งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2 ภาวะผู้นำ แผนกลยุทธ์ บริหารลูกค้า บริหารทรัพยากรบุคคล จัดการกระบวนการ จัดการความรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ สาระหลัก

3 ทรัพยากรบุคคล & บรรยากาศ Employee & Workplace (100) การจัดการ กระบวนการ Process management (75) การวางแผน Planning (75) การบริการ Service Orienta n (125) ภาวะผู้นำ Leadership (125) สารสนเทศ & การวิเคราะห์ Information & analysis (75) ระดับและแนวโน้ม มาตรฐาน Excellence level & trend (425) นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ Malcolm Baldrige Award และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

4 การมุ่งเน้นลูกค้า & ตลาด รู้ลูกค้า ตลาด ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ & จัดการความรู้ วัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ ผลลัพธ์ ลูกค้า บริการ การเงิน บุคคล ประสิทธิผล ธรรมาภิบาล การจัดการ กระบวนการ คุณค่า สนับสนุน วางแผนกลยุทธ์ จัดทำกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ ไปปฎิบัติ การเน้นทรัพยากรบุคคล ระบบงาน เรียนรู้ แรงจูงใจ พึงพอใจ การนำองค์กร นำองค์กร รับผิดชอบ สังคม นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

5 ผู้เชี่ยวชาญการศึก ปฏิบัติการอันใด ย่อมไม่ผิดพลาด ดำเนินการยุทธ ย่อมไม่มีทางอับจน รู้เขา รู้เรา ชัยชำนะจักไม่พลาด หยั่งรู้ดินฟ้าอากาศ ชัยชนะจักสมบูรณ์แล ซุนวู นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

6 1. รู้หลักการ 2. รู้จุดหมาย 3. รู้ตน 4. รู้ประมาณ 5. รู้กาล 6. รู้ชุมชน 7. รู้บุคคล สัปปุริสธรรม ๗ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

7 ระดับของจุดมุ่งหมาย ระดับขององค์กร ระดับของแผน 3 คำถามกลยุทธ์ 5 ขั้นตอนของการบริหารกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

8 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 เป้าหมาย 3 เป้าหมาย 4 เป้าหมาย 5 เป้าหมาย 6 วัตถุประสงค์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับของจุดมุ่งหมาย

9 วิสัยทัศน์ อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ กระตุ้นคนในองค์กรให้ ร่วมกันสร้างอนาคตได้อย่างกลมกลืน กับปัจจุบันอย่างไร เมื่อใด เพราะอะไร อนาคตจะอยู่ที่ใด จะทำอะไร อะไร คือ ปัจจัยความสำเร็จ อะไร คือ เป้าหมายสำคัญที่สุด อะไร คือ ค่านิยมเฉพาะ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

10 เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิสัยทัศน์

11 J & J credo “ Decentralization + Creativity = Productivity ” ปรับองค์กรด้วยการมอบอำนาจ ให้บรรลุความต้องการลูกค้า และบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการประสานสัมพันธ์ทุกคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

12 กำหนดกรอบ / ภาพกว้าง เนื้อหาหลัก : การเปลี่ยนแปลง / เป้าหมาย / คน ทำให้เป็นจริง ทั้งคำพูดและการกระทำ กลยุทธ์ / กลวิธี / กิจกรรม การสื่อสาร นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิสัยทัศน์

13 การสื่อสารวิสัยทัศน์ เป็นจริงได้ : จับต้องได้ ตรงเป้าหมาย ในทางที่ดี : ความหวัง ความเป็นไปได้ แสดงการกระทำ แน่นอน Dr. Martin Luther King Jr. “ I Have a Dream …………. ” นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

14 วิสัยทัศน์ของกิจการชั้นนำ โครงการ Apollo ของ NASA “To send a man on the moon before the Soviets” Canon Corporation “To beat Xerox”

15 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “จะเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” วิสัยทัศน์

