งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

614 441 Production Planning and Control อาจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสา หการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "614 441 Production Planning and Control อาจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสา หการ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 614 441 Production Planning and Control อาจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสา หการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Business Firm : A System View - Production (Operation) Function - Finance Function - Marketing Function

3 Management I C P M

4 Planning : P Goal, Method Replanning, Recontrolling Improvement : I Controlling : CMonitoring, Solving Problem

5 Management วิสัยทัศน์ (Vision) นโยบาย (Policy) เป้า (Target) เป้าหมาย (Goal) วิธีการ (Means) ผลงานจาก วิธีการที่ บรรลุ เป้าหมาย การบริหาร (Administr ation) การแปร (Deployment) การกำหนด (Setting) การวางแผน (Planning) การควบคุม (Control) การกำหนด (Setting)

6 Core Function within Organizations Mark eting Produ ction Fina nce ผู้บริหารที่ดี จะต้องสามารถ วางแผนเชื่อมโยง งานในส่วนต่าง เหล่านี้ได้ดี

7 หน้าที่ของการผลิต คือ การเพิ่ม มูลค่า (Value added) แก่วัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าและ / หรือ บริการ และ / หรือ สารสนเทศ โดยอาศัยปัจจัยการผลิต Production (Operation) Function

8 วัตถุดิบ (M aterial ) ปัจจัยการผลิต : Man and Machine etc. Value Added ( การเพิ่ม มูลค่า ) Output สินค้าและ บริการ Production (Operation) Function Production (Operation) Function

9 Measurement of Efficiency  Productivity : P  Quality : Q  Cost : C  Delivery (Schedule) : D

10 OutputSalable Value = Q + Q C Function Cost = มูลค่า (Value) Q + Q

11 รูปแบบการสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ลูกค้า หมายถึง ใคร ? ลูกค้า หมายถึง ใครก็ตามที่ ได้รับผลกระทบจากผลงานที่เรา ทำได้ แบ่งเป็น – ลูกค้าภายใน (Internal Customer) – ลูกค้าภายนอก (External Customer)

12 Quality Assurance (QA) ( การสร้างความมั่นใจ แก่ลูกค้า ) Customer Satisfaction (CS) Requirement / Want Need s Expecta tion Los s Lac k Internal Customer External Customer - Safety, Secure (S) - Morale (M) - Labor Productivity (P) - Quality Characteristics (Q) - Cost (C) - Schedule / Delivery (D)

13 Productivity (P) หาได้ 2 วิธี

14 Productivity (P) OutputInput Method - Hardware - Service - Software - Labor - Material - Energy - Capital

15 Productivity (P)

16 Ex. Productivity (P) ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วน อิเล็คทรอนิกแห่งหนึ่ง ต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัทสำหรับปี 2543 และต้องการจะเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ การผลิตในปี 2542 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของปี 2544 ต่อไป จากใบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ได้ผลดังนี้ ( หน่วย : ล้านบาท )

17 Productivity (P)

18 หามูลค่าเทียบเท่าของยอดขายในปี 2542 ณ ปี 2538 ได้ดังนี้ 2269100 108 2450 2538 เทียบเท่าปี 2542 ยอดขายปี  

19 Productivity (P)

20 กำไรเบื้องต้น กำไรเบื้องต้นปี = ยอดขาย - ต้นทุน = 563 กำไรเบื้องต้นปี 42 = 2269-298-981-389-101 กำไรเบื้องต้นปี 43 = 2323-316-943-364-123 = 576

21 Total Productivity 2542 ปัจจัยนำเข้ารวม ยอดขายรวม P =

22 Total Productivity 2543 ปัจจัยนำเข้ารวม ยอดขายรวม P =

23 Total Productivity

24 Partial Productivity ปัจจัยนำบางส่วน ต้นทุนผันแปรยอดขาย รวม P -  ปัจจัยนำบางส่วน ค่าบริการลูกค้าวัตถุดิบยอดขาย รวม P -- 

25 Partial Productivity 2542 แรงงาน ค่าบริการลูกค้า วัตถุดิบ ยอดขายรวม P แรงงาน -- 

26 Partial Productivity 2543 แรงงาน ค่าบริการลูกค้า วัตถุดิบ ยอดขายรวม P แรงงาน -- 

27 Partial Productivity

28 Partial Productivity 2542 ค่าเสื่อมแรงงาน ค่าบริการลูกค้า วัตถุดิบยอดขายรวม P แรงงานและเงินทุน + -- =

29 Partial Productivity 2543 ค่าเสื่อมแรงงาน ค่าบริการลูกค้า วัตถุดิบยอดขายรวม P แรงงานและเงินทุน + -- =

30 Partial Productivity

31 Type of Operation - Manufacturing Operation, Manufacturing Companies - Non - manufacturing Operation, Service, Service Companies

32 Type of Manufacturing Operation จำแนกตามความต้องการ ของลูกค้า  Make – to – Stock Procedures  Make – to – Order Procedures  Assemble – to – order Procedures

33 Type of Manufacturing Operation จำแนกตามปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์  Repetitive Manufacturing,Repetitive Productions,Production Focus : Continuous  Job Shop,Process Focus : Intermittent  Batch Manufacturing

34 Type of Manufacturing Operation Volu me Vari ety Job Shop Batch Manufacturin g Repetitive Manufacturing

35 Types of Service Operation  Project  Customer Service  Standard Service in groups  Standard Service

36 ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ การผลิตและธุรกิจการบริการ ในธุรกิจการผลิตจะสามารถวัด ปริมาณการผลิตได้ง่ายและชัดเจน กว่าในธุรกิจการบริการ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ มาตรฐานต่างๆจะกำหนดได้ยากใน ธุรกิจการบริการ

37 ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ การผลิตและธุรกิจการบริการ บุคคลที่ทำธุรกิจการบริการมักมีการ ติดต่อกับลูกค้ามากกว่าบุคคลที่ทำ ธุรกิจการผลิต ในธุรกิจการผลิตสามารถทำการผลิต เก็บรวบรวมเป็นสินค้าคงคลังได้ และ สามารถทำรายการวัตถุดิบต่างๆ เพื่อ ลดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบได้ แต่ ในธุรกิจการบริการเช่น ร้านตัดผม ทุกอย่างต้องเร่งทำเพื่อให้บริการแก่ ลูกค้ารายอื่น

38 Managers’ Roles in Operations Technical Competence Behavioral Competence

39 Product life Cycle Introdu ction Grow th Satura tion Declin e หยุดการ ผลิต Time Volu me

40 New Product Development Process

41 Customer Idea Generatio n R & D Technolog y Product Selection Preliminary Product Design Preliminary Process Design Prototype Construction Testi ng Final Product Design Final Process Design Product the New Product (Goods or Service)

42 Techniques ในการปรับปรุงหรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Computer Aid Design : CAD Quality Function Design : QFD Value Analysis / Value Engineering : VA / VE Robust Design Modular Design


ดาวน์โหลด ppt 614 441 Production Planning and Control อาจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสา หการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google