งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว?
แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 18 ต.ค. 2554

2 หลักคิด การออกแบบทดลอง สามารถใช้โปรแกรมเครื่องมือ
วัตถุประสงค์ หลักคิด การออกแบบทดลอง สามารถใช้โปรแกรมเครื่องมือ คุ้นเคยกับภาษาทางสถิติ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ

3 เหตุปัจจัยที่ต้อง คำนึงถึง สาธิตใช้โปรแกรม เฉลย
ประเด็น จำลองสถานการณ์ เหตุปัจจัยที่ต้อง คำนึงถึง สาธิตใช้โปรแกรม เฉลย

4 สถานการณ์ นส.สุชาดา แข็งชั้นเดียว นวก.สบ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร ได้ทราบข่าวทางอินเตอร์เน็ตว่า ถั่ว Alumilite มีคุณสมบัติพิเศษ มีราคาถูก ใช้เป็นอาหารสุกรทำให้สุกรโตเร็ว จึงต้องการทดสอบ เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกร คุณสุชาดากำลังออกแบบการทดลอง จึงถามเขาไปทั่วว่าจะใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว? ถ้าคุณสุชาดามาถามท่าน ท่านจะให้คำตอบ อย่างไร? ( นาที) โปรดเขียนคำตอบสั้นๆ ให้มากประเด็นที่สุดเท่าที่ท่านคิดออก

5 D. K. Aaron and V. W. Hays University of Kentucky, Lexington
How many pigs? Statistical power considerations in swine nutrition experiments D. K. Aaron and V. W. Hays University of Kentucky, Lexington J ANIM SCI 2004, 82:E245-E254

6 Introduction “how many replications do I need?”
limited by practical or economical constraints primary objective to provide a means to determine # of replicates priori, prospective vs retrospective a posteriori, power analysis

7 Why we need to determine # rep
Too few replicates waste time and resources with little chance of finding a significant effect Too many replicates More replicates than necessary to detect an effect (waste time and resources)

8 Classical hypothesis testing
Step 1: Formulate hypotheses Step 2: Decide on Type I error rate, α Typical yet arbitrary values 0.01, 0.05 Step 3: Collect and summarize data; calculate the appropriate test statistic Step 4: Determine the critical value of the test statistic Step 5: Make decision and draw conclusions Step 6: Compute P-value and interpret

9 Some Basics

10 การตัดสินของศาล

11 Some Basics

12 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

13 five pieces of information
Significance level Magnitude of the difference Power to detect differences Variation in response (CV) Number of replications

14

15 Some terms to learn null vs alternate or research hypothesis
↓ Type I errors to reduce false claims standardized effect size f f = 0.10, 0.25, and 0.40 = S, M, L Previous work, power of 80%, educated guess Pilot study, review, sci literature CV (Coefficient of Variation) = SD/mean*100

16 คุณสมบัติของการแจกแจงปกติ
สมมาตร mean=mode=median % 1 SD % 2 SD. % 3 SD. % 4 SD. % 5 SD. % 6 SD. % 7 SD.

17 Java applets for power and sample size

18 สาธิตโปรแกรม Power Analysis
G*Power

19 Size of an Experiment – Number of replicates
ตามเอกสารที่แจก สูตรคำนวณแบบง่าย และ รวดเร็ว

20 เฉลย: สรุปปัจจัยที่ต้องคำนึง # rep
ระดับนัยสำคัญที่กำหนด (Type I) โอกาส (power) ในการทดสอบ ชนิดการทดสอบ 2 หรือ 1 ทาง จำนวนระดับของ treatment ขนาดความแตกต่างที่ต้องการทดสอบ ความแปรปรวนของลักษณะที่ศึกษา

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt จะใช้สัตว์ทดลองกี่ตัว?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google