16 “สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุน งานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ด้วยหลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดี” วิสัยทัศน์ของสำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

17 “กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรหลักในการ บริหารงานเชิงรุก พัฒนาแรงงานให้มี งานทำ มีศักยภาพ สามารถสนับสนุน ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ มีหลักประกันความมั่นคง และ มีคุณภาพชี้วัดที่ดีในการทำงาน” วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน

18 กรม สำนัก / กอง กลุ่ม / ฝ่าย ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ยุทธวิธี / กลวิธี ยุทธการ / กิจกรรม พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ องค์กร จุดมุ่งหมายแผน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับองค์กร จุดมุ่งหมาย แผน

19 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 44 48 50 เวลา เราจะไปที่ไหน 100 50 เราจะไปได้อย่างไร = แผนกลยุทธ์ เราอยู่ที่ไหน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 3 คำถามยุทธศาสตร์

20 นโยบายกลยุทธ์ นโยบายเอื้อ ต่อการปฏิบัติ นโยบาย กำกับ กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค้นหา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วางแผน กลยุทธ์ ปฏิบัติ กลยุทธ์ กำกับ ประเมินผล นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 5 ขั้นตอนการบริหารกลยุทธ์

21 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ความ ต้องการ คุณค่า ทักษะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ ทางเลือก กลยุทธ์ ประเมิน ทางเลือก ตัดสินใจ จัดลำดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ ปัจจัย ภายใน ภายนอก นโยบาย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์

22 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ System Style Skill Shared value Strategy Structure Staff การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

23 Teamwork Cross Functional team I P O Passive \ active reactive \ proactive Super goal Generalist Specialist จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณ์ Efficiency Effectiveness Efficacy Economy Ethics นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ System Style Skill Shared value Strategy Structure Staff ตัวชี้วัด 7’s Model

24 Political Education Environment Health Social Economic Technology นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

25 Political Education Environment Health Social Economic Technology นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปิรามิดประชากร ประชากร ชนบท/เมือง สภาพสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม GDP GPP สัดส่วนรายได้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ อินเตอร์เนต โทรศัพท์ ไฟฟ้า เอกภาพ การปกครอง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ/เทศบาล อบต. อัตรารู้หนังสือ อัตราเรียนต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ อายุขัยเฉลี่ย สถานะสุขภาพ ทรัพยากร สาธารณสุข อัตราป่วย อัตราตาย

26 ระบบองค์กร ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ มองไกล กลุ่มผลประโยชน์ ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ บริการ คน เงิน การบริหาร เวลา คน นักบริหาร ผู้นำ องค์กร โครงสร้าง ระบบ งาน เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม ข้อมูล ประเมินผล เงิน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

27 ระดับตัวชี้วัด Input ProcessOutputOutcomeImpact M T PODC PDCA POSDCoRB Efficiency Effective Satisfaction Vision Productivity Morbidity Mortality Health นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

28 แปลกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ บริหารจัดการ ประเมินผล BSC : เครื่องมือ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

29 BSC : ระบบบริหารองค์กร จัดทำแผนกลยุทธ์ เปรียบเทียบผล ดำเนินงาน กับเป้าหมาย สร้างแผนที่กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ถ้าผลต่ำกว่าเป้าหมาย : เรียนรู้ นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ Strategic initiative แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปรับ กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรับ แผนปฎิบัติการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

30 มุมมอง 4 ด้านของ BSC มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มุมมองด้าน นวัตกรรมและ การเรียนรู้ มุมมองด้าน กระบวนการ ภายใน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

31 มิติลูกค้า มิติประสิทธิผล มิติกระบวน การภายใน มิติคุณภาพ บริการ มิติองค์กร เรียนรู้ มิติพัฒนา องค์กร มิติด้านการเงิน มิติประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

32 1. แปลงกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับ ธุรกิจสู่ BSC 1.1 กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรและ กลวิธีระดับธุรกิจ 1.2 กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วยBSC นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

