งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)
โดยสิทธิพร เสียงใหญ่ รหัสนิสิต นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2 วัตถุประสงค์สำคัญของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
1. เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ 2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3. เพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ

3 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย
มี 2 ระดับ กล่าวคือ ทดสอบเต็มความสามารถใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ
1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความหนักในการออกกำลัง

5 ข้อควรระวัง ข้อจำกัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายมาก่อน ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความหนักของการออกกำลังอย่าง ช้าๆ 2. ควรมีระยะอุ่นเครื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ 3. ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อคืนสู่สภาวะปกติ 4. ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกาย

6 สรุปหลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
1. เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 2. ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ของการออกกำลังกาย 3. อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกาย 4. ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อนคลายเสมอ 5. เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้นั้น

7 เอกสารอ้างอิง 1. ปราโมทย์ ประสาทกุล. ประชากรผู้สูงอายุไทย พ.ศ ประชากรและการพัฒนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2543 : 2. Clark GS, Siebens HC. Geriatric rehabilitation. In : Delisa JA, Gans BM, eds. Rehabilitation Medicine : principles and practice. Philadelphia : Lippincott - Raven 1998:

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google