งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 3 61.0068.00 4 72.0093.00 35.0044.00

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,343.87986.2673.39 รายจ่ายลงทุน 1,030.21617.21 ภาพรวม 2,374.081,603.47 59.91 67.54 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.472.19 1.68 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ --- รายจ่ายลงทุน 86.3813.6015.74 ภาพรวม 86.3813.6015.74 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google