งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง 1. เอกสารอ้างอิง  Coping with Higher Oil Prices, Robert Bacon and Masami Kojima, Energy Sector Management Assistance Programme,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง 1. เอกสารอ้างอิง  Coping with Higher Oil Prices, Robert Bacon and Masami Kojima, Energy Sector Management Assistance Programme,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง 1

2 เอกสารอ้างอิง  Coping with Higher Oil Prices, Robert Bacon and Masami Kojima, Energy Sector Management Assistance Programme, World Bank, June 2006 2 2

3 นโยบายราคาขายปลีก ผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศ กำลังพัฒนาในช่วงราคาน้ำมัน โลกแพง จาก $30 เป็น $70 ( ม. ค. 2547 – ม. ค. 2549) และเป็น $130-$140 ช่วง ก. ค. 2551 3 3 Coping with Higher Oil Prices

4 ศึกษามาตรการของประเทศกำลัง พัฒนา 38 ราย รวมถึง ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อาร์เจนตินา บราซิล ฯลฯ การส่งผ่าน (pass-through) ไป ยังราคาขายปลีก แตกต่างกัน 4

5 Coping with Higher Oil Prices Pass-through coefficient = การเปลี่ยนแปลงราคาขาย ปลีก / การเปลี่ยนแปลงราคา ตลาดโลก 5

6

7 Coping with Higher Oil Prices ค่าเฉลี่ยของ Pass-through coefficient: เบนซิน = 1.03 ดีเซล = 0.88 7

8 Coping with Higher Oil Prices ปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างของ Pass-through coefficient ใน ประเทศต่างๆ ได้ดีที่สุด : กรณีเบนซิน คือ ความเป็นประเทศ ผู้ส่งออกน้ำมัน ( ยิ่งส่งออกมาก ยิ่ง ส่งผ่านน้อย ) 8

9 Coping with Higher Oil Prices ปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างของ Pass-through coefficient ใน ประเทศต่างๆ ได้ดีที่สุด : กรณีดีเซล คือ ความเป็นประเทศผู้ ส่งออกน้ำมัน หนี้ / GDP ( ยิ่งหนี้มาก ยิ่งส่งผ่านมาก ) terms of trade ( ยิ่ง ราคาส่งออกสูง ยิ่งส่งผ่าน มาก ) 9

10 Coping with Higher Oil Prices ข้อสังเกต :  กว่าครึ่ง (23 ราย ) ลดภาษี น้ำมันเพื่อลด pass through  5 ประเทศมี price stabilization funds ( ไทย : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ) 10

11 Coping with Higher Oil Prices ข้อสังเกต :  หลายประเทศใช้ “ บริษัทน้ำมัน แห่งชาติ ”  บางประเทศมีมาตรการ ช่วยเหลือคนจน เช่น อินโดนีเซีย ชิลี จีน และ มาเลเซีย 11

12 Coping with Higher Oil Prices ข้อสังเกต :  บางประเทศ ( ที่นำเข้าน้ำมัน ) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (demand side management DSM) เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 12

13 Coping with Higher Oil Prices ข้อสังเกต :  หลายประเทศส่งเสริมน้ำมัน ชีวภาพ (biofuels)  การประชาสัมพันธ์ และการ ยอมรับในรัฐบาล เป็นสิ่งจำเป็น ทำให้มาตรการได้ผลดี 13

14 Coping with Higher Oil Prices บทเรียน :  เลิกอุดหนุนน้ำมันสำหรับคน รวย  เร่งรัดการประหยัด เน้นการ ขนส่ง 14

15 Coping with Higher Oil Prices บทเรียน :  กระจายเชื้อเพลิง หันไปใช้ พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น  เตรียมฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนจน เพื่อให้กลไกความช่วยเหลือ ทำงานได้ดีในอนาคต 15


ดาวน์โหลด ppt มาตรการรองรับ ราคาน้ำมันแพง 1. เอกสารอ้างอิง  Coping with Higher Oil Prices, Robert Bacon and Masami Kojima, Energy Sector Management Assistance Programme,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google