33 วิธีการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วยBSC นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 1.3 ทำแผนที่กลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลวิธีระดับธุรกิจ - มุมมองด้านการเงิน - มุมมองด้านลูกค้า - มุมมองด้านกระบวนการภายใน - มุมมองด้านนวัตกรรมและ การเรียนรู้

34 วิธีการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วยBSC นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. วิเคราะห์ SWOT สู่ BSC 2.1 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 2.2 กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ 2.3 ทำแผนที่กลยุทธ์

35 วิธีการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วยBSC นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 3. แปลงกลยุทธ์หลักสู่ BSC 3.1 กำหนดกลยุทธ์หลักบางประเด็น 3.2 ระดมสมองหาวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของแต่ละมุมมอง 3.3 จัดลำดับความสำคัญ วัตถุประสงค์ 3.4 ทำแผนที่กลยุทธ์

36 มิติประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ มิติคุณภาพบริการ คุณภาพบริการ ปปป. มิติพัฒนาองค์กร การบริหารความรู้ การจัดการสาร สนเทศ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง มิติประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาบริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติราชการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

37 ประสิทธิผล : ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ กระทรวง (10) กลุ่มภารกิจ (15) กรม (20) ผลผลิตกรม (5) สนับสนุนจังหวัด (10) คุณภาพ : ความพึงพอใจ บริการ (4) ปปป. (4) พัฒนาองค์กร : แผนบริหารความรู้ 3 เรื่อง (4) แผนสารสนเทศ (4) แผนบริหารการ เปลี่ยนแปลง (16) ประสิทธิภาพ : ประหยัดงบประมาณ (4) ลดระยะเวลาบริการ (4) ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฎิบัติราชการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

38 1. ใครคือ ลูกค้า 3. อะไรคือกิจกรรมที่เราทำเพื่อให้ เสนอคุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ทำอย่างไรที่จะพัฒนา และ ปรับปรุงคุณค่าที่เสนอ 2. อะไรคือ คุณค่า ที่เสนอให้ลูกค้า การบริหารลูกค้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

39 Price ราคา Quality คุณภาพ Image ภาพลักษณ์ Service บริการ Time เวลา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

40 มุมมองด้านลูกค้า 1. คุณค่าพื้นฐาน PQIST 2. คุณค่าที่แตกต่าง ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รักษาลูกค้าเก่า ลูกค้าพึงพอใจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

41 การพัฒนาทักษะบุคลากร การสร้างแรงจูงใจบุคลากร ระบบสารสนเทศที่ดี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล

42 ทุนมนุษย์ ทุนสังคม Social capital แรงจูงใจ Emotional capital ความสัมพันธ์ Relationship capital ความรู้ Knowledge capital นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

43 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ความสามารถ / ทักษะที่สำคัญ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร และการรับรู้กลยุทธ์องค์กร ความสอดคล้องร่วมกัน ภายในองค์กร การแบ่งปัน / ถ่ายทอดความรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

44 กระบวนการภายใน นวัตกรรม การบริหารลูกค้า การดำเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

45 กระบวนการภายใน เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อ 3 ขั้นตอนคือ 1. นวัตกรรม (Innovation) ผลของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. การปฏิบัติ (Operation) ครบถ้วนทั่วถึงตรงเวลา พึงพอใจ 3. การบริการหลังการขาย (Postal Services)

46 การเงิน จุดรวมของการวัดในมิติอื่น ๆ ใน BSC ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ - การเพิ่มรายได้ - ลดต้นทุน - การเพิ่มผลผลิต - การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน และการลงทุน

