งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ นำเสนอโดย คุณสุมาลี จรัสวิชากร ( จูลี่ ) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ และนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ นำเสนอโดย คุณสุมาลี จรัสวิชากร ( จูลี่ ) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ และนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ นำเสนอโดย คุณสุมาลี จรัสวิชากร ( จูลี่ ) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ และนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ( ฟอร์เด็ก )

3 วัตถุประสงค์ของการระดม ทรัพยากรทางไปรษณีย์ 1. เพื่อการระดมเงินบริจาค 2. เพื่อการระดมสิ่งของบริจาค ต่าง ๆ 3. เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมของ องค์กร 4. เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัคร มากขึ้น (จิตอาสา)

4 หลักการระดมทรัพยากรทาง ไปรษณีย์ ด้านจดหมายขอความ อนุเคราะห์ ด้านจดหมายขอความ อนุเคราะห์ ด้านเอกสารประกอบ ( สิ่งที่ส่ง มาด้วย ) ด้านเอกสารประกอบ ( สิ่งที่ส่ง มาด้วย ) ด้านอื่น ๆ ด้านอื่น ๆ

5 ด้านจดหมายขอความอนุเคราะห์ การกำหนดเรื่อง (Subject) การกำหนดเรื่อง (Subject) เรียน (To) เรียน (To) เนื้อหาหลัก (Key massage) เนื้อหาหลัก (Key massage) ชัดเจน ถูกต้อง โครงการ - กิจกรรมดี ชัดเจน ถูกต้อง โครงการ - กิจกรรมดี ดึงดูดใจ โดนใจ ประทับใจ จำ ง่าย และสื่อความหมายชัดเจน และสื่อความหมายชัดเจน ( อาจทำให้เกิดการบอกบุญ ต่อ ) ( อาจทำให้เกิดการบอกบุญ ต่อ )

6 ด้านเอกสารประกอบ ( สิ่งที่ส่งมา ด้วย ) สำเนาเอกสารสำคัญองค์กร สำเนาเอกสารสำคัญองค์กร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือ โบชัวร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือ โบชัวร์ รูปภาพประกอบ / เอกสารประกอบ โครงการ - กิจกรรม รูปภาพประกอบ / เอกสารประกอบ โครงการ - กิจกรรม รายงานประจำปี รายงานประจำปี ข่าวสารที่ได้รับการตีพิมพ์จาก สื่อมวลชน ข่าวสารที่ได้รับการตีพิมพ์จาก สื่อมวลชน ซีดี ดีวีดี ฯลฯ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ ( จัดส่งแนบตามความ เหมาะสม ) ( จัดส่งแนบตามความ เหมาะสม )

7 ด้านอื่น ๆ บันทึกความสำคัญ บทความ ข่าว PR. เฉพาะเรื่อง บันทึกความสำคัญ บทความ ข่าว PR. เฉพาะเรื่อง แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม โครงการ - กิจกรรม แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม โครงการ - กิจกรรม ประวัติองค์กร ประวัติองค์กร ประวัติเด็ก หรือ ประวัติ กลุ่มเป้าหมาย ประวัติเด็ก หรือ ประวัติ กลุ่มเป้าหมาย เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ( ประกอบการ พิจารณา ) เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ( ประกอบการ พิจารณา ) ฯลฯ ฯลฯ ( แนบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง )

8 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากร สัมฤทธิ์ผล ชื่อเสียง ผลงาน และความ น่าเชื่อถือขององค์กร บุคลากรใน หน่วยงาน (โดยเฉพาะผู้บริหาร) จดหมาย เอกสารประกอบ และอื่น ๆ ผู้มีอำนาจในองค์กรรับสารแล้วมี ความยินดี องค์กรมีทรัพยากร ถูก จังหวะ ถูกเวลา โดนใจ และ ประทับใจ (เกาถูกที่คัน) ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษี เงินได้ประจำปี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร

9 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากร สัมฤทธิ์ผล ( ต่อ ) ความมั่นใจ เป็นผู้อุปการะรายเก่า ( เคยช่วยเหลือมาแล้ว ) และความ มั่นใจของผู้อุปการะรายใหม่ ความมั่นใจ เป็นผู้อุปการะรายเก่า ( เคยช่วยเหลือมาแล้ว ) และความ มั่นใจของผู้อุปการะรายใหม่ จากการบอกบุญต่อ จากการบอกบุญต่อ ผู้รับสารมีความสนใจ และช่วยกัน ระดมทรัพยากร ภายใน - ภายนอก หน่วยงาน มาช่วยเหลือองค์กรครั้ง ผู้รับสารมีความสนใจ และช่วยกัน ระดมทรัพยากร ภายใน - ภายนอก หน่วยงาน มาช่วยเหลือองค์กรครั้ง กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวังสามารถทำ CSR ได้ กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวังสามารถทำ CSR ได้ (Corporate Social Responsibility) (Corporate Social Responsibility)

10 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากร สัมฤทธิ์ผล ( ต่อ ) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ( บริจาค ) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ( บริจาค ) (Corporate Image) (Corporate Image) - บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยรวม - บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยรวม - เพื่อให้คนทั่วไปเห็นภาพ และรู้สึก ว่าองค์กรนั้น - เพื่อให้คนทั่วไปเห็นภาพ และรู้สึก ว่าองค์กรนั้น เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของสังคม - เพื่อสร้างจิตอาสา เพื่อการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - เพื่อสร้างจิตอาสา เพื่อการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงาน และเพื่อภาพลักษณ์ ขององค์กร ในหน่วยงาน และเพื่อภาพลักษณ์ ขององค์กร - อื่น ๆ - อื่น ๆ

11 ประสบการณ์ การระดมทุนทรัพยากรทาง ไปรษณีย์ การติดตามผล การติดตามผล กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง ( ต้องค้นหา ) กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง ( ต้องค้นหา ) - ผู้อุปการะรายเก่า - หนังสือทำเนียบ - ผู้อุปการะรายเก่า - หนังสือทำเนียบ - ผู้ถือบัตรเครดิต ( ต้องซื้อ ) - อินเตอร์เน็ต - ผู้ถือบัตรเครดิต ( ต้องซื้อ ) - อินเตอร์เน็ต - อื่น ๆ ( หน่วยงานภาครัฐ, แนะนำ, AD.) - อื่น ๆ ( หน่วยงานภาครัฐ, แนะนำ, AD.) ผลความสำเร็จ ผลความสำเร็จ =1-4 % ไม่พอใจ =1-4 % ไม่พอใจ =5-10 % พอใจ =5-10 % พอใจ =11%-20% ดี =11%-20% ดี =20 % ขึ้นไปดีมาก =20 % ขึ้นไปดีมาก

12 เทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อการ ระดมทรัพยากร จงรู้จักขององค์กรของคุณ จงรู้จักผู้มีอุปการะคุณ จงวางเครือข่ายในองค์กรผู้มี อุปการะคุณ จงทำให้มันง่าย ๆ เข้าไว้ จงสร้างผลงานและพัฒนาองค์กร ของคุณอย่างไม่หยุดยั้ง

13 การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ ต้องมีประเด็น ถึงกลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง และสื่อสารชัดเจน

14 ความสำเร็จ ในการระดมทรัพยากร... พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ พัฒนาวาทศิลป์ หรือศิลปะในการพูด และมารยาทในการ สนทนา มีมนุษยสัมพันธ์ใน การบริการ ภาษาเขียนชัดเจน สามารถโน้มน้าว คล้อยตาม มีเทคนิคจูงใจคน คือศาสตร์และศิลป์... กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง ยอมรับ องค์กรได้ความ ช่วยเหลือ


ดาวน์โหลด ppt การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ นำเสนอโดย คุณสุมาลี จรัสวิชากร ( จูลี่ ) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ และนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google