งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกว.

2 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2549-2553 2549 (n= 28) 2550 (n=27) 2551 (n=33) 2552 (n=36) 2553 (n=36) Inte r Nati on Inte r Nati on Inte r Nati on Inte r Nati on Inte r Nati on 1881289110361

3

4 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกว.  ภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์ ภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์  ภาพรวมภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับ การประเมิน ที่ระดับ 0.10 - 0.25

5 การ วิเคราะห์ คุณภาพงานวิจัยของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ Limitat ion

6 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 5 ปี  Work Load  บริการ 40-50%  การเรียน การสอน 30-40%  วิจัย 10-20%  อื่น ๆ 0-10%

7 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัยภาควิชา ศัลยศาสตร์ 5 ปี  Reward  ให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในส่วนที่เกินจาก มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ข้อดี มีแรงจูงใจในการตีพิมพ์วารสาร ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ข้อจำกัด ต้องขอมติจากที่ประชุมภาควิชาฯ

8 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัยภาควิชา ศัลยศาสตร์ 5 ปี  Direction งานวิจัยที่ภาควิชาสนับสนุน ให้ทำมากขึ้น  Bio-engineer  Basic Science  Molecular Oncology  Key Research area

9 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัยภาควิชา ศัลยศาสตร์ 5 ปี  Publication  ใช้เกณฑ์ตามมหาวิทยาลัย 0.5 เรื่อง ต่อคนต่อปี =18 เรื่อง  ใช้เกณฑ์ตามสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ ( สกว.) เน้น High Impact factor  กระตุ้นงานตีพิมพ์ของแพทย์ใช้ทุน เพิ่มมากขึ้น

10 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัยภาควิชา ศัลยศาสตร์ 5 ปี Organization ขอความสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ Contact Research Organization Grant สำหรับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัย

11 สรุปแนวทางการพัฒนางานวิจัยภาควิชา ศัลยศาสตร์ 5 ปี  Example 1. Detection of colorectal cancer micrometastasis in regional lymph node by a molecular biology method 2. Prognostic factors determine patient with triple-negative breast cancer in songklanagarind hospital (Second price award) 3. Mutation of k-ras gene in colorectal cancer patients in southern Thailand

12 ข้อเสนอแนะ

13

14 ตัวชี้วัดของสกว.  ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต ผลงานวิจัยตีพิมพ์เทียบเท่าวารสารนานาชาติ โดยวัด จำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน ( บทความแต่ละ ประเภทมีน้ำหนักแตกต่างกัน ) / วัดสัดส่วนปริมาณงาน ( หารด้วยจำนวนคน )  ตัวชี้วัดที่ 2 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดค่า impact factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน

15  ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบกับวารสารระดับ นานาชาติ  ตัวชี้วัดที่ 4 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาการในการ ผลิตผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี คุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิงโดยวัดค่าจาก IF

16 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล งานวิจัย  1. ข้อมูลวารสาร 1.1 ค่า Impact Factor ของวารสาร 1.2 ประเภทของวารสาร และ ค่าน้ำหนัก ของวารสาร  2. ข้อมูลผู้แต่ง 2.1 จำนวนผู้แต่งทั้งหมด 2.2 จำนวนผู้แต่งในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ แยกตามภาควิชา

17 ประเภทของวารสารค่าน้ำหนัก วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI * 1 วารสารนานาชาตินอกฐานข้อมูล ISI ** 0.75 วารสารระดับชาติ 0.5 วารสารระดับสถาบันหรือ IF > 0.01 *** 0.25 วารสารระดับสถาบันที่มี IF < 0.01 0.125 * วารสารในฐาน Web of Science ** วารสารในฐาน PubMed, Scopus, อื่นๆ *** วารสารภาษาไทยระดับอื่นๆ

18 1. วารสารนานาชาติในฐาน ISI (Web of Science) 1.1 ค้นจากรายชื่อวารสารใน Journal Impact Factor 1.2 ค้นจากรายชื่อวารสารใน Web of Science 1.3 รายชื่อวารสารไทยที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล ISI-WOS

19 2. วารสารนานาชาตินอกฐาน ISI 2.1 วารสารต่างประเทศอยู่ใน ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ 2.2 วารสารไทยที่จัดเป็น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ / หรือ ปรากฏในฐานข้อมูล สากล http://stang.sc.mahidol.ac.th/t ext/thai.htm 2.3 บัญชีรายชื่อวารสารระดับ นานาชาติ

20 3. วารสารระดับชาติ  บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติของไทย http://www.kmutt.ac.th/jif/public_ht ml/T-JIF.html http://www.kmutt.ac.th/jif/public_ht ml/T-JIF.html วารสารระดับสถาบัน 4. วารสารระดับสถาบัน หรือ IF > 0.01 5. วารสารระดับสถาบันที่มี IF < 0.01

21 ตัวอย่าง ชื่อวารสารประเภทค่าน้ำหนัก IF Arch Surg110.4259 Asian Cardiovascular and Thoracic Annals20.750 Asian Pac J Cancer Prev110 J Med Assoc Thai20.750.239 J Infect Dis110.1678 J Vasc Surg110.3770 Metabolism110.2920 Southeast Asian J Trop Med Public Health110.102 สงขลานครินทร์เวชสาร 30.50.148


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google