งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

2 MOU 9 มีนาคม 2555

3

4

5

6 เป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัด เป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอ 54 55 รวม (แห่ง) 1 ชัยภูมิ 16 47 63 2 นครราชสีมา 32 43 64 107 3 บุรีรัมย์ 23 49 72 4 สุรินทร์ 17 35 52 5 ศรีสะเกษ 18 20 42 62 6 ร้อยเอ็ด 50 70 7 ยโสธร 9 19 28 8 อุบลราชธานี 25 34 86 อำนาจเจริญ 10 167 191 368 559

7 แผนการดำเนินงานตามความคาดหวังสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555
ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 กิจกรรม ตค-ธค.54 มค.55 กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 1. ประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับเขต / 2. นำเสนอเป้าหมายความคาดหวังการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ 3. จังหวัดประเมิน อปท.ตามหลักเกณฑ์ฯ 4. จังหวัดคัดเลือก อปท.เพื่อดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค 5. จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรค 6. จังหวัด/อำเภอประสานแผนการดำเนินงานกับ อปท เป้าหมาย 7. อำเภอร่วมกับ อปท.ดำเนินการตามแผน เพื่อยกระดับพื้นที่ 8. เขตร่วมกับสคร. สุ่มติดตาม อปท.ปลอดโรคฯ 9. สรุปวิเคราะห์ผล เสนอกรมฯ

8 ปัญหาอุปสรรคที่พบ จาก อปท.
งบประมาณจำกัด Ǿ ทีมปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้ามีน้อย Δ การบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่ การควบคุมสุนัข เข้า ออก ๛ ประชาคมแล้ว ? การควบคุม+จัดหาพื้นที่พักพิงสุนัขจรจัด การขึ้นทะเบียน / การทำประวัติสัตว์ อย่างต่อเนื่อง การส่งหัวสัตว์ตรวจ

9 ปัญหา...ที่ไม่ควรมี สุนัข แมวมีเจ้าของ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เป็นบ้า
สุนัข แมวมีเจ้าของ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เป็นบ้า ผู้สัมผัส... ไม่ป้องกันตนเอง (4 ข้อ) ฉีดวัคซีนไม่ครบ/ไม่ฉีด

10 ต้องตระหนักและร่วมมือกัน เจ้าหน้าที่ ↷ ท้องถิ่น ⃕ ประชาชน ⃕ ⃕ทุกๆคน
ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน

11

12 ไม่มีผู้เสียชีวิต ทุกรายที่สงสัยต้องส่งLab มีการควบคุมสุนัขเข้าออก
ปลอดโรค A B C ไม่มีผู้เสียชีวิต ทุกรายที่สงสัยต้องส่งLab มีผู้เสียชีวิตและส่งยืนยันผล ไม่พบเชื้อในสัตว์ 2 ปีต่อเนื่อง ในแต่ละระดับ สุ่ม 0.01ของสัตว์ตรวจ กักตัวที่สงสัย / กัดคน 10วัน ตรวจพบเชื้อในสัตว์ กักทุกตัวที่กัดคน ฉีดวัคซีนทุกตัว มากกว่า 80% 80% น้อยกว่า 80% จดทะเบียน ไม่มีสุนัขจรจัด มีการควบคุมสุนัขเข้าออก Id> 80% มีสุนัขจรจัด ไม่มี Id 80% Id< 80%

13


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google