งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next

2 กรด-เบส เซลล์ อุปกรณ์ทดลอง

3 กรด กรด (Acid) เป็นสารชนิดหนึ่งในทางเคมี โดยทั่วไปแล้วหมายถึงสารชนิดใดก็ได้ที่สามารถละลายน้ำได้ และเกิดสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 ในทางวิทยาศาสตร์ กรดหมายถึงโมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอนแก่เบสได้ กรดเมื่อผสมกับเบสจะสะเทินทำให้ได้น้ำกับเกลือ ตัวอย่างของกรดที่พบบ่อยได้แก่ กรดมะนาว กรดน้ำส้มสายชู กรดกำมะถัน การทดสอบกรดสามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิตมัส ถ้าเป็นสีส้ม-สีแดงแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ประเภทของกรด กรดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ๑. กรดอนินทรีย์ (Inorganic Acids) ๒. กรดอินทรีย์ (Organic Acids) หรืออาจแบ่งตามความสามารถในการแตกตัวให้โปรตอน มี 2 ชนิดคือ กรดแก่และกรดอ่อน กรดแก่ เช่น HCl (กรดไฮโดรคลอริก), HNO3 (กรดไนตริก), H2SO4 (กรดซัลฟิวริก) เป็นต้น กรดอ่อน เช่น CH3COOH (กรดน้ำส้ม), H2CO3 (กรดคาร์บอนิก), H2S (กรดไฮโดรซัลฟิวริก) back next

4 เบส ตามคำจำกัดความของอาร์รีเนียส(Svante Arrhenius) คือ สารประกอบเคมีที่ดูดไฮโดเนียมไอออนเมื่อละลายในน้ำ (ผู้รับโปรตอน) เบสที่ละลายในน้ำเรียกว่า อัลคาไลในที่ที่สิ่งแวดล้อมเป็นน้ำ ไฮดรอกไซต์ไอออนจะถูกให้ เบสและกรด ถูกมองว่าอยูตรงข้ามกันเพราะว่าผลของกรดคือการเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) ในน้ำ, ในขณะที่เบสลดความเข้มข้น เบส อาร์รีเนียสเมื่อละลายน้ำสารละลายของมันจะมี PHมากกว่า 7 เสมอ กรดเมื่อผสมกับเบสจะสะเทินทำให้ได้น้ำกับเกลือ back next

5 แบบทดสอบกรด-เบส back next

6 back next 1.กรดมีค่าPHเท่ากับเท่าไร
ก.มากกว่า 7 ข.น้อยกว่า7 ค.ไม่มีคำตอบ 2.เบสมีค่าPHเท่ากับเท่าไร ก.มากกว่า 7 ข.น้อยกว่า7 ค.ไม่มีคำตอบ 3.กรดเปลี่ยนจากกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นอะไร ก.แดง ข.น้ำเงิน ค.เขียว 4.เบสเปลี่ยนจากกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นอะไร ก.แดง ข.น้ำเงิน ค.เขียว 5.กรดมีรสอะไร ก.เปรี้ยว ข.หวาน ค.ฝาด back next

7 ถูกต้องนะค้าบบ!! สู้ๆเน้อออ><
next

8 ผิดแล้วค้าบบบ –()-!! !! next

9 เซลล์ back next

10 เซลล์ เซลล์(cell)มีโครงสร้างเล็ก ๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) ล่องลอยอยู่ในส่วนของเหลวที่เรียกว่า ไซโตซอล (cytosol) ออร์แกเนลล์เหล่านี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ กันมีนิวเคลียส(Nucleus) เป็นศูนย์กลางควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม(metabolism)ต่าง ๆและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ประกอบด้วยเซลล์(cell)ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติและแสดงความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจนสมบูรณ์ เซลล์(cell)ช่วยในการสร้างและซ่อมแซม ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีเซลล์(cell)อยู่ในร่างกายของคนเรามากมายหลายชนิด ซึ่งเซลล์(cell)แต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์(cell)ของกล้ามเนื้อหัวใจ จะทำหน้าที่กระตุ้นหัวใจให้เกิดการทำงาน, เซลล์(cell)ของตับอ่อน จะทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลิน(insulin)ที่สามารถช่วยเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกาย back next

11 แบบทดสอบเรื่องเซลล์ back next

12 back next 1.เซลล์หมายถึงอะไร
ก.ของกิน ข.องค์ประกอบเล็กๆที่อยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิต ค.ไม่ชัดเจน 2.อินซุรินมีหน้าที่อะไร ก. ช่วยเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกาย ข.ไม่รู้ ค.เป็นสารที่ช่วยในการขับถ่าย 3.สิ่งมีชีวิตประเภทใดที่มีเซลล์ ก.สัตว์เลื้อยคลาน ข.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ค.ทุกสิ่งที่มีชีวิต 4.เซลล์ของกล้าเนื้อหัวใจทำหน้าที่อะไร ก.กระตุ้นหัวใจให้เกิดการทำงาน ข.นำเลือดมาเลี้ยงหัวใจ ค.ช่วยเลี้ยงตับ 5.เซลล์ตับอ่อนทำหน้าที่อะไร ก.ผลิตอินซูริน ข.ผลิตเซลล์ ง.คิดไม่ออก-..- back next

13 ถูกต้องนะค้าบบ!! สู้ๆเน้อออ><
next

14 ผิดแล้วค้าบบบ –()-!! !! next

15 อุปกรณ์การทดลอง back next

16 อุปกรณ์การทดลอง ใช้สำหรับการทดลองต่างๆเช่น 1.กระบอกตวง ใช้ตวงสารละลาย
1.กระบอกตวง ใช้ตวงสารละลาย 2.หลอดทดลอง ใช้สำหรับทดลองสาร 3.หลอดหยด ใช้สำหรับหยดสาร ที่มีลักษณะเป็นหยด 4.จานหลุม ใช้สำหรับใส่สารและทดลองสาร 5.ขวดรูปชมพู่ ใช้สำหรับใส่สารและตวงสาร back next

17 แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
next

18 1. กระบอกตวงทำหน้าที่อะไร ก. ใช้ตวงสาร ข. ทดลองสาร ค. ตั้งโชว์. 2
1.กระบอกตวงทำหน้าที่อะไร ก.ใช้ตวงสาร ข.ทดลองสาร ค.ตั้งโชว์. 2.หลอดหยดใช้ในการใส่สารขนาดเท่าใด ก.เป็นหยด ข.เยอะๆ ค.ก็ไม่รู้สินะ 3.อุปกรณ์การทดลองใช้ทำอะไร ก.ใช้ในการทดลองสารเคมี ข.ใช้ในการต้มไข่กิน ค.สามารถใส่สารได้ปริมาณมากๆๆๆๆ 4.ขวดรูปชมพู่มีหน้าที่อะไร ก.ใช้ตวงสารและใส่สาร ข.นำไปทดลองกับไฟได้ ค.ถูกทุกข้อ 5.จานหลุมใช้ทำอะไร ก.ใส่สาร ข.ทดลองสาร ค.ถูกทุกข้อ back


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google