งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรึกษาเชิง จิตวิทยาแนวพุทธ. อริยสั จ 4 ทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรึกษาเชิง จิตวิทยาแนวพุทธ. อริยสั จ 4 ทุกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรึกษาเชิง จิตวิทยาแนวพุทธ

2 อริยสั จ 4

3 ทุกข์

4 เศร้า โกรธ เซ็ง ย่าน

5 สมุทัย เห ตแห่ง ทุกข์

6 ตัวกู ของกู

7 การปรุง แต่ง ความ อยาก ความยึด กรงขังใจ

8 มรรค

9 อยู่กับจริง

10 เหตุปัจจัย ที่เนื่องกัน

11 หลิวหลิ่ง

12 ความผัน แปร

13 นิโรธ

14 ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เหตุปัจจัยที่ เนื่องกัน ความผันแปร

15 นิ่ ง สง บ เงีย บ ว่า ง ละ ตน ทิ้ง ตน ไม่มี ตน ปล่อ ย วา ง

16 1+1 = 1

17 1. การเชื่อม สมาน

18 สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

19 การเดิน เคียงกันไป

20 If you touch me soft and gentle, I will grow and grow up…

21 ไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่ง เท่ากับหินผา แต่ไม่มีสิ่งใดอยู่กับหินผา ได้ดีเท่ากับ สายน้ำ

22 การสังเกต ตัวเอง ใจกระเพื่อม

23 ทุกข์ สุข

24 สติ สัมปชัญ ญะ ปัญ ญา สม าธิ ……………..

25 2. การพินิจ รอยแยก

26 คาดหวัง ความจริง

27 3. การเข้าใจ เห็นจริง

28 การสนิทกับ ความจริง

29 ถ้าเรารู้สึกว่าในโลกนี้มี คนอย่างน้อยอยู่หนึ่งคน เข้าใจเราได้ เราก็รู้สึก ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้ว วิลเลียม แกลสเซอร์


ดาวน์โหลด ppt การปรึกษาเชิง จิตวิทยาแนวพุทธ. อริยสั จ 4 ทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google