งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดยสิทธิพร เสียงใหญ่ รหัสนิสิต 5414652627 นิสิตปริญญาโท สาขา สุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดยสิทธิพร เสียงใหญ่ รหัสนิสิต 5414652627 นิสิตปริญญาโท สาขา สุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดยสิทธิพร เสียงใหญ่ รหัสนิสิต 5414652627 นิสิตปริญญาโท สาขา สุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2 วัตถุประสงค์สำคัญของการ ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 1. เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ ของระบบหัวใจและหายใจ 2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3. เพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ

3 WWW.YOUR-SCHOOL-URL.COM การทดสอบก่อนการออก กำลังกาย มี 2 ระดับ กล่าวคือ 1. ทดสอบเต็มความสามารถใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มี สภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรง 2. ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด สำหรับ ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการ ออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ 1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบ ขอหยุดการทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะ เป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลง ในขณะเพิ่มความหนักในการ ออกกำลัง

5 ข้อควรระวัง ข้อจำกัด และ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. 1. ผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลังกาย มาก่อน ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความหนักของการออกกำลังอย่าง ช้าๆ 2. ควรมีระยะอุ่นเครื่อง เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย เพื่อ ป้องกันการบาดเจ็บต่อระบบข้อต่อและ กล้ามเนื้อ 3. ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ระบบ ต่างๆ ในร่างกาย เพื่อคืนสู่สภาวะ ปกติ 4. ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกาย

6 สรุปหลักการออกกำลัง กายในผู้สูงอายุ 1. เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตาม ความสามารถของแต่ละบุคคล 2. ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และ ความถี่ของการออกกำลังกาย 3. อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออก กำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ร่างกาย 4. ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อน คลายเสมอ 5. เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับ สภาพร่างกายของผู้นั้น

7 WWW.YOUR-SCHOOL-URL.COM เอกสารอ้างอิง 1. ปราโมทย์ ประสาทกุล. ประชากรผู้สูงอายุไทย พ. ศ.2543. ประชากรและการพัฒนา สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2543 : 4 - 5. 2. Clark GS, Siebens HC. Geriatric rehabilitation. In : Delisa JA, Gans BM, eds. Rehabilitation Medicine : principles and practice. Philadelphia : Lippincott - Raven 1998: 963-95.

8 WWW.YOUR-SCHOOL-URL.COM สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดยสิทธิพร เสียงใหญ่ รหัสนิสิต 5414652627 นิสิตปริญญาโท สาขา สุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google