47 การเงิน วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 1. เพิ่มรายได้ - สินค้าหรือบริการใหม่- รายได้จากสินค้าใหม่ : รายได้ทั้งหมด - ลูกค้ากลุ่มใหม่- รายได้จากลูกค้าใหม่ : รายได้ทั้งหมด - ลูกค้างกลุ่มเดิม- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้ : ลูกค้า - เปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา- รายได้เพิ่มขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงราคา 2. ลดต้นทุน - ต้นทุนต่อหน่วย- ต้นทุน : ผลผลิต, ต้นทุน : พนักงาน - ต้นทุนการดำเนินงาน- อัตราส่วนต้นทุนการดำเนินงาน : ต้นทุนทั้งหมด - เพิ่มผลผลิต- ผลผลิต : พนักงาน - การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์- ผลตอบแทน : สินทรัพย์ทั้งหมด - อัตราการใช้เครื่องจักร

48 การเงิน ดำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ด้านคือ 1) การสร้างความเจริญเติบโตทางรายได้ ด้วยการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ของ สินค้า หรือบริการเพื่อให้ได้ลูกค้า และ ตลาดใหม่ 2) การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต 3) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน และ การลงทุน

49 องค์กรเรียนรู้ สมรรถนะ จุดแข็ง รู้อะไร Know what รู้อย่างไร Know how ทำไมรู้ Care why รู้ทำไม Know why สมรรถนะ จุดแข็ง ผลผลิต มาตรฐาน กฏ ผู้นำ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

50 คน คือ สินทรัพย์ นวัตกรรม ถ่ายทอด เรียนรู้ คุณภาพ ปริมาณ ผลผลิต อะไร คืองาน ความ รับผิดชอบ คืออะไร ต่ อ เ นื่ อ ง องค์กรเรียนรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

51 Wisdom Knowledge Information Data STRATEGICPLANSTRATEGICPLAN ทดสอบซ้ำ ๆ บรรลุจุดมุ่งหมาย สร้างจุดแข็ง สมรรถนะ วัฒนธรรม ตั้งถูกคำถาม ถูกคน ถูกเวลา องค์กรเรียนรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

52 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ความ ต้องการ คุณค่า ทักษะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ ทางเลือก กลยุทธ์ ประเมิน ทางเลือก ตัดสินใจ จัดลำดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ ปัจจัย ภายใน ภายนอก นโยบาย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์

53

54 กลยุทธ์ กลวิธี กรมอนามัย กับยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง 1. การสื่อสารสาธารณะ 1.1 Air campaign 1.2 การสร้างเครือข่ายสื่อสาร 1.1.1 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 1.1.2 จัดเวทีภาคประชาชน * มหกรรมเมืองไทยแข็งแรง * รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ * จัดเวทีภาคประชาชน 2. การสร้างการมีส่วนร่วม 2.1 สร้างพันธมิตร 2.2 สนับสนุนพันธมิตรเครือข่าย 2.1.1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 2.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.2.1 สร้างแรงจูงใจ * เพิ่มชมรม * เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * ประกาศเกียรติคุณ * ประชุมชี้แจงระดับเขต * ติดตาม ประสานระดับจังหวัด * เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * ประกาศเกียรติคุณ * ประสานสัมพันธ์ * สนับสนุนทรัพยากร * สัมมนา * ศึกษา ดูงาน * ประชาสัมพันธ์ 3. การใช้มาตรการ ทางสังคม 2.2.2 สนับสนุนแผน 4. การบริหารจัดการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 5. การพัฒนาวิชาการ และการเรียนรู้ 3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 3.2 สร้างกระบวนการควบคุม ทางสังคม 4.1 บูรณาการผลผลิตกรมกับ เมืองไทยแข็งแรง 4.2 สร้างสมรรถนะการบริหาร กลยุทธ์ 1.2.1 จัดตั้ง ขยายชมรม 1.2.2 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 3.1.1 พัฒนาศักยภาพ อปต. 3.2.1 เสนอสุขภาพปัญหาสู่สังคม 3.1.2 สร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน 3.2.2 สร้างช่วงทางรับฟังความคิดเห็น 4.1.1 ผลักดันให้บรรจุแผน 4.2.1 พัฒนาศักยภาพความรู้ทักษะ 5.1.1 ตั้งศูนย์การเรียนรู้ 5.1.2 พัฒนาระบบ ICT 5.2.1 สร้างสมรรถนะหลัก 5.3.1 จัดทำมาตรฐาน 5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน : KM 5.2 พัฒนาความรู้เพื่อเชื่อมต่อ กับชุมชน 5.3 จัดทำมาตรฐานบริการ ส่งเสริมสุขภาพ * นสส. นสก. นสต. * ประชุมชี้แจง * อบรมวิทยากรกระบวนการ * กรองประสบการณ์ - พัฒนารูปแบบ : AR - สาธิต นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

