งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง PMQA Learning ระดับ 0 No evidence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง PMQA Learning ระดับ 0 No evidence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง PMQA Learning ระดับ 0 No evidence

3 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ ปัญหา มาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ ปัญหา มาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป PMQA Learning ระดับ 1 Beginning

4 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ PMQA Learning ระดับ 2 Basically effectiveness

5 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการที่สำคัญ มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการที่สำคัญ PMQA Learning ระดับ 3 Mature

6 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ใน ระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ใน ระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม ระดับคะแนน70-85% PMQA Learning ระดับ 4 Advanced

7 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและ มีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ใน ระดับองค์กรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม ทั่วทั้งองค์กร มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและ มีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการ มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ใน ระดับองค์กรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม ทั่วทั้งองค์กร ระดับคะแนน90-100% PMQA Learning ระดับ 5 Role Model


ดาวน์โหลด ppt ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง PMQA Learning ระดับ 0 No evidence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google