งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้พื้นที่ การสร้างเขื่อน การสร้างท่าเรือ การทำให้สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปทั่วโลก การปลดปล่อยของเสีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้พื้นที่ การสร้างเขื่อน การสร้างท่าเรือ การทำให้สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปทั่วโลก การปลดปล่อยของเสีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้พื้นที่ การสร้างเขื่อน การสร้างท่าเรือ การทำให้สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปทั่วโลก การปลดปล่อยของเสีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Species composition สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ การสูญเสีย Habitat

2

3 เราจับสัตว์น้ำมากกว่า 100 ล้านตัน / ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Species composition ของ Pelagic communities Mid water & Benthic community ได้รับผลกระทบจาก การทิ้งสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการ การลากสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดิน ทำให้ Habitat เปลี่ยนแปลง Catch-per-unit-effort (CPUE) Fisheries Impacts Overfishing

4 การจับปลา Cod และ Haddock ที่ eastern Canada & New Zealand ทำให้ปลา Skate & Dogfish เพิ่มขึ้น 30 - 45 %

5 การสร้างเขื่อนทำให้พวก Anadromous fish ถูกกีดขวางการ เดินทางไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด การทิ้งสัตว์น้ำที่จับได้จากการประมง : สัตว์ที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าที่ตลาดต้องการ สัตว์ที่เกินจากเป้าหมายการจับ

6 สารหรือแหล่งพลังงานที่มนุษย์นำเข้ามาในทะเล ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต ขัดขวางกิจกรรมในทะเล และเป็นพิษต่อมนุษย์ Marine Pollutants เช่น โลหะหนัก และ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

7

8 มักเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน Petroleum Hydrocarbons สัตว์ที่ไม่ตายต้องใช้ระยะเวลานาน ในการฟื้นสภาพให้ปกติ แม้มีปริมาณน้อยก็จะส่งผล เป็น Long-term chronic effect ทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดตาย เช่น สัตว์หน้าดิน นก นากทะเล

9 เช่น ตาข่ายไนลอน จนถึงเศษพลาสติกเล็ก ๆ Plastics การสลายตัวที่ช้าทำให้พลาสติกสะสมในทะเลเป็นเวลานาน มีรายงานว่า เต่าทะเลและนากทะเลตายเนื่องจากกินพลาสติก การศึกษากระเพาะอาหารนก Puffin ใน North Pacific Ocean พบว่านกทั้งหมด 450 ตัว มี 80 % ที่มีชิ้นส่วนพลาสติกใน กระเพาะอาหาร

10 เช่น Chlorinated Hydrocarbons Pesticides and Other Biologically Active Organic Compounds สารสังเคราะห์หลายอย่างไม่พบในธรรมชาติทำให้ไม่สามารถ degrade ด้วย Chemical oxidation หรือแบคทีเรียไม่สามารถ ย่อยสลายได้ มักสะสมในเนื้อเยื่อ ไขมันของสัตว์ : DDT มีการสะสมอยู่ในทุก ระบบนิเวศและพบว่ามีผลต่อ Antarctic penguin ที่อยู่ห่างไป หลายกิโลเมตร

11 : PCBs (Polychlorinated biphenys) ทำให้ Beluga whale ตาย บริเวณ St. Lawrence River ในปี 1985 : TBT (The Organo-Tin Compound Tributyl Tin) มีผลต่อ ตัวอ่อนสัตว์น้ำและการสืบพันธุ์ของหอยฝาเดียวบางชนิด

12 : Mercury Copper Cadmium Heavy Metals มักพบมีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ทำเหมืองแร่ใกล้ / ในทะเล มักพบสะสมในสัตว์ทะเลหน้าดิน ปกติโลหะหนักมักก่อให้เกิด Acute toxic effect แต่สามารถ สะสมก่อให้เกิด Chronic effect เช่น การเติบโตผิดปกติ และมะเร็งได้ : Minamata ในญี่ปุ่น เกิดจาก Mercury

13 Sewage Pathogenic bacteria & viruses ทำให้อาหารทะเลปนเปื้อน และแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ไม่ได้ ธาตุอาหารจาก Organic waste จะก่อให้เกิด Eutrophication

14 มาจากการทดลองนิวเคลียร์ โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ การทิ้งขยะกัมมันตภาพรังสี Radioactive waste Heavy radiomuclides มีความสามารถในการละลายต่ำ จึงจับอยู่กับอนุภาคต่าง ๆ และตกสะสมในตะกอน เช่น Caesium-137 Strontium - 90 Plutonium-239 ถ้า Low dose ส่งผลให้เป็นมะเร็ง ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำลายสารพันธุกรรมทำให้เติบโตผิดปกติ

15 : Porphyra umbilicalis ใน England มีความเข้มข้นของ Caesium-137 สูงกว่าน้ำ 10 เท่า Ruthenium-106 สูงกว่าน้ำ 1500 เท่า

16 โรงงานพลังงานต่าง ๆ มักปล่อยน้ำหล่อเย็นหลายแสนลบ. ม. ลงสู่ชายฝั่ง Thermal effluents ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น 1 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิมีผลทำให้ Growth rate ของสิ่งมีชีวิตที่เพาะเลี้ยงสูงขึ้น แต่ในธรรมชาติให้ผลแตกต่างกัน : ชายฝั่ง Florida เขต Subtropical มีอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียส ทำให้สาหร่ายและหญ้าทะเลที่พบในธรรมชาติ ถูกแทนที่ด้วย Cyanobacteria

17 : ใน U.S. พบ Warm water wood-boring ทำลายเรือ

18 Marine communities & ecosystems เปลี่ยนแปลงจาก สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ถูกนำเข้ามา Introductions and Transfers of Marine Organisms : Ctenophore Mnemiopsis : Zebra mussels (Dreissena polymorpha) จาก Mediterrenean สู่ North America Great Lakes


ดาวน์โหลด ppt การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้พื้นที่ การสร้างเขื่อน การสร้างท่าเรือ การทำให้สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปทั่วโลก การปลดปล่อยของเสีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google