55

56 กลยุทธ์กลวิธี 4. การบริหารจัดการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.1 บูรณาการผลผลิตกรมกับ เมืองไทยแข็งแรง 4.2 สร้างสมรรถนะการบริหาร กลยุทธ์ 5. การพัฒนาวิชาการและ การเรียนรู้ 5.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน KM 5.2 พัฒนาความรู้เชื่อมต่อกับ ชุมชน

57 S7. สร้าง ภาพลักษณ์ ที่ดีของ สังคมด้าน การส่งเสริม สุขภาพและ อนามัย สิ่งแวดล้อม S3. สร้างกระแสและ ผลักดันสังคมให้ ตระหนักและเกิด การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม S4. สร้างการมี ส่วนร่วม และ เสริมสร้าง ขีดความ สามารถ ของภาคี เครือข่าย S5. การพัฒนา สถานบริการ สถานประกอบ- การให้ได้ Std. S1. การพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม S2. การใช้นโยบาย สาธารณะและมาตร การทางกฎหมาย S6. การแก้ไขปัญหา เพื่อคุ้มครอง สิทธิ กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ F1 สร้างระบบ ความ โปร่งใส F2 การพัฒนา ระบบการ บริหารการเงิน L4 การพัฒนา เป็น LO. L3 การพัฒนา สารสนเทศ L2 การบริหาร ทรัพยากร บุคคล L1 การสร้าง วัฒนธรรม องค์กร S8. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมืองไทย แข็งแรง

58 Policy development Practice Leadership Health literacy Knowledge management Build Capacity Partner advocacy Bangkok Charter For Health Promotion InvestRegulate Action Infrastructure Action Commitment to Health For All Make the promotion of health Global development agenda Government core responsibility Key focus of communities and civil society Good corporate practices Bangkok Charter for Health Promotion In Globalised World

59 วิสัยทัศน์ “องค์กรหลัก การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ”

60 พันธกิจ พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิด นโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

61 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ กำหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผล การดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบผลงาน เน้นผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงเข้ากับ การจัดสรรทรัพยากร และการให้รางวัล

62 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (ต่อ) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการจ้างเหมา งานบางส่วนออกไป เปิดให้มีแข่งขันสาธารณะเพื่อช่วยปรับปรุง ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทันสมัย (บริหารยุทธศาสตร์) เสริมสร้างวินัยในการใช้งบประมาณ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

63 แผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อรองรับการทำงานตลอดช่วง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ รัฐบาล ยึดตามคำแถลงนโยบายรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา สาระสำคัญแสดงให้เห็นทิศทาง การทำงานของรัฐบาลไปสู่ จุดหมาย วิธีการ การวัดผลสำเร็จ ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใครเป็น เจ้าภาพ

64 ความสัมพันธ์ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พรรคการเมือง หาเสียงจากประชาชน นโยบายรัฐ แถลงต่อรัฐสภา (23-25 มี.ค. 48) แผนบริหารราชการแผ่นดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนปฏิบัติการกระทรวง 4 ปี เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนงบประมาณ 1 (3) ปี คำรับรองการปฏิบัติราชการ

65 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน (พ.ศ. 2548 – 2551) แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน (พ.ศ. 2548 – 2551) - มิติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ Function - มิติพื้นที่ Area - มิติระเบียบวาระพิเศษ Agenda บูรณาการ

