งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น การสร้าง พัฒนา ขั้นตอนวิธี หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถ ปฏิบัติการ คำนวณ แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น การสร้าง พัฒนา ขั้นตอนวิธี หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถ ปฏิบัติการ คำนวณ แสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น การสร้าง พัฒนา ขั้นตอนวิธี หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถ ปฏิบัติการ คำนวณ แสดงผล หรือ แสดงการกระทำที่เรียกได้ว่ามี ปัญญาหรือฉลาด

3 ปัญญาหรือความฉลาด ความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจ จาก ประสบการณ์ที่ได้พบ ความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจ จาก ประสบการณ์ที่ได้พบ ความสามารถที่จะใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยพบ มาก่อนได้ ความสามารถที่จะใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยพบ มาก่อนได้ ความสามารถในเชิงการคิดแบบนามธรรม (abstract) และ การใช้การ เปรียบเทียบ (analogy) ความสามารถในเชิงการคิดแบบนามธรรม (abstract) และ การใช้การ เปรียบเทียบ (analogy) ความสามารถในการใช้ตรรกะ หรือหลักการ ทางเหตุและผลในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการใช้ตรรกะ หรือหลักการ ทางเหตุและผลในการแก้ ปัญหา ความสามารถในด้านอื่น ๆ เช่น ความคิด สร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ความใฝ่รู้และสนใจ ความสามารถในด้านอื่น ๆ เช่น ความคิด สร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ความใฝ่รู้และสนใจ

4 จุดมุ่งหมายของ ปัญญาประดิษฐ์  เพื่อจำลองปัญญาของมนุษย์ (Replicate Human Intelligence) AI  เพื่อการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ ความรู้จำนวน มาก (Solve Knowledge-Intensive tasks)  เพื่อสร้างหรือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่าง การรับรู้ (perception) กับการ กระทำ (action) อย่างฉลาด  เพื่อทำให้การโต้ตอบและการสื่อสาร ระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์กับ คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ 1. การประมวลภาษาธรรมชาติ 2. ระบบภาพ 3. ระบบเครือข่ายเส้นประสาท 4. หุ่นยนต์ 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

6 ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ สาขาต่าง ๆ ใน AI (Application areas of AI)  การเล่นเกม (Game playing)  การรับรู้ภาษาพูด (Speech Recognition)  การรับรู้ด้วยการมอง (Computer Vision)

7 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วย ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือทำการ ตัดสินใจได้ดีขึ้น ระบบผู้เชี่ยวชาญจะ แตกต่างกับระบบอื่นอยู่มาก เนื่องจาก ระบบผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับการ จัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่า สารสนเทศ และถูกออกแบบให้ช่วยใน การตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้ หลักการทำงานด้วยระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

8 คุณสมบัติของระบบ ผู้เชี่ยวชาญ  ช่วยในการเก็บความรู้ของผู้เชี่ยวชาญใน ด้านใดด้านหนึ่งไว้  จะช่วยขยายขีดความสามารถในการ ตัดสินใจให้กับผู้บริหารจำนวนมากพร้อมๆ กัน  สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลให้กับผู้ทำการตัดสินใจได้เป็น อย่างมาก  จะทำให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความ ใกล้เคียงและไม่ขัดแย้งกัน  ช่วยลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการ ฝึกสอนอย่างมาก

9 ส่วนประกอบของ ES 1. ฐานความรู้ 2. เครื่องอนุมาน 2.1 การอนุมานไปข้างหน้า 2.1 การอนุมานไปข้างหน้า 2.2 การอนุมานแบบย้อนหลัง 2.2 การอนุมานแบบย้อนหลัง 3. ส่วนดึงความรู้ 4. ส่วนอธิบาย 5. การติดต่อกับผู้ใช้

10 ประเภทของความรู้ 1. ความจริง 2. ความสัมพันธ์ 3. ขั้นตอน 4. องค์ความรู้

11 การพัฒนา ES 1. การวิเคราะห์ปัญหา ES สามารถนำไป แก้ปัญหาที่มีลักษณะดังนี้ - เหมาะกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง - เหมาะกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง - เหมาะกับการอนุมาน - เหมาะกับการอนุมาน - Heuristic - Heuristic - ความรู้หรือตรรกะที่มีความไม่แน่นอน - ความรู้หรือตรรกะที่มีความไม่แน่นอน - ถ้า....... แล้ว............... - ถ้า....... แล้ว...............

12 การพัฒนา ES ( ต่อ ) 2. การเลือกอุปกรณ์ ต้องคำนึงถึง 2.1 การแสดงความรู้ต้องง่าย และ ครบถ้วน โดย มีโครงสร้างที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน สะดวก เข้าใจง่าย และ เหมาะสม 2.1 การแสดงความรู้ต้องง่าย และ ครบถ้วน โดย มีโครงสร้างที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน สะดวก เข้าใจง่าย และ เหมาะสม 2.2 วิธีการอนุมาน 2.2 วิธีการอนุมาน 2.3 การติดต่อกับผู้ใช้ 2.3 การติดต่อกับผู้ใช้ 2.4 ชุดคำสั่ง 2.4 ชุดคำสั่ง 2.5 การธำรงรักษาและการพัฒนา ระบบ 2.5 การธำรงรักษาและการพัฒนา ระบบ

13 การพัฒนา ES ( ต่อ ) 3. การถอดความรู้ เป็นหัวใจของการ พัฒนาระบบความฉลาด ต้องอาศัย วิศวกรความรู้ ในการรวบรวมและ วิเคราะห์ความรู้ 4. การสร้างต้นแบบ นำส่วนต่างๆมา ประกอบกันสร้างเป็นต้นแบบขึ้นมา ต้อง พิจารณาว่า คำตอบที่จะได้รับเป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ 5. การขยาย ทดสอบ และบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น การสร้าง พัฒนา ขั้นตอนวิธี หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถ ปฏิบัติการ คำนวณ แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google