งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน สาม ง่าม บางมูล นาก วชิรฯวัง ทราย พูน สาก เหล็ก เมืองโพธิ์ ประทับ ช้าง นกกระจอก เทศ ตัว ลูกสุกร -1, ตัว สุกร -1, ,431 ตัว โค ตัว ม้า ตัว ไก่เนื้อ -48, , ,83 3 ตัว ลูกเป็ด ,000 ตัว ลูกไก่ 56, , ,50023, , , ,000261,9 00 ตัว รวม 56, , , ,50523, , , , ,0 04 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิ ด สัตว์ อำเภอต้นทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บาง มูล นาก บึง นา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน สาม ง่าม เมือ ง โพท ะเล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร ตัว สุกร ตัว โค ตัว ไก่ 223, , , , , , , , , , , 062 ตัว เป็ด ไข่ ,000 ตัว ไข่ นก ตัว รวม 224, , , , , , , , , ,7 40 8, , 087 หน่วย

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับคล้อสาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมือง ซากไก่ -27, ,200-58,80 0 กิโลก รัม 3,100- ตัว เนื้อ สุกร 1,50010, ,328-20,25442,81 1 กิโลก รัม เนื้อไก่ -27, , ,90 0 3, ,37090,175209, กิโลก รัม โครง ไก่ ,000 กิโลก รัม รวม 1,50066, , , , ,670114, , หน่ว ย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญตะพานหิน กระดูกโค ตัน หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศแช่ แข็ง 4,200 - กิโลกรัม รวม, 4, ,547 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ลำดั บ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 732 ตัว 2 กระบือ 946 ตัว 3 สุกร 10,223 ตัว 4 ม้า 7 ตัว 5 แกะ 7 ตัว 6 ช้าง 1 เชือก 7 กวาง 21 ตัว 8 แพะ 110 ตัว 9 ไข่สำหรับทำพันธ์ 552,323 ฟอง 10 สัตว์ปีก ( ไก่, นกกระจอกเทศ, นก กระทา ) 1,449,257 ตัว รวม 2,013,627 หน่วย

9 รายงานซากสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 14,000 กก. 2 กระดูกโค 7.80 ตัน 3 ชิ้นส่วนไก่ ( ขน, ปีก ) 81,500 กก. 4 เครื่องในไก่, เครื่องในโค, เครื่องในหมู 99,700 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 235,652 กก. 6 เนื้อไก่, เนื้อสุกร, เนื้อโค, เนื้อเป็ด, เนื้อนกกระจอกเทศ 5,309,898 กก. 7 หนังโค 4,500 กก. 8 หนังสุกร 200 กก. 9 หนังนกกระจอกเทศ 340 แผ่น รวม 5,745, หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ (2542) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม ผู้กระทำความผิด

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบพบการวิการของโรค กลุ่มด่านที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุ สัตว์ ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคปากและเท้า เปื่อย ในโค – กระบือ ณ จุดตรวจบางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๔

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดย ทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุ สัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google