งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

2 ความสำคัญ มารับบริการร้อยละ 15 ในอนาคตมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ขบวนการดูแลหลายขั้นตอน / หน่วยงาน

3 วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์กระบวนการการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน 2. ลดขั้นตอน / การปฏิบัติงานที่สูญ เปล่า

4 1. อาจารย์แพทย์และแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2. หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วย บริการปฐมภูมิ รพ. สงขลา นครินทร์ ทีม ประกอบด้ วย

5 สำรวจสภาพ ก่อนทำ Lean มีขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง จนผู้ป่วยรับยา 19 ขั้นตอน ระยะเวลา 125 นาที Total Value added time 31 นาที Total turn around time 125 นาที

6 1. ยื่น คิว (1) 2. รอ ตรวจสอบ สิทธิ (7) 5.DTX( 5) 7. ชั่ง น้ำหนัก วัด V/S(7) 10. ตรวจ (8) 12.Incharged Nurse(3) 19. รับ ยา (1) 14. พบ Ed. Nurse(10) 17. การเงิน (1) 3. ตรวจสอบ สิทธิ (1) 4. รอ (5) 6. รอ (10) 8. ลงทะเบีย น (1) 9. รอ (25) 11. รอ (5) 13. รอ (5) 15. เดินทา ง (5) 18. รอ (20) 16. รอ (5) Pre-LEAN

7 ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/125 = 24.8% Pre-Lean Total Value added time 31 นาที Total turn around time 125 นาที

8 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญ เปล่า (ECRS) ขั้นตอนขบวนการ Combine Re arrange Eliminate Simplify รวมขั้นตอนการวัด V/S DTX ใน ขั้นตอนเดียวกัน ปรับระบบนัดไม่รอผล Lab ผู้ป่วย เบาหวาน น. ปรับระบบนัด รอผล Lab ผู้ป่วยเบาหวาน น. สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม สุขภาพถ้วนหน้าไม่ต้อง ผ่านการเงิน ผู้ช่วยพยาบาล / พยาบาลวัด V/S DTX พร้อมกัน ณจุดเดียวกัน

9 เดิมใหม่ นัดมาเวลาไม่ แน่นอน (8.00 – น.) นัดเป็นช่วงเวลา น. ตรวจ ผู้ป่วยเบาหวาน ข้อดี ผู้ป่วยอดอาหาร ได้รับยาเร็วเนื่องจาก บาง OPD ยังไม่มีการ ตรวจ กระบวนการแก้ปัญหา Lean1 Workload Leveling

10 1. ยื่น คิว (1) 2. รอ ตรวจสอบ สิทธิ (7) 5.DTX( 5) 7. ชั่ง น้ำหนัก วัด V/S(7) 10. ตรวจ (8) 12.Incharged Nurse(3) 19. รับ ยา (1) 14. พบ Ed. Nurse(10) 17. การเงิน (1) 3. ตรวจสอบ สิทธิ 4. รอ (5) 6. รอ (2) 8. ลงทะเบีย น (1) 9. รอ (10) 11. รอ (2) 13. รอ (5) 15. เดินทา ง (5) 18. รอ (10) 16. รอ (5) Pre-LEAN

11 ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย = ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย = 31/70 = 44.29% Post-Lean Total Value added time 31 นาที Total turn around time 70 นาที

12 Result Pre- Lean Post- Lean 1 1.Process 2.Time 3.Distance 4. Staff 5. Patient Value 19 Steps 125 min 40m RN 4 ลูกจ้าง 4 31x100/125 = 24.8% 14 Steps 70 min 30m RN 4 ลูกจ้าง 4 31x100/7 0 =44.29%

13 ขอบคุณครับ ขอพลังจงอยู่กับท่าน


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง Lean Production System ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google