งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ วย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บึงนา ราง วชิรฯวัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม พิจิตรโพทะเ ล นกกระจอ กเทศ ตัว นกกระทา ,500 ตัว ลูกเป็ด ,000 ตัว ลูกไก่ 194, , , ,04056, , , ,01 0 ตัว สุกร ,351 ตัว เป็ดไข่ -9, ตัว โค ตัว ไก่ พื้นเมือง ตัว ไก่เนื้อ -25, , ,350 ตัว ไก่ปลด ระวาง -1, ,4502,450 ตัว สัตว์อื่นๆ ตัว รวม 194, , , , , , , ,85 7 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิด สัตว์ อำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บางมูล นาก บึงนา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน เมือ ง โพทะ เล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร ตัว สุกร ตัว เป็ด ไข่ ,10 0 ตัว โคนม ตัว โค เนื้อ ตัว ไก่ เนื้อ 72, , , , , ,44843, , ,27 2 ตัว ไข่นก กระ จอก เทศ ตัว รวม 73, , , , , , , , , ,4 20 ตัว

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ตะพาน หิน ทับ คล้อ วัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมืองโพทะเ ล ซากไก่ 25, ,200 กก. --26,700 กิโลก รัม 100 ตัว 100 ตัว เครื่อง ในไก่ ,31044,310 กิโลก รัม เนื้อสุกร 3, , , ,704-28, กิโลก รัม เนื้อไก่ 19,6274, ,00034, ,88084, , กิโลก รัม โครงไก่ ,000- กิโลก รัม รวม 48, , ,00034,48 0 6, ,18082, , , หน่วย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญตะพานหิน กระดูกโค - กระบือ ตากแห้ง -3,000 กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ 120- แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศ แช่แข็ง 2,515- กิโลกรัม รวม 2,6353,0005,635 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ลำ ดับ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 412 ตัว 2 กระบือ 791 ตัว 3 สุกร 9,715 ตัว 4 ม้า 5 ตัว 5 ช้าง 4 เชือก 6 ไข่สำหรับทำพันธ์ 66,893 ฟอง 7 สัตว์ปีก ( ไก่, นก ) 946,252 ตัว รวม 512,036 หน่วย

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service ) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 5,500 กก. 2 ขนไก่ 73,500 กก. 3 เครื่องในไก่ 41,910 กก. 4 เครื่องในโค 800 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 128, กก. 6 เนื้อไก่ 3,126,386 กก. 7 เนื้อสุกร 109,348 กก. 8 เนื้อโค 6,600 กก. 9 เนื้อเป็ด 3,400 กก. 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 920 กก. 11 หนังโค 17,000 กก. 12 หนังนกกระจอกเทศ 120 แผ่น รวม 5,745,961 หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ (2542) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ มี. ค.54) เดือนนี้มีผลการจับกุมทั้งหมด 4 คดี

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2554 ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์ บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายใน จังหวัดพิจิตร ไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์แต่ อย่างใด

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google