งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารละลายและค่าการละลาย (Solution and Solubility)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารละลายและค่าการละลาย (Solution and Solubility)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารละลายและค่าการละลาย (Solution and Solubility)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสมบัติบางอย่างของสารละลาย การแบ่งสารละลาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (Solvent) ได้แก่ สารละลายที่เป็นก๊าซ สารละลายที่เป็นของเหลว สารละลายที่เป็นของแข็ง

3 ค่าการละลาย (Solubility) ของสารใด ๆ คือ ปริมาณที่มากที่สุดของตัวถูกละลาย(Solute) ที่ละลายในตัวทำละลาย(Solvent) ที่มีประมาณที่กำหนดแน่นอนจำนวนหนึ่ง ที่อุณหภูมิกำหนดให้ค่าหนึ่ง สารละลายที่สภาวะเช่นนี้ เรียกว่า “สารละลายอิ่มตัว” การเกิดเป็นสารละลายนั้นทำให้สมบัติบางอย่างของตัวทำละลาย (Solvent) เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น จุดเดือด จุดเยือกแข็งและความดันออสโมซีส

4 หลักของการละลาย โมเลกุลที่มีคุณสมบัติโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ก็จะละลายสารที่มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน สารที่มีขั้วก็จะละลายในสารที่มีขั้ว พวกสารไม่มีขั้วก็จะละลายได้ดีในสารที่ไม่มีขั้ว “Likes dissoulve likes”


ดาวน์โหลด ppt สารละลายและค่าการละลาย (Solution and Solubility)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google