งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้าย สัตว์แต่ละชนิดเข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน สาม ง่าม บางมูล นาก วชิรฯวัง ทราย พูน สาก เหล็ก เมืองโพธิ์ ประทับ ช้าง นกกระจอก เทศ 360-------- ตัว ลูกสุกร -1,475------- ตัว สุกร -1,02234---842135202,431 ตัว โค --2------2 ตัว ม้า ----3----3 ตัว ไก่เนื้อ -48,50 0 2652--47,3 00 -95,83 3 ตัว ลูกเป็ด --------10,000 ตัว ลูกไก่ 56,28 0 -44,00 0 43,50023,00 0 21,04 0 -62,0 80 12,000261,9 00 ตัว รวม 56,6 40 50,9 97 44,0 62 43,50523,0 05 21,04 0 842109, 393 22,52 0 372,0 04 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิ ด สัตว์ อำเภอต้นทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บาง มูล นาก บึง นา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน สาม ง่าม เมือ ง โพท ะเล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร ---33-300-----333 ตัว สุกร -150---580-----730 ตัว โค ---------39- ตัว ไก่ 223, 434 87,45 5 145, 297 124, 626 21,3 55 56, 200 47,35 3 11,64 0 83, 001 97,7 01 -898, 062 ตัว เป็ด ไข่ ----------8,000 ตัว ไข่ นก 923---------- ตัว รวม 224, 357 87,6 05 145,29 7 124, 659 21,3 55 57, 080 47,35 3 11,6 40 83, 001 97,7 40 8,00 0 908, 087 หน่วย

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54. – 20 ก. ค.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับคล้อสาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมือง ซากไก่ -27,600---31,200-58,80 0 กิโลก รัม 3,100- ตัว เนื้อ สุกร 1,50010,903826-9,328-20,25442,81 1 กิโลก รัม เนื้อไก่ -27,901. 70 17,332. 20 44,90 0 3,070. 80 26,37090,175209,7 49.80 กิโลก รัม โครง ไก่ ------4,000 กิโลก รัม รวม 1,50066,40 4.70 18,15 8.20 44,9 00 12,39 8.80 60,670114,4 29.10 318,4 60.80 หน่ว ย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญตะพานหิน กระดูกโค - 7.80 ตัน หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ 340 - แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศแช่ แข็ง 4,200 - กิโลกรัม รวม, 4,5407.804,547 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ลำดั บ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 732 ตัว 2 กระบือ 946 ตัว 3 สุกร 10,223 ตัว 4 ม้า 7 ตัว 5 แกะ 7 ตัว 6 ช้าง 1 เชือก 7 กวาง 21 ตัว 8 แพะ 110 ตัว 9 ไข่สำหรับทำพันธ์ 552,323 ฟอง 10 สัตว์ปีก ( ไก่, นกกระจอกเทศ, นก กระทา ) 1,449,257 ตัว รวม 2,013,627 หน่วย

9 รายงานซากสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 14,000 กก. 2 กระดูกโค 7.80 ตัน 3 ชิ้นส่วนไก่ ( ขน, ปีก ) 81,500 กก. 4 เครื่องในไก่, เครื่องในโค, เครื่องในหมู 99,700 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 235,652 กก. 6 เนื้อไก่, เนื้อสุกร, เนื้อโค, เนื้อเป็ด, เนื้อนกกระจอกเทศ 5,309,898 กก. 7 หนังโค 4,500 กก. 8 หนังสุกร 200 กก. 9 หนังนกกระจอกเทศ 340 แผ่น รวม 5,745,79 7.8 หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน กรกฎาคม ( วันที่ 21 มิ. ย.54 – 20 ก. ค.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม ผู้กระทำความผิด

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบพบการวิการของโรค กลุ่มด่านที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุ สัตว์ ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคปากและเท้า เปื่อย ในโค – กระบือ ณ จุดตรวจบางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๔

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดย ทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุ สัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google