งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนทัศน์ในการ บริหารราชการไทย อาจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนทัศน์ในการ บริหารราชการไทย อาจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 กระบวนทัศน์ในการ บริหารราชการไทย อาจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา

3 2 กระบวนทัศน์ (Paradigm) แนวทางหรือวิธีการทำงาน ที่เชื่อว่าทำตามแล้วจะทำให้ประสบ ความสำเร็จ ถ้าความเชื่อเปลี่ยนจะทำให้วิธีการ หรือ วัฒนธรรมการทำงาน เปลี่ยน เป็นกรอบในการทำงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จึงเป็นการแหกวงล้อม หรือเปลี่ยน กรอบการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

4 3 วิวัฒนาการของกระบวนทัศน์หน่วยราชการไทย กระบวนทัศน์เจ้ากับไพร่ - ข้าราชการ คือ ผู้รับมอบสิทธิ์ขาดจากผู้ปกครอง กระบวนทัศน์ผู้พิทักษ์ - ข้าราชการ คือ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย กระบวนทัศน์ผู้ชี้นำการพัฒนา - ข้าราชการ คือ ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนทัศน์ยุคใหม่ - ข้าราชการ คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

5 4 กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง เจ้าขุนมูลนาย การดำเนินงานล่าช้า มุ่งรักษาสถานภาพ มีกฎระเบียบตายตัว แบ่งงานกันทำชัดเจนเกินไป

6 5 กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง สายบังคับบัญชา เน้นการควบคุม ทำงานตามสายงานอย่างเข้มงวด ไม่มีมาตรฐาน เช้าชาม – เย็นชาม ไม่ใช้เทคโนโลยี

7 6 ผลกระทบต่อการบริหารราชการ ประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธา การบริหารและบริการล่าช้า การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุ่น หน่วยราชการปรับเปลี่ยนไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ขาดการเกื้อหนุนในการทำงาน ข้าราชการเกิดความเบื่อหน่าย และนำไปสู่ความท้อถอยในการ ทำงาน

8 7 กระบวนทัศน์ยุคใหม่ มองประชาชนเป็นลูกค้าที่ต้องมาเป็นอันดับแรก หน่วยงานที่มีโครงสร้างแนวราบ ทำงานด้วยความรวดเร็ว ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง

9 8 กระบวนทัศน์ยุคใหม่ การทำงานที่ยืดกระบวนการที่ยืดหยุ่น มีการวัดผลงาน ประหยัดและไม่พึ่งงบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แสวงหาทรัพยากรทั้งนอกงบประมาณและทรัพยากรอื่น ทั้งใน และต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาใช้ทำงาน

10 9 Strategy กลยุทธ์ Strategy กลยุทธ์ Structure โครงสร้ าง Structure โครงสร้ าง Staff บุคลาก ร Staff บุคลาก ร System ระบบ System ระบบ Style สไตล์ Style สไตล์ Skill ทักษะ Skill ทักษะ Shared Vision วิสัยทัศ น์ร่วม Shared Vision วิสัยทัศ น์ร่วม ตัวแปรในการพัฒนาองค์การ เชิงกลยุทธ์ Stang สตาง ค์ Stang สตาง ค์ Sati สติ Sati สติ

11 10 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก Environmental Analysis External Environment องค์การ Operational Environment ตลาดแรงงาน ตลาด ลูกค้า Suppliers Stake-Holders คู่แข่ง Social สังคม Technology เทคโนโลยี Economics เศรษฐกิจ Politics การเมือง International ต่างประเทศ STEP ชุมชน Opportunities โอกาส Threats ภัยคุกคาม

12 11 Business Process Reengineering BPR Strategic Vision Management Activity-Based Costing Cycle-Time Management Information Technology Management Total Quality Management Human Resource Management ABCABC CT M IT M TQ M HR M SV M RB M ปรับกลยุทธ์ การบริหารต้นทุน การบริหารเวลา ใช้ IT ได้ประโยชน์ เรียนรู้และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง การบริหารบุคคล มุ่งเน้นผลงาน รื้อปรับกระบวนงาน EDI

13 12 ค่านิยมในการ บริหารภาครัฐ แนวใหม่

14 13 ค่านิยมใหม่ ? ทันโลก ทันเหตุการณ์ เรียนรู้ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง Relevance มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ รู้ความคุ้มค่า คุ้มทุน Efficiency รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อประชาชน Accountability เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส Democratic Governance มุ่งเน้นผลงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ Yield มีศีลธรรม คุณธรรม Morality ขยัน ทำงานเชิงรุก ไม่ดูดาย Activeness มีและรักศักดิ์ศรี Integrity การยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้อง

15 14 I ntegrity ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี A ctiveness ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก M orality มีศีลธรรม คุณธรรม R elevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม E fficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A ccountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อ สังคม D emocracy มีใจและการกระทำที่เป็น ประชาธิปไตย เสมอภาค มีส่วนร่วม โปร่งใส Y ield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนทัศน์ในการ บริหารราชการไทย อาจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google