งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง
1

2 เอกสารอ้างอิง Coping with Higher Oil Prices, Robert Bacon and Masami Kojima, Energy Sector Management Assistance Programme, World Bank, June 2006 2 2 2

3 Coping with Higher Oil Prices
นโยบายราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศกำลังพัฒนาในช่วงราคาน้ำมันโลกแพง จาก $30 เป็น $70 (ม.ค – ม.ค. 2549) และเป็น $130-$140 ช่วง ก.ค. 2551 3 3 3

4 Coping with Higher Oil Prices
ศึกษามาตรการของประเทศกำลังพัฒนา 38 ราย รวมถึง ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อาร์เจนตินา บราซิล ฯลฯ การส่งผ่าน (pass-through) ไปยังราคาขายปลีก แตกต่างกัน 4

5 Coping with Higher Oil Prices
Pass-through coefficient = การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก/ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก 5 5 5

6

7 Coping with Higher Oil Prices
ค่าเฉลี่ยของ Pass-through coefficient: เบนซิน = 1.03 ดีเซล = 0.88 7 7 7

8 Coping with Higher Oil Prices
ปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างของ Pass-through coefficient ในประเทศต่างๆ ได้ดีที่สุด: กรณีเบนซิน คือ ความเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (ยิ่งส่งออกมาก ยิ่งส่งผ่านน้อย) 8 8 8

9 Coping with Higher Oil Prices
ปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างของ Pass-through coefficient ในประเทศต่างๆ ได้ดีที่สุด: กรณีดีเซล คือ ความเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หนี้ / GDP (ยิ่งหนี้มาก ยิ่งส่งผ่านมาก) terms of trade (ยิ่งราคาส่งออกสูง ยิ่งส่งผ่านมาก) 9 9 9

10 Coping with Higher Oil Prices
ข้อสังเกต: กว่าครึ่ง (23 ราย) ลดภาษีน้ำมันเพื่อลด pass through 5 ประเทศมี price stabilization funds (ไทย: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) 10 10 10

11 Coping with Higher Oil Prices
ข้อสังเกต: หลายประเทศใช้ “บริษัทน้ำมันแห่งชาติ” บางประเทศมีมาตรการช่วยเหลือคนจน เช่น อินโดนีเซีย ชิลี จีน และมาเลเซีย 11 11 11

12 Coping with Higher Oil Prices
ข้อสังเกต: บางประเทศ (ที่นำเข้าน้ำมัน) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (demand side management DSM) เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 12 12 12

13 Coping with Higher Oil Prices
ข้อสังเกต: หลายประเทศส่งเสริมน้ำมันชีวภาพ (biofuels) การประชาสัมพันธ์ และการยอมรับในรัฐบาล เป็นสิ่งจำเป็น ทำให้มาตรการได้ผลดี 13 13 13

14 Coping with Higher Oil Prices
บทเรียน: เลิกอุดหนุนน้ำมันสำหรับคนรวย เร่งรัดการประหยัด เน้นการขนส่ง 14 14 14

15 Coping with Higher Oil Prices
บทเรียน: กระจายเชื้อเพลิง หันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เตรียมฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนจน เพื่อให้กลไกความช่วยเหลือทำงานได้ดีในอนาคต 15 15 15


ดาวน์โหลด ppt มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google