งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties) - สมบัติที่เปลี่ยนไปของตัวทำละลาย เมื่อเติมตัวถูกละลายลงไป - ไม่ขึ้นกับชนิดของตัว ทำละลาย - ขึ้นกับจำนวนโมลของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties) - สมบัติที่เปลี่ยนไปของตัวทำละลาย เมื่อเติมตัวถูกละลายลงไป - ไม่ขึ้นกับชนิดของตัว ทำละลาย - ขึ้นกับจำนวนโมลของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties) - สมบัติที่เปลี่ยนไปของตัวทำละลาย เมื่อเติมตัวถูกละลายลงไป - ไม่ขึ้นกับชนิดของตัว ทำละลาย - ขึ้นกับจำนวนโมลของ ตัวถูกละลาย

3 1. การลดความดันไอ 2. การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด 3. การลดลงของจุดเยือกแข็ง 4. ความดันออสโมติก

4 นำไปใช้ประโยชน์ ในการหาน้ำหนักโมเลกุล ของตัวถูกละลาย (solutes)

5 1. การลดความดันไอ the lowering of the vapor pressure of the solvent

6 P 1 = x 1 P 1 * = (1-x 2 ) P 1 * = P 1 * - x 2 P1*P1* P 1 - P 1 * = - x 2 P 1 * =  P Raoult’s law :

7 จาก P 1 - P 1 * =  P = - x 2 P 1 * ถ้า x2 x2 = 0: ( มีแต่ solvent ไม่มี solute)  P = - x 2 P 1 * = 0 นั่นคือ P 1 = P 1 * : ความดันไอของระบบก็คือ ความดันไอของ pure solvent นั่นเอง

8 จาก P 1 - P 1 * =  P = - x 2 P 1 * ถ้า x2 x2 < 1: ( มี solute ในระบบ )  P = - x 2 P 1 * < 0 นั่นคือ P 1 < P 1 * : ความดันไอของ solvent มีค่าลดลงกว่าความดันไอของ pure solvent

9  P = - x 2 P1*P1* จาก จะแทนค่า x 2 = moles solute moles solute + moles solvent = moles solute = w 2 /M 2 moles solvent w 1 /M 1 เมื่อ moles solvent >> moles solute

10  P = - x 2 P 1 * = - w 2 /M 2 P1*P1* เมื่อเติมตัวถูกละลาย w 2 กรัม ลงไปใน ตัวถูกละลาย w1 w1 กรัม จะหาค่า M2 M2 ได้ w 1 /M 1 M 2 = - w 2 M 1 P 1 * w1Pw1P

11 ความเสถียรของเฟสสำหรับสารบริสุทธิ์ S gas > S liq > S solid  T solid liquid gas TbTb TfTf

12 2. การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด Boiling point Elevation เมื่อเติมสารที่ไม่ระเหยลงไปใน ตัวทำละลายบริสุทธิ์ พบว่า ศักย์เคมีของตัวทำละลายจะลดลง  =  * + RT ln x i  * เสมอ

13 ตัวทำละลาย ละลาย เติม solute ไอ  * เสมอ

14  T Tb’Tb’ ll l*l* v*v* TbTb T b = boiling point T b ’ > T b เสมอ  G = 0 ที่จุดเดือด : liq vapor

15 ที่จุดเดือด :  v  l  l * + RT ln x 1  v  l * = R ln x 1 T T จากนั้น diff เทียบกับอุณหภูมิ เมื่อ P คงที่ จาก Gibbs- Helmholtz’s equation: [ d (  i / T) ] P = - H i / T 2 dTdT

16 จะได้ - [H v - H l *] = R d (ln x 1 ) T 2 dTdT เมื่อ H v คือ molar enthalpy ของไอ ( บริสุทธิ์ ) H l * คือ molar enthalpy ของ pure solvent และ  H vap = H v - H l * แทนค่า จัดรูปสมการใหม่ จะได้

17 - [  H vap ] = R d (ln x 1 ) T 2 dTdT - ln x 1 =  H vap (T b ’ - T b ) R T b T b ’

18 - ln x 1 =  H vap (T b ’ - T b ) R T b T b ’ จากสมการ เทอม (T b ’ - T b ) ก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด T b = T b ’ T b T b ’ = T b 2 TbTb

19 - ln x 1 =  H vap (  T b ) R T b 2 - ln (1-x 2 ) =  H vap (  T b ) R T b 2

20 จาก Maclaurin’s theorem : เมื่อ x 2 <<1 x 2 =  H vap (  T b ) R T b 2 - ln (1-x 2 ) =  H vap (  T b ) R T b 2