66 นโยบายสำคัญของกระทรวง สาธารณสุข ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง ถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด การดูแลผู้สูงอายุ ฟันเทียมพระราชทาน ธาลัสซีเมีย การพัฒนาส้วมสาธารณะ โครงการเด็กไทยทำได้ โครงการ VIA

67 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย โครงการเด็กไทยทำได้ ฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทย แข็งแรง โครงการเมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร และโภชนาการ โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบ สืบพันธุ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการสำคัญกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2549

68 สถานะสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก

69 Maternal Mortality Ratio 1990-2004 RAMOS MMR 1997-98 Source : Bureau of Health Promotion, Department of Health : Safe Motherhood Project SMH Target 18:100000 Lbs

70 Source : Bureau of Health Promotion, Department of Health : Safe Motherhood Project Perinatal Death Rate 1990-2004 Target <9 :1001 TBs

71 Infant Mortality rate 1986 - 2004 Source : National Statistic office (The Survey of Population Change) 1986 - 1996 : Mahidol Population Gazette, July 1999, 2004 Year Target <15:1000 LBs

72 Low Birth Weight Rate 1990-2002 Target 9 th plan < 7 %

73 Source : Bureau of Health Promotion, DOH Iron Deficiency Rate in Preg. Women Target 9 th plan < 10 %

74 Birth Asphyxia 1999-2004 Target 9 th plan < 30:1,000 LBs

75 ANC 1999-2004 Target 100 %

76 ร้อยละมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี 2000- 2004 Target <10 %

77 Rate of HIV Infection in Pregnant Women์, 1990 - 2005 Source : Bureau of Epidemiology, Dept of CD,Ministry of Public health 2004

78 Rate of HIV Transmission from mother to child,1990 - 2005 Source : Bureau of Health Promotion, Dept of Health,Ministry of Public health 2004 Target <6 %

79 Target Exclusive Breast Feeding : 30 % Target Exclusive Breast Feeding : 30 % Sources 1995; Family Planning Div. 1994 1996: Nutrition Div.,1996 1999 Somchai Durongdej, Facuty of Public Health 1999 2001 Bureau of Health Promotion 2004 Bureau of Health Promotion Exclusive breast feeding rate 1993, 1995, 1998,1999,2001,2003

80 Prevalence of PEM of Children 0-5 years Source: Surveillance report of Nutrition status of Children Aged 0 - 60 months, Bureau of Health Promotion 2006

81 เป้าหมาย 80 % 71.2 % 72.0 % ปี 42,47 ข้อมูลสำรวจโดยสำนัก ส่งเสริมฯโดย Denver II ปี 48 สำรวจโดยศูนย์อนามัย โดย Mod Denver II 72.8 %

82 นโยบาย และแผนสุขภาพ ด้านอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ

83 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการให้การปรึกษาก่อนสมรส 2. การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 3. โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 4. โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 5. โครงการควบคุมและป้องกันโรคทาง พันธุกรรม - โรคธาลัสซีเมีย - กลุ่มอาการดาวน์ - โรคฮีโมฟิเลีย การดำเนินการผ่านโครงการหรือเครื่องมือต่างๆ

84 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินการผ่านโครงการหรือเครื่องมือต่างๆ 6. โครงการลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV จาก แม่สู่ลูก 7. โครงการลดภาวการณ์ขาดออกซิเจนใน ทารกแรกเกิด 8. โครงการลดอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อย 9. โครงการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 10. โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ - ลูก

85

86

87 ความหมายของ PORTFOLIO P Plan OOrganizing RReal TTeam FFit OObserve LLocal IIntend OOpinion

88 PORT 1:ประวัติบุคคล ประวัติการทำงาน PORT 2:ประวัติการศึกษา ประวัติฝึกอบรม PORT 3:จุดมุ่งหมายชีวิต แผนพัฒนาตนเอง PORT 4:การเรียนรู้ประจำวัน การประยุกต์ใช้พัฒนางาน PORTFOLIO

