งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานายตรวจ สรรพสามิต เป็นเรื่องของศิลปะหรือเทคนิคใน การนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานายตรวจ สรรพสามิต เป็นเรื่องของศิลปะหรือเทคนิคใน การนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ ปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานายตรวจ สรรพสามิต เป็นเรื่องของศิลปะหรือเทคนิคใน การนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ ปลอดภัย

2 ประสิทธิภาพ หมายถึง การนำผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตมาดำเนินคดี ได้ ทำให้ผลการปฏิบัติงานด้าน ปราบปรามบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยใช้บุคลากร งบประมาณ และ ระยะเวลา ที่น้อยลง

3 เป็นธรรม หมายถึง การบังคับใช้กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ เป็นที่ยอมรับของ ประชาชน

4 ปลอดภัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมาย ไม่ถูกฟ้องร้อง หรือถูกดำเนินคดี ในภายหลัง

5 การปฏิบัติงานด้านปราบปราม เป็นศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ เป็นเรื่องขององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร จิตรวิทยา มนุษย์วิทยา สังคมวิทยา ฯลฯ ศิลป์ คือทักษะที่เกิดจากความชำนาญใน การปฏิบัติงาน ในการนำเอาองค์ความรู้จาก ศาสตร์ต่าง ฯ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม กับ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6 คุณสมบัติของนายตรวจ สรรพสามิตที่ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน เรื่องของภาษีสรรพสามิตเป็นอย่างดี รวมทั้ง ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษี สรรพากร และภาษีศุลกากรอีกพอสมควร ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย ปกครอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านปราบปราม ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน ปราบปรามเป็นอย่างมาก สามารถวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt วิชานายตรวจ สรรพสามิต เป็นเรื่องของศิลปะหรือเทคนิคใน การนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google