งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next. กรด - เบส เซลล์ อุปกรณ์ทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next. กรด - เบส เซลล์ อุปกรณ์ทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next

2 กรด - เบส เซลล์ อุปกรณ์ทดลอง

3 กรด กรด (Acid) เป็นสารชนิดหนึ่งในทางเคมี โดยทั่วไปแล้วหมายถึงสารชนิดใดก็ได้ที่ สามารถละลายน้ำได้ และเกิดสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 ในทางวิทยาศาสตร์ กรดหมายถึงโมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอน แก่เบสได้ กรดเมื่อผสมกับเบสจะสะเทินทำให้ได้น้ำกับเกลือ ตัวอย่างของกรดที่พบบ่อยได้แก่ กรดมะนาว กรดน้ำส้มสายชู กรดกำมะถัน การทดสอบกรดสามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิตมัส ถ้าเป็นสีส้ม - สีแดงแสดง ว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ประเภทของกรด กรดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ๑. กรดอนินทรีย์ (Inorganic Acids) ๒. กรดอินทรีย์ (Organic Acids) หรืออาจแบ่งตามความสามารถในการแตกตัวให้โปรตอน มี 2 ชนิดคือ กรด แก่และกรดอ่อน กรดแก่ เช่น HCl ( กรดไฮโดรคลอริก ), HNO3 ( กรดไนตริก ), H2SO4 ( กรด ซัลฟิวริก ) เป็นต้น กรดอ่อน เช่น CH3COOH ( กรดน้ำส้ม ), H2CO3 ( กรดคาร์บอนิก ), H2S ( กรดไฮโดรซัลฟิวริก ) next back

4 เบส ตามคำจำกัดความของอาร์รีเนียส (Svante Arrhenius) คือ สารประกอบเคมีที่ดูดไฮโด เนียมไอออนเมื่อละลายในน้ำ ( ผู้รับโปรตอน ) เบสที่ละลายในน้ำเรียกว่า อัลคาไลในที่ที่ สิ่งแวดล้อมเป็นน้ำ ไฮดรอกไซต์ไอออนจะถูกให้ เบสและกรด ถูกมองว่าอยูตรงข้ามกันเพราะว่า ผลของกรดคือการเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดร เนียมไอออน (H 3 O + ) ในน้ำ, ในขณะที่เบสลด ความเข้มข้น เบส อาร์รีเนียสเมื่อละลายน้ำ สารละลายของมันจะมี PH มากกว่า 7 เสมอ กรดเมื่อผสมกับเบสจะสะเทินทำให้ได้น้ำกับ เกลือ back next

5 แบบทดสอบ กรด - เบส next back

6 1. กรดมีค่า PH เท่ากับเท่าไร ก. มากกว่า 7 ข. น้อยกว่า 7 ค. ไม่มีคำตอบ ก. มากกว่า 7 ข. น้อยกว่า 7 ค. ไม่มีคำตอบ 2. เบสมีค่า PH เท่ากับเท่าไร ก. มากกว่า 7 ข. น้อยกว่า 7 ค. ไม่มี คำตอบ ก. มากกว่า 7 ข. น้อยกว่า 7 ค. ไม่มี คำตอบ 3. กรดเปลี่ยนจากกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นอะไร ก. แดง ข. น้ำเงิน ค. เขียว ก. แดง ข. น้ำเงิน ค. เขียว 4. เบสเปลี่ยนจากกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นอะไร ก. แดง ก. แดง ข. น้ำเงิน ค. เขียว ข. น้ำเงิน ค. เขียว 5. กรดมีรสอะไร ก. เปรี้ยว ข. หวาน ค. ฝาด ก. เปรี้ยว ข. หวาน ค. ฝาด next back

7 ถูกต้องนะค้าบบ !! สู้ๆ เน้อออ >< next

8 ผิดแล้วค้าบบบ –()-!! !! next

9 เซลล์ next back

10 เซลล์ เซลล์ (cell) มีโครงสร้างเล็ก ๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) ล่องลอยอยู่ในส่วนของเหลวที่เรียกว่า ไซ โตซอล (cytosol) ออร์แกเนลล์เหล่านี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ กันมีนิวเคลียส (Nucleus) เป็นศูนย์กลางควบคุม กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ต่าง ๆและการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ออร์แกเนลล์Organelle ออร์แกเนลล์นิวเคลียสNucleusพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ประกอบด้วยเซลล์ (cell) ซึ่งเป็น หน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติและแสดง ความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจนสมบูรณ์ เซลล์ (cell) ช่วย ในการสร้างและซ่อมแซม ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีเซลล์ (cell) อยู่ในร่างกายของคนเรามากมายหลายชนิด ซึ่งเซลล์ (cell) แต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์ (cell) ของกล้ามเนื้อหัวใจ จะทำหน้าที่กระตุ้นหัวใจ ให้เกิดการทำงาน, เซลล์ (cell) ของตับอ่อน จะทำหน้าที่ ในการผลิตอินซูลิน (insulin) ที่สามารถช่วยเปลี่ยน สารอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกาย back next