89 มิติลูกค้า มิติกระบวน การภายใน มิติ ประสิทธิภาพ มิติองค์กรเรียนรู้ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย BALANCE SCORECARD

90 มิติกระบวน การภายใน มิติคุณภาพ บริการ มิติองค์กรเรียนรู้ มิติพัฒนาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ BSC VS กพร. มิติลูกค้า มิติประสิทธิผล มิติ การเงิน มิติ ประสิทธิภาพ

91 ระดับของ BSC องค์กร กลุ่มงาน / งาน บุคคล

92 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง - ประเมินตนเอง - รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า

93 Steel WoodGlass Brass Silver Gold Six value Medals Edward de Bono

94 Six value medals : the essential tool success in the 21 st century นวัตกรรม เรียบง่าย คิดสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมการรับรู้ คุณภาพ คน องค์กร

95  ความต้องการพื้นฐาน สุขภาพ บ้าน นับถือ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กังวล ไม่รุนแรง  ความต้องการทางจิตวิทยา ยอมรับ ยกย่อง ชื่อเสียง เรียบง่าย ไว้ใจ กำลังใจ จูงใจ สำเร็จ อบอุ่น คุณค่าคน : Human values

96 นวัตกรรม เรียบง่าย สร้างสรรค์ นวัตกรรม เรียบง่าย สร้างสรรค์ : Innovation Simplicity Creativity วัฒนธรรม ปัญญา ความคิดใหม่

97 ผลกระทบต่อ third parties ธรรมชาติ องค์กรอื่น คู่แข่ง ผู้ผลิต เพื่อน ครอบครัว ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อวัฒนธรรม คุณค่าสภาวะแวดล้อม : Environmental values

98 คุณค่าการรับรู้ : Perceptual Values ปฏิกิริยาคนขึ้นกับการรับรู้ การรับรู้ทางลบ การปรับการรับรู้ การเลือกรับรู้

99  ระบบการเรียนการสอน  ใช้ปัญหาเป็นฐาน  ชักนำให้วิเคราะห์  ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เรียนรู้ด้วยตนเอง Problem based Learning (PBL)

100  ความรู้ในเนื้อหาวิชา  พัฒนาทักษะสื่อความหมาย  นิสัยใฝ่รู้  เพิ่มพูนปัญญา จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน PBL

101  Student – centered  Small group tutorial  Problem – solving based  Integration นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรประกอบ PBL

102 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ ใช้ - ทดลอง องค์ความรู้ นำมา คิด - วิเคราะห์ เพื่อนำไป แล้วนำไป

103  Activation of prior knowledge  Encoding specificity  Elaboration of knowledge เงื่อนไขส่งเสริม

104 กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  Self – monitoring  Formulizing what needs to be learned  Selecting learning resource  Negotiation the time for self directed learning  Resource critique  Application of the new learning  Debriefing  Evaluation

105 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง - ประเมินตนเอง - รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า

106 Competency Performance appraisal 360 ° BSC Six sigma Flat/Network Downsizing Outsourcing Team Self control EQ Productivity Quality of Work life LO KM BSC CRM Performance Mx Job redesign Ethics นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการสมัยใหม่

107 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผล การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัว ของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัว ให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

108 ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่ผู้นำที่ดี คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม อานันท์ ปันยารชุน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

109 1. ซื่อสัตย์สุจริต 6. สร้างทีมงาน 2. ยุติธรรม 7. เป็นผู้นำ 3. รับผิดชอบ 8. เสียสละ 4. มีวิสัยทัศน์ 9. วางแผน 5. คิดสร้างสรรค์ 10. มีวุฒิภาวะ คุณลักษณะผู้นำภาครัฐ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

110 1. รู้จักรัก 2. รู้จักรอ 3. รู้จักพอ 4. รู้จักให้ 5. รู้จักเกรงใจ คุณลักษณะของผู้ใหญ่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

