งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. อดุลย์ ไทรเล็กทิม. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ศึกษา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. อดุลย์ ไทรเล็กทิม. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ศึกษา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. อดุลย์ ไทรเล็กทิม

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ศึกษา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ทักษะภาษาไทยโดยเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความ ต้องการพิเศษและ ความสามารถพิเศษ ให้พัฒนา ทักษะภาษาไทยตามศักยภาพ ตลอดจนฝึกสร้างแบบฝึก ทักษะทางภาษา

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ๒. ศึกษาแนวทางการ แก้ไขและพัฒนาทักษะ ภาษาไทยโดยเน้นการจัดกิจ กรรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

5 ๓. เลือกใช้กิจกรรมที่ เหมาะสมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่ มีความต้องการและ ความสามารถพิเศษ ให้พัฒนา ทักษะภาษาไทยตามศักยภาพ ๔. ฝึกสร้างแบบฝึกทักษะ ทางภาษา

6 ธรรมชาติของภาษาไทย  เป็นภาษาคำโดด  มีเสียงวรรณยุกต์  ใช้ระบบของเสียงในการสร้างคำ

7

8

9

10

11 ทักษะการฟัง  การจับประเด็นสำคัญ  การมีมารยาทการฟัง ทักษะการฟัง  ให้ความสำคัญในการรับฟัง  มีใจกว้างพอในการฟังผู้อื่น

12 ทักษะการพูด  ตรงประเด็น ครบถ้วน  จับใจความสำคัญ ทักษะการพูด  ให้ความสำคัญในการพูด  พูดในโอกาสต่างๆ  มีมารยาทการพูด

13 ทักษะการอ่าน  การจับประเด็นสำคัญ  อ่านสื่อต่างๆ ได้รวดเร็ว ทักษะการอ่าน  เลือกอ่านอย่างฉลาด  การมีมารยาทการอ่าน

14 ทักษะการเขียน  การเขียนสะกดการันต์  การเขียนตามหลักการเขียน ทักษะการเขียน  การเลือกใช้ภาษา  การสร้างความเข้าใจในการอ่าน

15 อวัยวะที่ใช้ในการออก เสียง มีอยู่หลายส่วน แต่ละส่วนสามารถ ทำให้เสียงพูด แตกต่างกันไปได้

16 ๑. อวัยวะที่เป็นส่วนกระทำ อาการ (articulator) ได้แก่ ลิ้น หรือเรียกว่า กรณ์

17 ๒. อวัยวะที่เป็นตำแหน่งที่เกิด เสียงต่างๆ (point of articulation) ได้แก่ ริมผีปาก ฟัน เพดานส่วนต่างๆ หรือเรียกว่า ฐาน

18 ยังมีต่อเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ผศ. อดุลย์ ไทรเล็กทิม. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ศึกษา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google