งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54. – 20 มิ. ย.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับ คล้อ บาง มูล นาก บึงนา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน สาก เหล็ก เมืองโพธิ์ ประทับ ช้าง กระบือ ---1------1 นกกระจอก เทศ 315--------- ตัว นกกระทา -----3,0 00 ---- ตัว ลูกสุกร -------20-- ตัว สุกร -750-----1,05 0 -201,820 ตัว โค --1857------75 ตัว ลูกโค --1-------1 ตัว ไก่เนื้อ -33,70 0 ------45,3 00 -79,00 0 ตัว ลูกไก่ 174,8 80 86,50 0 205,0 00 139, 780 22,0 00 51, 000 50,3 20 57,1 20 -786,6 00 ตัว รวม 175, 195 120, 950 205, 019 139,83 8 22,0 00 54, 00 0 50,3 20 1,07 0 102, 420 20870,8 32 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54. – 20 มิ. ย.54) ชนิ ด สัตว์ อำเภอต้นทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน ทับ คล้อ บาง มูล นาก บึง นา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน สาม ง่าม เมืองโพท ะเล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร -150---1,6 90 -----1,84 0 ตัว สุกร ---97-300-----397 ตัว โค -------110-11 ตัว ไก่ ชน 5---------5 ตัว ไก่ เนื้อ -70----3,900---3,97 0 กิโลก รัม 98,3 26 2,000193, 534 109, 077 21,7 90 20, 100 20,49 2 51,70 0 20,60 0 -11,4 00 549, 019 ตัว เป็ด ไข่ ---1,00 0 6,50 0 ------7,50 0 นก กระท า --------10,00 0 -- ฟอง ไข่ นก 256---------- ตัว รวม 98,5 87 2,22 0 193,53 4 110, 174 28,2 90 22, 090 20,4 92 55,60 0 30,6 01 1011, 400 572, 998 หน่วย

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54. – 20 มิ. ย.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ตะพาน หิน ทับคล้อวังทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมืองโพท ะเล ซากไก่ 27,000----30,00 0 --57,00 0 กิโล กรัม 3,000-- ตัว เครื่อง ในไก่ ----- - 3,0003,30 0 6,300 กิโล กรัม เนื้อสุกร 11,690.40 1,345.20--11,34 5.60 - 21,63 3.80 -46,01 5 กิโล กรัม เนื้อไก่ 22,730.20 572.8052,50037,21 0 2,29228,53 0 92,62 4.40 -236,4 59.40 กิโล กรัม โครงไก่ ------3,000- กิโล กรัม รวม 61,42 0.60 1,91852,50037,2 10 13,6 37.6 0 61,53 0 120,2 58.20 3,3 00 351,7 74.40 หน่ว ย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญตะพานหินโพทะเล กระดูกโค -3,000- กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ 180-- แผ่น เนื้อไก่แช่เย็น --22,722 กิโลกรัม เครื่องในไก่ --13,700 กิโลกรัม เนื้อนกกระจอกเทศ แช่แข็ง 3,850-- กิโลกรัม รวม, 4,0303,00036,42743,457 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) ลำดั บ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 419 ตัว 2 กระบือ 969 ตัว 3 สุกร 14,944 ตัว 4 ม้า 8 ตัว 5 แกะ 2 ตัว 6 ช้าง 1 เชือก 7 แพะ 86 ตัว 8 ไข่สำหรับทำพันธ์ 668,856 ฟอง 8 สัตว์ปีก ( ไก่, นก, เป็ด เนื้อ ) 1,069,194 ตัว รวม 1,754,479 หน่วย

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 16,050 กก. 2 ชิ้นส่วนไก่ ( ขน, ปีก, ขา ) 31,000 กก. 3 เครื่องในไก่ 146,800 กก. 4 เครื่องในโค 4,000 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 357,347 กก. 6 เนื้อไก่ 5,059,406 กก. 7 เนื้อสุกร 145,248 กก. 8 เนื้อโค 10,190 กก. 9 เนื้อเป็ด 10,908 กก. 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 3,850 กก. 11 หนังนกกระจอกเทศ 180 แผ่น รวม 5,784,979 หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) มีผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิด ๖ คดี และผลการจับกุมผู้กระทำผิด สะสม ๑๑ คดี

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัดและนอกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ( วันที่ 21 พ. ค.54 – 20 มิ. ย.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบพบการวิการของโรค กลุ่มด่านที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุ สัตว์ ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคปากและเท้า เปื่อย ในโค – กระบือ ณ จุดตรวจนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิ. ย. ๒๕๕๔

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรม ปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google