11 แบบทดสอบ เรื่องเซลล์ next back

12 1. เซลล์หมายถึงอะไร ก. ของกินข. องค์ประกอบเล็กๆที่อยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิต ก. ของกินข. องค์ประกอบเล็กๆที่อยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิต ค. ไม่ชัดเจน ค. ไม่ชัดเจน 2. อินซุรินมีหน้าที่อะไร ก. ช่วยเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกาย ก. ช่วยเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกาย ข. ไม่รู้ ค. เป็นสารที่ช่วยในการขับถ่าย ข. ไม่รู้ ค. เป็นสารที่ช่วยในการขับถ่าย 3. สิ่งมีชีวิตประเภทใดที่มีเซลล์ ก. สัตว์เลื้อยคลานข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค. ทุกสิ่งที่มี ชีวิต ก. สัตว์เลื้อยคลานข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค. ทุกสิ่งที่มี ชีวิต 4. เซลล์ของกล้าเนื้อหัวใจทำหน้าที่อะไร ก. กระตุ้นหัวใจให้เกิดการทำงาน ข. นำเลือดมาเลี้ยงหัวใจ ค. ช่วยเลี้ยงตับ ก. กระตุ้นหัวใจให้เกิดการทำงาน ข. นำเลือดมาเลี้ยงหัวใจ ค. ช่วยเลี้ยงตับ 5. เซลล์ตับอ่อนทำหน้าที่อะไร ก. ผลิตอินซูริน ก. ผลิตอินซูริน ข. ผลิตเซลล์ง. คิด ไม่ออก -..- ข. ผลิตเซลล์ง. คิด ไม่ออก -..- back next

13 ถูกต้องนะค้าบบ !! สู้ๆเน้อออ >< next

14 ผิดแล้วค้าบบบ –()-!! !! next

15 อุปกรณ์การ ทดลอง next back

16 อุปกรณ์การทดลอง ใช้สำหรับการทดลองต่างๆเช่น 1. กระบอกตวง ใช้ตวงสารละลาย 2. หลอดทดลอง ใช้สำหรับทดลองสาร 3. หลอดหยด ใช้สำหรับหยดสาร ที่มี ลักษณะเป็นหยด 4. จานหลุม ใช้สำหรับใส่สารและทดลอง สาร 5. ขวดรูปชมพู่ ใช้สำหรับใส่สารและตวงสาร back next

17 แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์ การทดลองวิทยาศาสตร์ next

18 1. กระบอกตวงทำหน้าที่อะไร ก. ใช้ตวงสารข. ทดลองสารค. ตั้งโชว์. ก. ใช้ตวงสารข. ทดลองสารค. ตั้งโชว์. 2. หลอดหยดใช้ในการใส่สารขนาดเท่าใด ก. เป็นหยด ข. เยอะๆ ค. ก็ไม่รู้สินะ ก. เป็นหยด ข. เยอะๆ ค. ก็ไม่รู้สินะ 3. อุปกรณ์การทดลองใช้ทำอะไร ก. ใช้ในการทดลองสารเคมี ข. ใช้ในการต้มไข่กินค. สามารถใส่สารได้ปริมาณมากๆๆๆๆ ก. ใช้ในการทดลองสารเคมี ข. ใช้ในการต้มไข่กินค. สามารถใส่สารได้ปริมาณมากๆๆๆๆ 4. ขวดรูปชมพู่มีหน้าที่อะไร ก. ใช้ตวงสารและใส่สารข. นำไปทดลองกับไฟได้ ค. ถูกทุก ข้อ ก. ใช้ตวงสารและใส่สารข. นำไปทดลองกับไฟได้ ค. ถูกทุก ข้อ 5. จานหลุมใช้ทำอะไร ก. ใส่สารข. ทดลองสารค. ถูกทุกข้อ ก. ใส่สารข. ทดลองสารค. ถูกทุกข้อ back


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next. กรด - เบส เซลล์ อุปกรณ์ทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google