งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ วย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บึงนา ราง วชิรฯวัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม พิจิตรโพทะเ ล นกกระจอ กเทศ 525--------- ตัว นกกระทา ---------8,500 ตัว ลูกเป็ด ---------3,000 ตัว ลูกไก่ 194, 070 79,20 0 --27,0 00 21,04056,5 00 10,00 0 17,20 0 405,01 0 ตัว สุกร -400--1-950---1,351 ตัว เป็ดไข่ -9,600-------- ตัว โค --44------1660 ตัว ไก่ พื้นเมือง ------10--- ตัว ไก่เนื้อ -25,50 0 ------61,85 0 -87,350 ตัว ไก่ปลด ระวาง -1,000-------1,4502,450 ตัว สัตว์อื่นๆ ---1------1 ตัว รวม 194, 595 115, 700 44127,0 01 21,04 0 96056, 500 71,8 50 30,1 66 517,85 7 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิด สัตว์ อำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บางมูล นาก บึงนา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน เมือ ง โพทะ เล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร -----900---- ตัว สุกร -120---300----420 ตัว เป็ด ไข่ ---------13,10 0 ตัว โคนม --------1-1 ตัว โค เนื้อ 93------18-30 ตัว ไก่ เนื้อ 72,7 08 -100, 316 157,21 7 11,31 4 51,7 00 45,44843,1 20 77,44 9 -559,27 2 ตัว ไข่นก กระ จอก เทศ 697--------- ตัว รวม 73,4 14 123100, 316 157,2 17 11,3 14 52, 900 45,44 8 43, 120 77,4 68 13,1 00 574,4 20 ตัว

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54. – 20 มี. ค.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ตะพาน หิน ทับ คล้อ วัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมืองโพทะเ ล ซากไก่ 25,500----1,200 กก. --26,700 กิโลก รัม 100 ตัว 100 ตัว เครื่อง ในไก่ -------43,31044,310 กิโลก รัม เนื้อสุกร 3,692. 41 1,300. 80 --5,680. 40 17,704-28,377. 61 กิโลก รัม เนื้อไก่ 19,6274,058. 40 7,00034,480477.202,88084,463.60 -152,98 6.20 กิโลก รัม โครงไก่ ------2,000- กิโลก รัม รวม 48,81 9.41 5,359. 20 7,00034,48 0 6,157. 60 4,18082,11 7.60 44,31 0 254,47 3.81 หน่วย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญตะพานหิน กระดูกโค - กระบือ ตากแห้ง -3,000 กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ 120- แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศ แช่แข็ง 2,515- กิโลกรัม รวม 2,6353,0005,635 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ลำ ดับ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 412 ตัว 2 กระบือ 791 ตัว 3 สุกร 9,715 ตัว 4 ม้า 5 ตัว 5 ช้าง 4 เชือก 6 ไข่สำหรับทำพันธ์ 66,893 ฟอง 7 สัตว์ปีก ( ไก่, นก ) 946,252 ตัว รวม 512,036 หน่วย

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service ) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 5,500 กก. 2 ขนไก่ 73,500 กก. 3 เครื่องในไก่ 41,910 กก. 4 เครื่องในโค 800 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 128,210.80 กก. 6 เนื้อไก่ 3,126,386 กก. 7 เนื้อสุกร 109,348 กก. 8 เนื้อโค 6,600 กก. 9 เนื้อเป็ด 3,400 กก. 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 920 กก. 11 หนังโค 17,000 กก. 12 หนังนกกระจอกเทศ 120 แผ่น รวม 5,745,961 หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน มีนาคม ( วันที่ 21 ก. พ.54 - 20 มี. ค.54) เดือนนี้มีผลการจับกุมทั้งหมด 4 คดี

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2554 ( วันที่ 21 ก. พ.54 – 20 มี. ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์ บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายใน จังหวัดพิจิตร ไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์แต่ อย่างใด

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google