งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง คือการวิเคราะห์ระบบ เดิมที่ทำด้วยมือ หรือ ระบบอัตโนมัติ เพื่อ นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของระบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง คือการวิเคราะห์ระบบ เดิมที่ทำด้วยมือ หรือ ระบบอัตโนมัติ เพื่อ นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของระบบใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง คือการวิเคราะห์ระบบ เดิมที่ทำด้วยมือ หรือ ระบบอัตโนมัติ เพื่อ นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของระบบใหม่ โดย การ ปรับปรุง หรือ ขยายขอบเขตการทำงาน ของระบบเดิม วัตถุประสงค์ คือ การจัดระบบให้สอดคล้อง กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ และ ถูกต้องกับ สถานะการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์ทำให้นักวิเคราะห์ทราบการ จัดการ และ ขบวนการทำงานในระบบเดิม และ ช่วยมิให้มองข้ามรายละเอียดที่สำคัญ

2 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structure Analysis โครงสร้าง : ในแง่ของการวิเคราะห์โครงสร้าง หมายถึง วิธีกำหนดโครงร่าง ความต้องการของขบวนการ เริ่มจากข้อมูลในระบบเดิม ศึกษารายละเอียดของขบวนการในระบบเดิม ตรวจสอบราบละเอียดที่ขาดหายไป เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ปรึกษาถึงกลวิธีที่จะ พัฒนาระบบ กำหนดการจัดทำเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ

3 3 ส่วนประกอบของ การวิเคราะห์โครงสร้าง สัญลักษณ์ (Symbols) รูปที่แสดงส่วนประกอบ ของระบบ และ ความสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) บรรยาย ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในระบบ เช่น ชื่อ ประเภท ขนาน รูป ช่วงค่า และ การใช้ข้อมูล ขบวนการ (Process / Procedure) ประโยคที่มี รูปแบบทางเทคนิคผสมกับภาษา ที่นักวิเคราะห์ ใช้ศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆในระบบ กฎ (Rule) มาตรฐานการจัดทำเอกสาร หรือ ระบบการบรรยายขั้นตอน

4 4 เครื่องมือ วิเคราะห์การไหลข้อมูล การไหลข้อมูล (Data Flow) คือ การศึกษา ว่าระบบประกอบขึ้นจากกิจกรรมใด แต่ละ กิจกรรมต้องใช้ข้อมูลเข้า และ ข้อมูลออก อะไรบ้าง โดยทำการวิเคราะห์การไหลข้อมูล การวิเคราะห์การไหลข้อมูล คือ การศึกษา การใช้ข้อมูลในแต่ละกิจกรรม โดยการบันทึก เป็นผังภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรม และ ข้อมูลเข้า / ออก รวมทั้ง พจนานุกรมข้อมูลประกอบระบบ

5 5 เครื่องมือ วิเคราะห์การไหลข้อมูล ผังภาพการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) สัญลักษณ์ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของข้อมูลใน ระบบทำด้วยมือ หรือ อัตโนมัติ มี 2 ประเภท คือ ผังภาพการไหลข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Flow) ผังภาพการไหลข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Flow) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ข้อมูลเชิงตรรกะลักษณะการเก็บข้อมูล รวมทั้ง ชื่อ รายละเอียด ประเภท การจัดองค์กรข้อมูล วิธีการ เข้าถึง และ การกำหนดฐานข้อมูล

6 6 เครื่องมือ วิเคราะห์การไหลข้อมูล ผังภาพโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Diagram) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ข้อมูล แสดงในเชิงตรรกะไม่เกี่ยวกับ กายภาพ ผังภาพโครงสร้าง (Structure Chart) แสดง ความสัมพันธ์แต่ระโมดูล โดยเขียนในรูป ผัง ภาพลำดับชั้น (Hierarchy) แสดงการผ่าน ข้อมูลระหว่างโมดูล และ การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเข้ากลายเป็นข้อมูลออก

7 7 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของ ส่วนต่างๆในการวิเคราะห์โครงสร้าง ภาพแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในการ วิเคราะห์โครงสร้าง

8 8 สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการไหลข้อมูล ความหมาย Data Flow เส้นการ ไหลข้อมูล Process บุคคล ขบวนการ อุปกรณ์ ที่ใช้ผลิต หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล Data Store แหล่ง เก็บข้อมุล ตู้เอกสาร หรือ สื่อบันทึก Source / Sink of data (Destination) ต้น หรือ ปลายทาง ของข้อมูล อาจเป็น บุคคล หรือ ขบวนการ สัญลักษณ์ หรื อ

9 9 สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการไหลข้อมูล สาเหตุที่มีสัญลักษณ์ต่างกันแต่มีความหมาย เหมือนกัน เพราะ มีการพัฒนาขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง คือ Yourdon และ Gane&Sason

10 10 สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการไหลข้อมูล Yourdon Process 1 Source Process 2 Data flow 1Data flow 2 Data flow 3 Data flow 4 Data flow 5 Data Store

11 11 สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการไหลข้อมูล Gane&Sarson Process 1 Source Process 2 Data flow 1Data flow 2 Data flow 3 Data flow 4 Data flow 5 Data Store

12 12 ประโยชน์ของ การวิเคราะห์การไหลข้อมูล ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้ระบบ โปรแกรมเมอร์ บุคคลในองค์กร เข้าใจการทำงานของระบบได้ ง่ายขึ้น ทำให้ง่ายต่อการสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบ เพราะงาน ถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย จึงสามารถเจาะลึกการ ทำงานของแต่ละส่วนได้มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง คือการวิเคราะห์ระบบ เดิมที่ทำด้วยมือ หรือ ระบบอัตโนมัติ เพื่อ นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของระบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google