งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1, รายจ่ายลงทุน 1, ภาพรวม 2, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ --- รายจ่ายลงทุน ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 18 ก. พ. 2554

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google