแต่ละส่วนที่แบ่ง มีขนาด ของรูป หารด้วย แบ่งครั้งละ ได้ 2 ครั้งพอดี

125 อาจพิจารณาหาผลหาร ดังนี้ ตัวหารคูณกับผลหารเท่ากับตัวตั้ง ดังนั้น เขียนใหม่เป็น ดังนั้น หรือ

126 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน อาจคิด ได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับ ส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

127 ไม้ท่อนหนึ่งยาว หน่วย ตัดออกเป็นท่อน ยาวท่อนละ หน่วย จะตัดได้กี่ท่อน

128 ท่อน ดังนั้น จะตัดได้ 18 ท่อน ไม้ท่อนหนึ่งยาว หน่วย ตัดออกเป็นท่อน ยาวท่อนละ หน่วย จะตัดได้กี่ท่อน

129 การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ หรือ การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน ทำได้ โดยเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปเศษส่วน แล้วใช้หลักการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน

130 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

131 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

132 การหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนหรือ การหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละ ทำได้ โดยเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษส่วน แล้วจึงหาผลลัพธ์โดยใช้เศษส่วนที่เป็นตัวตั้ง คูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

133 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

134 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

135 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

136 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ 9 2

137 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ 4

138 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ 5

139 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ

140 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การหารเศษส่วน

141 พิจารณาการหาร ด้วย แบ่งครั้งละ ได้ 2 ครั้งพอดี

142 นั่นคือ

143 จากนั้นร่วมกันสรุปกฎเกณฑ์การหารเศษส่วน ด้วยเศษส่วน ลองใช้แผนภาพแสดงการหารเศษส่วนต่อไปนี้

144 การจัดกิจกรรมเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน

145 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ วิธีทำ 2 3 35 11

146 วิธีทำ 2 3 35 11 3 35

147 ลองยกตัวอย่างโจทย์ที่ต้องนำความรู้ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วนมาใช้ในการหาคำตอบ

148 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

149 วิธีทำ ถังมีน้ำอยู่ ถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่ ของถัง หลังจากใช้น้ำไป 760 ลิตร ยังเหลือน้ำอยู่ ของถัง จงหาว่าถังใบนี้จุน้ำกี่ลิตร ของถัง เมื่อใช้น้ำไปแล้ว ยังเหลือน้ำอยู่ ของถัง ดังนั้นใช้น้ำไป ของถัง

150 ถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่ ของถัง หลังจากใช้น้ำไป 760 ลิตร ยังเหลือน้ำอยู่ ของถัง จงหาว่าถังใบนี้จุน้ำกี่ลิตร เนื่องจากใช้น้ำไป ลิตร น้ำ ของถัง เป็นน้ำ ลิตร น้ำ 5 ส่วน เป็นน้ำ ลิตร ของถัง น้ำ 1 ส่วน เป็นน้ำ ลิตร น้ำ 12 ส่วน เป็นน้ำ ถังใบนี้จุน้ำ 1824 ลิตร

151 สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง เมตร มีด้านยาวยาวกว่า เท่าของด้านกว้างอยู่ 10 เมตร เมตร ด้านยาวยาวกว่า เท่าของด้านกว้างอยู่ เมตร สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร วิธีทำ สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ดังนั้น ด้านยาวยาว เมตร

152 สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง เมตร มีด้านยาวยาวกว่า เท่าของด้านกว้างอยู่ 10 เมตร ดังนั้นสนามมีความยาวรอบรูป เมตร สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร ความยาวรอบรูป = 2  (ความกว้าง + ความยาว) เมตร 94 เมตร เมตร

153 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิง ของนักเรียน ทั้งหมด โดยในวันศุกร์มีนักเรียนหญิงไม่มา โรงเรียน ของจำนวนนักเรียนหญิง นักเรียน ชายไม่มาโรงเรียน ของจำนวนนักเรียนชาย ถ้าในวันศุกร์นี้มีนักเรียนมาโรงเรียน 760 คน โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

154 ร.ร.มีนร.หญิง ของนร. ทั้งหมด นร. หญิงไม่มาร. ร. ในวันศุกร์ ของจำนวน นร.หญิง ดังนั้นมีนร.หญิงมาร.ร. ของจำนวน นร.หญิง ของนร.ทั้งหมด

155 ร.ร.มีนร.ชาย ของนร. ทั้งหมด นร.ชายไม่มารร. ในวันศุกร์ ของจำนวนนร.ชาย ดังนั้นมีนร.ชายมาร.ร.ของจำนวน นร.ชาย ของนร. ทั้งหมด

156 วันศุกร์มีนร. มาร.ร. 760 คน มีนร. หญิงมาร. ร. นร. ของนร.ทั้งหมด เป็นนร. 760 คน ของนร.ทั้งหมด เป็นนร. คน ของนร. ทั้งหมด มีนร.ชายมาร.ร.ของนร. ทั้งหมด นร. คน

157 นร.ชาย นร. หญิง ของนร. ชาย ที่ไม่มารร. ของนร.หญิง ที่ไม่มารร.

158 นร.ชาย นร. หญิง ส่วน เป็นนักเรียน 760 คนนักเรียน นักเรียน 1 ส่วน เป็นนักเรียน คน นักเรียน 11 ส่วน เป็นนักเรียน คน ของนร. ชาย ที่ไม่มารร. ของนร.หญิง ที่ไม่มารร.

159 ถ้าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 460 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวนนักเรียนชาย ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน


ดาวน์โหลด ppt เศษส่วน. ความหมายของเศษส่วน รูปวงกลม 1 รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 2 ของรูป 1 ใน 2 เขียนแทนด้วย อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง เรียก 1 ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google