งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sport massage and stretching Salinee Chaiyakul M.Sc. Exercise Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sport massage and stretching Salinee Chaiyakul M.Sc. Exercise Physiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sport massage and stretching Salinee Chaiyakul M.Sc. Exercise Physiology

2 Sport massage วัตถุประสงค์ ประโยชน์  ช่วงก่อนการแข่งขัน เป็นการนวดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการตื่นตัว และเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อ  ระหว่างการแข่งขัน ใช้ในกรณีที่อาจเกิดการ บาดเจ็บ การล้าหรือเกิดตะคริวของกล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดในช่วงนี้จะเน้นการนวดเพื่อการ รักษา  ช่วงหลังการแข่งขัน เป็นการนวดเพื่อเน้นการ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องทำงานหนักจากก การแข่งขัน

3 ประโยชน์ของการนวดเพื่อการ กีฬา  ลดความตึงตัว และเพิ่มความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็น รอบข้อต่อ  อบอุ่นร่างกาย กระตุ้นการทำงานของ กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และส่วนต่างๆของ ร่างกายก่อนแข่งขัน  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โครงสร้างรอบข้อ ต่อ และส่วนต่างๆ ของร่างกายหลังการ แข่งขัน  รักษาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ แข่งขัน ได้แก่ การบาดเจ็บหรือการเกิด ตะคริวของกล้ามเนื้อ  กระตุ้นการไหลเวียนเลือด และ น้ำเหลือง

4 ประโยชน์ของการนวดเพื่อการ กีฬา  ลดอาการบวม  ลดอาการปวด จากการกระตุ้น Pain gate theory, กระตุ้นการหลั่ง Endophins, เพิ่ม local and general relaxation โดยเพิ่ม Blood circulation, ลด Metabolic waste product, เพิ่ม O2 เข้าสู่เนื้อเยื่อ และให้ผล ของ Psychologically effect  ลดความกังวล และความเครียดก่อน แข่งขัน  ป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อ ต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นรอบข้อต่อ

5 Massage Technique  คล้ายคลึงกับการนวดแบบตะวันตก (Swedish massage)‏  Effleurage  Petrissage  Tapotement  Friction  Vibration  Joint Mobilization  เทคนิคการนวดอื่นๆ ได้แก่ Lymphatic drainage, Connective tissue massage, and Myofacial release

6 Effleurage (Stroke)‏  Superficial stroke และ Deep stroke

7 Petrissage  Wringing  Squeezing  Picking- up  Muscle rolling  Broadening  Pumping

8

9  Hacking  Cupping  Pounding  Beating  Pincement Tapotement

10

11 Friction  Deep friction  longitudinal  transverse

12 Vibration 

13 Joint Mobilization  Articulation  Stretching  Traction  Shaking  Shearing  Neuromuscular and related techniques

14

15  Lymphatic drainage เป็นการนวดเพื่อลดอาการบวม นวด โดยเน้น Effleurage ตามแนวทางเดินน้ำเหลือง  Connective tissue massage and Myofacial release เป็นการนวดเพื่อลดความตึงตัวของ Superficial fascia และ Deep fascia Other techniques

16

17

18 การนวดที่เหมาะสมสำหรับระยะต่างๆของการแข่งขัน

19  เป็นการนวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน  โดยปกติควรนวดก่อนการแข่งขัน 20-60 นาที  อบอุ่นกล้ามเนื้อ ให้ผลกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ  เพิ่ม Tone ของกล้ามเนื้อะและกระตุ้น Neuromuscular responseเทคนิคการนวด  ควรเป็นเทคนิคที่เร็วและทำให้เกิดการตื่นตัวของ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแข่งขันนั้นๆ เน้นที่กล้ามเนื้อ และข้อต่อที่ใช้งาน  ไม่ควรเป็นการนวดโครงสร้างชั้นลึกลงไป และ รุนแรงเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด และอาการไม่สบายของกล้ามเนื้อได้ ระยะก่อนการแข่งขัน

20  Effleurage,  Petrissage,  Vibration, Shaking,  Tapotement,  Mobilizing,  Stretching เทคนิคการนวดที่นำมาใช้

21  เป็นการนวดในกรณีที่อาจเกิดการบาดเจ็บ การ ล้า หรือเกิดตะคริวของกล้ามเนื้อ  เทคนิคการนวดในช่วงนี้จะเน้นการนวดเพื่อการ รักษา  อาจใช้น้ำแข็งร่วมกับการนวดด้วยเทคนิค Kneading, Squeezing, และ Pumping เพื่อช่วย ลดอาการปวด และล้าของกล้ามเนื้อ  เทคนิคการใช้น้ำแข็งนวดเบาๆ เป็นวงกลม หรือถูเบาๆ ลงไปบน Muscle strains หรือ Tendinitis เป็นเวลา 7-10 นาที จะช่วยลดอาการ ปวด และบาดเจ็บของเนื้อเยื่อได้  ในกรณีที่เป็นตะคริวใช้การยืดกล้ามเนื้อร่วมกับ เทคนิคการนวดโดยการกดลงไปบนลำกล้ามเนื้อ จะสามารถช่วยลดอาการได้ ระยะระหว่างแข่งขัน

22  เป็นการนวดเพื่อเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่ง ต้องทำงานหนักจากการแข่งขัน  สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ครึ่งถึงสองชั่วโมงหลังการ แข่งขัน  เพื่อลด Delayed onset muscle soreness (DOMS)  การตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัญหาของนักกีฬาที่ อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขันมีความจำเป็นมาก เนื่องจากต้องระมัดระวังการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และ ป้องกันการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้น จากเทคนิคการ รักษาที่ไม่เหมาะสมได้  เทคนิคการนวดในระยะนี้ควรมีจังหวะช้า และ ผ่อนคลาย นวดลงไปโดยเน้นที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ ที่ใช้งานในการแข่งขันนั้นๆ ระยะหลังแข่งขัน

23  Effleurage,  Petrissage,  Longitudinal and transverse friction,  Shaking, vibration  Stretching เทคนิคการนวดที่นำมาใช้

24 Indication for stretching t o loosen tight muscles to help mobilize restricyed joint to help improve biomechanical efficiency to improve relaxation of the muscle Stretching for sport

25 Indication for stretching  to improve circulation  to prevent injury  to improve performance  to improve recovery from training and competition  to reduced exercise related muscle soreness  to improve flexibility

26  Active stretching  Passive stretching  Static stretching  Ballistic stretching : dynamic and rhythmic leading microtrauma inaffected muscle Type of stretching exercise

27 Bony block limits joint motion Fracture and non union Inflammation or infection Sharp and acute pain with joint movement or muscle elongation Hematoma or tissue trauma Hypermobility or instability of joint Tissue limitation that maintain joint stability Contraindication

28 Component of stretching exercise Duration of stretching  Hold for 15 -30 sec Speed  Slow motion Frequency  Depended on the purpose Mode of stretch  Active  Passive

29 Guideline for stretching Assessment part of body, limit extensibility Assessment cause and severity due to select treatment Evaluate normal ROM Evaluate joint stability Evaluate muscle strength Explain objective, procedure, and advantage of treatment

30 Adjust position of patient Remove cloth or ware which block movement Explain patient to relaxation and tell when pain Fix proximal segment and move distal segment Guideline for stretching

31 Gently move and remain at end range 15-30 seconds Apply traction force Release gently and rest Instruct patient to movement Trainer apply: “body mechanics” Guideline for stretching

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt Sport massage and stretching Salinee Chaiyakul M.Sc. Exercise Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google