งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

2 ความสำคัญ มารับบริการร้อยละ 15 ในอนาคตมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ขบวนการดูแลหลายขั้นตอน / หน่วยงาน

3 วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์กระบวนการการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน 2. ลดขั้นตอน / การปฏิบัติงานที่สูญ เปล่า

4 1. อาจารย์แพทย์และแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2. หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วย บริการปฐมภูมิ รพ. สงขลา นครินทร์ ทีม ประกอบด้ วย

5 สำรวจสภาพ ก่อนทำ Lean มีขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง จนผู้ป่วยรับยา 19 ขั้นตอน ระยะเวลา 125 นาที Total Value added time 31 นาที Total turn around time 125 นาที

6 1. ยื่น คิว (1) 2. รอ ตรวจสอบ สิทธิ (7) 5.DTX( 5) 7. ชั่ง น้ำหนัก วัด V/S(7) 10. ตรวจ (8) 12.Incharged Nurse(3) 19. รับ ยา (1) 14. พบ Ed. Nurse(10) 17. การเงิน (1) 3. ตรวจสอบ สิทธิ (1) 4. รอ (5) 6. รอ (10) 8. ลงทะเบีย น (1) 9. รอ (25) 11. รอ (5) 13. รอ (5) 15. เดินทา ง (5) 18. รอ (20) 16. รอ (5) Pre-LEAN

7 ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/125 = 24.8% Pre-Lean Total Value added time 31 นาที Total turn around time 125 นาที

8 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญ เปล่า (ECRS) ขั้นตอนขบวนการ Combine Re arrange Eliminate Simplify รวมขั้นตอนการวัด V/S DTX ใน ขั้นตอนเดียวกัน ปรับระบบนัดไม่รอผล Lab ผู้ป่วย เบาหวาน 8.00-9.00 น. ปรับระบบนัด รอผล Lab ผู้ป่วยเบาหวาน 10.00- 11.00 น. สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม สุขภาพถ้วนหน้าไม่ต้อง ผ่านการเงิน ผู้ช่วยพยาบาล / พยาบาลวัด V/S DTX พร้อมกัน ณจุดเดียวกัน

9 เดิมใหม่ นัดมาเวลาไม่ แน่นอน (8.00 – 12.00 น.) นัดเป็นช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ตรวจ ผู้ป่วยเบาหวาน ข้อดี ผู้ป่วยอดอาหาร ได้รับยาเร็วเนื่องจาก บาง OPD ยังไม่มีการ ตรวจ กระบวนการแก้ปัญหา Lean1 Workload Leveling

10 1. ยื่น คิว (1) 2. รอ ตรวจสอบ สิทธิ (7) 5.DTX( 5) 7. ชั่ง น้ำหนัก วัด V/S(7) 10. ตรวจ (8) 12.Incharged Nurse(3) 19. รับ ยา (1) 14. พบ Ed. Nurse(10) 17. การเงิน (1) 3. ตรวจสอบ สิทธิ 4. รอ (5) 6. รอ (2) 8. ลงทะเบีย น (1) 9. รอ (10) 11. รอ (2) 13. รอ (5) 15. เดินทา ง (5) 18. รอ (10) 16. รอ (5) Pre-LEAN

11 ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/70 = 44.29% Post-Lean Total Value added time 31 นาที Total turn around time 70 นาที

12 Result Pre- Lean Post- Lean 1 1.Process 2.Time 3.Distance 4. Staff 5. Patient Value 19 Steps 125 min 40m RN 4 ลูกจ้าง 4 31x100/125 = 24.8% 14 Steps 70 min 30m RN 4 ลูกจ้าง 4 31x100/7 0 =44.29%

13 ขอบคุณครับ ขอพลังจงอยู่กับท่าน


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google