งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนับถือศาสนาใน ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่องรอยหลักฐานทางศาสนาที่ค้นพบใน กัมพูชาบ่งชี้ว่า มีศาสนาใหญ่จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนา พุทธลัทธิหินยาน และลัทธิมหายาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนับถือศาสนาใน ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่องรอยหลักฐานทางศาสนาที่ค้นพบใน กัมพูชาบ่งชี้ว่า มีศาสนาใหญ่จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนา พุทธลัทธิหินยาน และลัทธิมหายาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนับถือศาสนาใน ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่องรอยหลักฐานทางศาสนาที่ค้นพบใน กัมพูชาบ่งชี้ว่า มีศาสนาใหญ่จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนา พุทธลัทธิหินยาน และลัทธิมหายาน ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศว นิกาย และลัทธิไวษณพนิกาย แพร่หลายเข้ามา และเจริญรุ่งเรืองขึ้นบนแผ่นดินกัมพูชา ตั้งแต่ สมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกๆ แต่ศาสนา พราหมณ์ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นศาสนาสำคัญ และเจริญอย่างสูงสุดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากเป็นศาสนาของชนชั้นปกครองและเป็น ศาสนาหลักของบ้านเมืองมาเป็นเวลายาวนาน ที่สุด ร่องรอยหลักฐานด้านศาสนสถานที่ยัง หลงเหลือ แสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์มี บทบาทอย่างเด่นชัดต่อการสร้างบ้านเมือง การ ปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ระยะแรกๆ จนถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18

2 หลังจากนั้นมาศาสนาพุทธลัทธิมหายาน จึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก กลายเป็น ศาสนาสำคัญของบ้านเมืองแทนที่ศาสนา พราหมณ์อยู่ระยะหนึ่ง ราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 18 ศาสนาพราหมณ์จึงได้รับการฟื้นฟูให้ เป็นศาสนาของบ้านเมืองอีกครั้ง จนกระทั่ง เมืองพระนครล่มสลายลงในราวต้นพุทธ ศตวรรษที่ 20 ต่อมาเมื่อมีการ ฟื้นฟูบ้านเมือง ใหม่ราชธานีย้ายลงมาอยู่ทางใต้ ศาสนาพุทธ ลัทธิเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น และกลายเป็น ศาสนาสำคัญ ของบ้านเมือง และยังเป็น ศาสนาประจำชาติมาจนทุกวันนี้

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt การนับถือศาสนาใน ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่องรอยหลักฐานทางศาสนาที่ค้นพบใน กัมพูชาบ่งชี้ว่า มีศาสนาใหญ่จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนา พุทธลัทธิหินยาน และลัทธิมหายาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google