งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

2 MOU 9 มีนาคม 2555

3

4

5

6 เป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า จังหวัด เป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอ5455 รวม (แห่ง) 1ชัยภูมิ16 4763 2นครราชสีมา324364107 3บุรีรัมย์23 4972 4สุรินทร์17 3552 5ศรีสะเกษ18204262 6ร้อยเอ็ด20 5070 7ยโสธร991928 8อุบลราชธานี25345286 9อำนาจเจริญ791019 รวม167191368559

7 แผนการดำเนินงานตามความคาดหวังสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข บ้า ปี 2555 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 กิจกรรม ตค - ธค.54 มค. 55 กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค. มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. ตค.ตค. 1. ประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับเขต / 2. นำเสนอเป้าหมายความคาดหวัง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ / 3. จังหวัดประเมิน อปท. ตาม หลักเกณฑ์ฯ / 4. จังหวัดคัดเลือก อปท. เพื่อ ดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค / 5. จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด สร้างพื้นที่ปลอดโรค / 6. จังหวัด / อำเภอประสานแผนการ ดำเนินงานกับ อปท เป้าหมาย // 7. อำเภอร่วมกับ อปท. ดำเนินการตาม แผน เพื่อยกระดับพื้นที่ ////// 8. เขตร่วมกับสคร. สุ่มติดตาม อปท. ปลอดโรคฯ // 9. สรุปวิเคราะห์ผล เสนอกรมฯ //

8 ปัญหาอุปสรรคที่พบ จาก อปท. งบประมาณจำกัด Ǿ งบประมาณจำกัด Ǿ ทีมปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้ามีน้อย Δ ทีมปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้ามีน้อย Δ การบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่ การควบคุมสุนัข เข้า ออก ๛ ประชาคมแล้ว ? การควบคุมสุนัข เข้า ออก ๛ ประชาคมแล้ว ? การควบคุม + จัดหาพื้นที่พักพิงสุนัขจร จัด การควบคุม + จัดหาพื้นที่พักพิงสุนัขจร จัด การขึ้นทะเบียน / การทำประวัติสัตว์ อย่างต่อเนื่อง การขึ้นทะเบียน / การทำประวัติสัตว์ อย่างต่อเนื่อง การส่งหัวสัตว์ตรวจ การส่งหัวสัตว์ตรวจ

9 ปัญหา... ที่ไม่ควรมี สุนัข แมวมีเจ้าของ ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีน สุนัข แมวมีเจ้าของ ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีน เป็นบ้า เป็นบ้า ผู้สัมผัส... ไม่ป้องกันตนเอง (4 ข้อ ) ผู้สัมผัส... ไม่ป้องกันตนเอง (4 ข้อ ) ฉีดวัคซีนไม่ครบ / ไม่ฉีด ฉีดวัคซีนไม่ครบ / ไม่ฉีด

10 ต้องตระหนักและร่วมมือกัน เจ้าหน้าที่ ↷ ท้องถิ่น ⃕ ประชาชน ⃕ ⃕ทุกๆคน ปลูกฝังเด็ก และ เยาวชน

11

12 ปลอดโรค A B C ไม่มีผู้เสียชีวิต ทุกรายที่สงสัย ต้องส่ง Lab มี ผู้เสียชีวิต และส่ง ยืนยันผล ไม่พบเชื้อในสัตว์ 2 ปี ต่อเนื่อง ในแต่ละ ระดับ สุ่ม 0.01 ของสัตว์ ตรวจ กักตัวที่สงสัย / กัดคน 10 วัน ตรวจพบเชื้อใน สัตว์ ตรวจพบเชื้อใน สัตว์ กักทุกตัวที่กัดคน กักทุกตัวที่กัดคน ฉีดวัคซีน ทุกตัว ฉีดวัคซีน ทุกตัว มากกว่า 80% 80% น้อยกว่า 80% จดทะเบียน ไม่มีสุนัขจร จัด มีการ ควบคุมสุนัข เข้าออก Id> 80% Id> 80%มีสุนัขจรจัดไม่มี Id 80% มีสุนัขจรจัดไม่มี Id< 80% มีสุนัขจรจัด ไม่มี

13


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายความคาดหวัง สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า ปี 2555 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 3 21 มีนาคม 2555 ณ ศวพ.สุรินททร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google