งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะใช้ สัตว์ทดลองกี่ ตัว ? แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ 18 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะใช้ สัตว์ทดลองกี่ ตัว ? แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ 18 ต. ค. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะใช้ สัตว์ทดลองกี่ ตัว ? แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ 18 ต. ค. 2554

2 วัตถุประสงค์ หลักคิด การ ออกแบบทดลอง สามารถใช้โปรแกรม เครื่องมือ คุ้นเคยกับภาษาทาง สถิติ คุ้นเคยกับ ภาษาอังกฤษ

3 ประเด็น จำลองสถานการณ์ เหตุปัจจัยที่ต้อง คำนึงถึง สาธิตใช้โปรแกรม เฉลย

4 สถานการณ์ นส. สุชาดา แข็งชั้นเดียว นวก. สบ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทราบข่าว ทางอินเตอร์เน็ตว่า ถั่ว Alumilite มี คุณสมบัติพิเศษ มีราคาถูก ใช้เป็น อาหารสุกรทำให้สุกรโตเร็ว จึง ต้องการทดสอบ เพื่อจะนำองค์ความรู้ ที่ได้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกร คุณ สุชาดากำลังออกแบบการทดลอง จึง ถามเขาไปทั่วว่าจะใช้สัตว์ทดลองกี่ ตัว ? ถ้าคุณสุชาดามาถามท่าน ท่าน จะให้คำตอบ อย่างไร ? ( 3 - 5 นาที ) โปรดเขียนคำตอบสั้นๆ ให้มาก ประเด็นที่สุดเท่าที่ท่านคิดออก

5 How many pigs? Statistical power considerations in swine nutrition experiments D. K. Aaron and V. W. Hays University of Kentucky, Lexington J ANIM SCI 2004, 82:E245- E254

6 Introduction “how many replications do I need?” limited by practical or economical constraints primary objective to provide a means to determine # of replicates priori, prospective vs retrospective a posteriori, power analysis

7 Why we need to determine # rep Too few replicates waste time and resources with little chance of finding a significant effect Too many replicates More replicates than necessary to detect an effect (waste time and resources)

8 Classical hypothesis testing Step 1: Formulate hypotheses Step 2: Decide on Type I error rate, α Typical yet arbitrary values 0.01, 0.05 Step 3: Collect and summarize data; calculate the appropriate test statistic Step 4: Determine the critical value of the test statistic Step 5: Make decision and draw conclusions Step 6: Compute P-value and interpret

9 Some Basics

10 การตัดสินของศาล

11 Some Basics http://www.intuitor.com/statistics/CurveA pplet.html

12 การทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติ

13 five pieces of information Significance level Magnitude of the difference Power to detect differences Variation in response (CV) Number of replications

14

15 Some terms to learn null vs alternate or research hypothesis ↓ Type I errors to reduce false claims standardized effect size f f = 0.10, 0.25, and 0.40 = S, M, L Previous work, power of 80%, educated guess Pilot study, review, sci literature CV (Coefficient of Variation) = SD/mean*100

16 คุณสมบัติของการแจก แจงปกติ สมมาตร mean=mode=median 68.2689..% 1 SD 95.4499..% 2 SD. 99.7300..% 3 SD. 99.9936..% 4 SD. 99.9999..% 5 SD. 99.9999998% 6 SD. 99.9999999% 7 SD.

17 Java applets for power and sample size http://www.psycho.uni- duesseldorf.de/aap/projects/gpower/ http://www.stat.uiowa.edu/~rle nth/Power/ http://cryptnet.net/kepner/two_ sample.html http://www.math.yorku.ca/SCS/ Online/power/

18 สาธิตโปรแกรม Power Analysis http://www.psycho.uni- duesseldorf.de/aap/projects/gpower/ http://www.psycho.uni- duesseldorf.de/abteilungen/aap /gpower3/download-and- register G*Power

19 Size of an Experiment – Number of replicates ตามเอกสารที่แจก http://www.ndsu.edu /ndsu/horsley/ExptSiz e.pdfhttp://www.ndsu.edu /ndsu/horsley/ExptSiz e.pdf สูตรคำนวณแบบง่าย และ รวดเร็ว

20 เฉลย : สรุปปัจจัยที่ต้อง คำนึง # rep ระดับนัยสำคัญที่กำหนด (Type I) โอกาส (power) ในการ ทดสอบ ชนิดการทดสอบ 2 หรือ 1 ทาง จำนวนระดับของ treatment ขนาดความแตกต่าง ที่ ต้องการทดสอบ ความแปรปรวน ของ ลักษณะที่ศึกษา

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt จะใช้ สัตว์ทดลองกี่ ตัว ? แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์ 18 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google