งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3 ฝ่ายตรวจสอบภาษี สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส ที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3 ฝ่ายตรวจสอบภาษี สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส ที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3 ฝ่ายตรวจสอบภาษี สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส ที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2552)

2 1. ออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรง อุตสาหกรรมและสถานบริการ จำนวน 19 ราย 2. เรียกบัญชีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการบันทึกบัญชี มาตรวจ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 12 ราย 3. ตรวจสอบแล้วเสร็จและปิดสำนวนแล้ว จำนวน 7 ราย 4. ประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม จำนวน 3 ราย

3 - สินค้าเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 86.63 บาท - สถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 67,558.59 บาท 5. เผยแพร่ความรู้และผลการปฏิบัติงาน ผ่าน Website ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง

4 ตรวจปฏิบัติการ ณ โรง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

5

6

7

8 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถาน บริการสนามกอล์ฟ

9

10 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถาน บริการไนท์คลับ

11

12 ตรวจปฏิบัติการ ณ สถาน บริการดิสโกเธค

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3 ฝ่ายตรวจสอบภาษี สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส ที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google