111 สมรรถนะระดับกลาง สมรรถนะระดับต้น การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทักษะการทำงานยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ การนิเทศ / ควบคุมกำกับ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

112 บริหารนาย 1. แก้ปัญหาให้นาย 2. ยกย่องสิ่งที่นายช่วยเหลือ 3. กระตุ้นให้นายพูด ทำอย่างตั้งใจ 4. ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 5. เสนอวิถีใหม่ให้นาย 6. จงรักภักดี 7. ต่อรองบางครั้ง ถ้าไม่ถูกต้อง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

113 บริหารเพื่อน 1. ช่วยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมาย สำเร็จ 2. เข้าใจปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล 3. เป้าหมายเดียวกัน ทำด้วยกัน 4. สร้างกลุ่มแก้ปัญหา 5. ดึงเพื่อน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

114 บริหารลูกน้อง 6. ฝึก 7. ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ 8. ประเมินสม่ำเสมอ 9. พึ่งพากัน 10.บทบาทชัดเจน 1. เพิ่มความไว้ใจ 2. ชม เมื่อทำดี 3. แจ้งความดีลูกน้อง ให้นายทราบ 4. ช่วยแก้ปัญหา 5. ให้ข้อมูลใหม่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

115 บริหารเครือข่าย 1. แลกเปลี่ยนข้อมูล 2. แนะนำ ทำต่อ อ้างอิง 3. ความเห็น เสนอแนะ 4. ให้กำลังใจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

116 บริหารโครงการ โครงการ : กิจกรรมและงาน ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีจุดเริ่มต้น – สิ้นสุด จำกัดด้วยเงิน และใช้ทรัพยากร บริหารโครงการ : วางแผนโครงการ กำกับโครงการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

117 เครื่องมือวางแผนโครงการ * Statement of Work (SOW) * Work Breakdown Structure (WBS) * Program Evaluation and Review Technique (PERT) * Gantt chart * Human Resource Matrix

118 กำกับโครงการ กำกับ : เวลา เงิน คน ของ เปรียบเทียบที่ใช้จริง / ที่ประมาณการ กำกับคน * สร้างทีมงาน บูรณาการงาน * ทำให้ คน ทีม หน่วยงาน ทำงานร่วมกัน อย่างราบรื่น พึ่งพากันและกัน * วางคนให้เหมาะสม ตรงที่ เหมาะสมกับเวลา ตรงกับงาน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

119 ผู้กำกับที่ดี * ดูแลระบบ * เฝ้าระวังระบบ ไม่เฝ้าระวังคน * ทำงานกับระบบ สอนคน * ปัญหาเกิดจากระบบ ไม่เกิดจากคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

120 การรื้อปรับกระบวนการ 1. งานที่เหนือคู่แข่ง เด่นในตลาดแข่งขัน 2. งานที่เพิ่มคุณค่า ให้งานที่เหนือคู่แข่ง 3. งานสำคัญ งานที่จำเป็นต้องทำ 4. งานไม่สำคัญ แต่ทำเป็นกิจวัตร ตัดออก นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

121 การรื้อปรับกระบวนการ 1. รวบงานให้เป็นหนึ่ง สร้างทีมงาน 2. มอบอำนาจตัดสินใจ สื่อสาร 3. ทำงานตามธรรมชาติ บริการลูกค้า 4. จัดกลุ่มตามความเร่งด่วน 5. ลดการควบคุม กำกับ เท่าที่จำเป็น นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

122 1. ใช้ปัญญา 6. สัมมา สังกัปปะ 2. เชื่อมั่น ศรัทธา 7. รักษาศีล 3. เฝ้าระวังตัณหา 8. รู้จักให้ 4. ลบความอยาก 9. เมตตา กรุณา 5. ศึกษาบุคคลแวดล้อมให้ดี 10. ทำให้ดีที่สุด นพ.อมร นนทสุต กุญแจนักบริหาร นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google