งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์ในการบริหารราชการไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์ในการบริหารราชการไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์ในการบริหารราชการไทย
อาจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา

2 กระบวนทัศน์ (Paradigm)
แนวทางหรือวิธีการทำงาน ที่เชื่อว่าทำตามแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จ ถ้าความเชื่อเปลี่ยนจะทำให้วิธีการ หรือ วัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยน เป็นกรอบในการทำงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จึงเป็นการแหกวงล้อม หรือเปลี่ยนกรอบการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

3 วิวัฒนาการของกระบวนทัศน์หน่วยราชการไทย
กระบวนทัศน์เจ้ากับไพร่ - ข้าราชการ คือ ผู้รับมอบสิทธิ์ขาดจากผู้ปกครอง กระบวนทัศน์ผู้พิทักษ์ - ข้าราชการ คือ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย กระบวนทัศน์ผู้ชี้นำการพัฒนา - ข้าราชการ คือ ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนทัศน์ยุคใหม่ - ข้าราชการ คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

4 กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
เจ้าขุนมูลนาย การดำเนินงานล่าช้า มุ่งรักษาสถานภาพ มีกฎระเบียบตายตัว แบ่งงานกันทำชัดเจนเกินไป

5 กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
สายบังคับบัญชา เน้นการควบคุม ทำงานตามสายงานอย่างเข้มงวด ไม่มีมาตรฐาน เช้าชาม – เย็นชาม ไม่ใช้เทคโนโลยี

6 ผลกระทบต่อการบริหารราชการ
ประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธา การบริหารและบริการล่าช้า การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุ่น หน่วยราชการปรับเปลี่ยนไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ขาดการเกื้อหนุนในการทำงาน ข้าราชการเกิดความเบื่อหน่าย และนำไปสู่ความท้อถอยในการทำงาน

7 กระบวนทัศน์ยุคใหม่ มองประชาชนเป็นลูกค้าที่ต้องมาเป็นอันดับแรก
หน่วยงานที่มีโครงสร้างแนวราบ ทำงานด้วยความรวดเร็ว ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง

8 กระบวนทัศน์ยุคใหม่ การทำงานที่ยืดกระบวนการที่ยืดหยุ่น มีการวัดผลงาน
ประหยัดและไม่พึ่งงบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แสวงหาทรัพยากรทั้งนอกงบประมาณและทรัพยากรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาใช้ทำงาน

9 ตัวแปรในการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์
Strategy กลยุทธ์ Style สไตล์ Structure โครงสร้าง Shared Vision วิสัยทัศน์ร่วม Stang สตางค์ Sati สติ System ระบบ Skill ทักษะ Staff บุคลากร

10 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก Environmental Analysis
External Environment Technology เทคโนโลยี Economics เศรษฐกิจ Social สังคม Operational Environment ชุมชน STEP ตลาดแรงงาน องค์การ ตลาด Stake-Holders ลูกค้า Politics การเมือง คู่แข่ง Suppliers International ต่างประเทศ Threats ภัยคุกคาม Opportunities โอกาส

11 Result-Based Management
SVM Strategic Vision Management ปรับกลยุทธ์ การบริหารบุคคล การบริหารต้นทุน Human Resource Management Activity-Based Costing HRM มุ่งเน้นผลงาน ABC Result-Based Management Business Process Reengineering BPR รื้อปรับกระบวนงาน Total Quality Management Cycle-Time Management RBM TQM EDI CTM Information Technology Management การบริหารเวลา เรียนรู้และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ใช้ IT ได้ประโยชน์ ITM

12 ค่านิยมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่

13 ค่านิยมใหม่ ? ทันโลก ทันเหตุการณ์ เรียนรู้ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง Relevance มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ รู้ความคุ้มค่า คุ้มทุน Efficiency รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อประชาชน Accountability เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส Democratic Governance มุ่งเน้นผลงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ Yield มีศีลธรรม คุณธรรม Morality ขยัน ทำงานเชิงรุก ไม่ดูดาย Activeness มีและรักศักดิ์ศรี Integrity การยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

14 I ntegrity ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
A ctiveness ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก M orality มีศีลธรรม คุณธรรม R elevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม E fficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A ccountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม D emocracy มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย เสมอภาค มีส่วนร่วม โปร่งใส Y ield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์ในการบริหารราชการไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google