21 ในทางปฎิบัติ นิยมใช้ ความเข้มข้น ในหน่วย โมแลลิตี (molality) คือ จำนวนโมลของตัวถูก ละลายใน หนึ่งกิโลกรัมของตัวทำ ละลาย

22 ถ้า solvent w 1 กรัม ผสมกับ solute w 2 กรัม solvent w 1 กรัม มี solute โมล solvent 1000 กรัม มี solute โมล

23

24

25

26

27 x 2 =  H vap (  T b ) R T b 2 จาก จะได้ m M 1 =  H vap (  T b ) R T b 2 1000

28 k b คือ ค่าคงที่การเพิ่มขึ้นจุดเดือดโมแลล (molal boiling point elevation constant) หน่วยของ k b ???

29 3. การลดลงของจุดเยือกแข็ง Freezing point Depression

30  T Tf’Tf’ ll l*l* ss TfTf  * เสมอ T f = freezing point T f ’ < T f เสมอ  G = 0 ที่จุดเยือกแข็ง : solid liq

31

32 k f คือ ค่าคงที่การลดลงของจุดเยือกแข็ง โมแลล (molal freezing point depression constant)

33 4. ความดันออสโมติก The Osmotic Pressure

34 0smotic pressure (  ) หมายถึง ความดันที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อหยุดกระบวนการออสโมซิส ที่ equilibrium  G = 0

35 Osmotic Pressure :  solution solvent Semipermeable membrane solution หลังสมดุล กระบวนการออสโมซิส  h ยอมให้ solvent ผ่านเท่านั้น

36 อธิบายว่า สำหรับ solvent ใน solution แสดงว่า ค่า G ของ solvent ใน solution มีค่าน้อยกว่ากรณีของ pure solvent อยู่ เท่ากับ RT ln x 1

37 การ apply pressure:  (osmotic pressure) จะมีผลให้ค่า G solvent ใน solution (G A ) เพิ่มขึ้น เพื่อหยุดกระบวนการออสโมซิส ที่ equilibrium :  G solvent = 0 จาก dG = VdP - SdT

38 หากมีการ apply pressure มากกว่าค่า ความดันออสโมติกของระบบ จะมีผลให้ เกิดขบวนการย้อนกลับ คือ ตัวทำละลาย ในสารละลายจะถูกขับออกจากสารละลาย เรียกว่า เกิด reverse osmosis ซึ่งเป็น หลักการหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตน้ำ จากน้ำทะเล

39 X1 ฎX1 ฎ 0 1 A B C P0P0 P 0 +  X1X1 จาก A ไป C เกิดสมดุล ตลอดเวลา ( โดยที่ x 1 และ P เปลี่ยน แปลง )

40 ที่สภาวะเริ่มต้น : x 1 = 1 ระบบมีความดันเท่ากับ P 0 ที่สภาวะสุดท้าย x 1 ใด ๆ ระบบมีความดันเท่ากับ P 0 + 

41 ที่ equilibrium :  G solvent = 0 หรือ

42 พิจารณา

43 ดังนั้น หากพิจารณาการอินติเกรดทีละช่วง เมื่อ v 1 คือ patial molar volume ของ solvent

44 จาก จะได้

45 จาก Maclaurin’s theorem : เมื่อ x 2 <<1

46 เมื่อ n 2 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1952217/slides/slide_46.jpg", "name": "เมื่อ n 2 <

47 เมื่อ V 1 คือ total volume ของ solvent Van’t Hoff equation C = molar concentration = n 2 / V 1

48 จงคำนวณความดันออสโมติกของ สารละลายซึ่งประกอบด้วย น้ำตาลกลูโคส 39 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร ที่ 25 o C กำหนดให้ C 6 H 12 O 6 มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 180 g mol -1

49 == 5.3 atm แสดงให้เห็นว่า  ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของ solute เป็น colligative properties

50 ถ้าสารละลายไม่ใช่สารละลายสมบูรณ์แบบ

51 กรณีที่สารละลายมีคามเข้มข้นสูง ๆ เมื่อ B เป็น parameter ที่ขึ้นอยู่กับ แรงกระทำระหว่างโมเลกุลของตัวถูกละลาย ( ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลาย )  ไม่เป็น colligative properties อีกต่อไป


ดาวน์โหลด ppt สมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties) - สมบัติที่เปลี่ยนไปของตัวทำละลาย เมื่อเติมตัวถูกละลายลงไป - ไม่ขึ้นกับชนิดของตัว ทำละลาย - ขึ้นกับจำนวนโมลของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google