งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา TL 214 การพัฒนาทักษะภาษาไทยรายกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา TL 214 การพัฒนาทักษะภาษาไทยรายกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา TL 214 การพัฒนาทักษะภาษาไทยรายกรณี
ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ศึกษาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและความสามารถพิเศษ ให้พัฒนาทักษะภาษาไทยตามศักยภาพ ตลอดจนฝึกสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษา

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูเป็นรายกรณี ๒. ศึกษาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยเน้นการจัดกิจกรรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

5 ๓. เลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการและความสามารถพิเศษ ให้พัฒนาทักษะภาษาไทยตามศักยภาพ ๔. ฝึกสร้างแบบฝึกทักษะทางภาษา

6 ธรรมชาติของภาษาไทย  เป็นภาษาคำโดด  มีเสียงวรรณยุกต์
 เป็นภาษาคำโดด  มีเสียงวรรณยุกต์  ใช้ระบบของเสียงในการสร้างคำ

7 ทักษะภาษาไทย การฟัง

8 ทักษะภาษาไทย การฟัง การพูด

9 ทักษะภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน

10 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ทักษะภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

11 ทักษะการฟัง  การจับประเด็นสำคัญ  การมีมารยาทการฟัง
ทักษะการฟัง  การจับประเด็นสำคัญ  การมีมารยาทการฟัง  ให้ความสำคัญในการรับฟัง  มีใจกว้างพอในการฟังผู้อื่น

12 ทักษะการพูด  ตรงประเด็น ครบถ้วน  จับใจความสำคัญ
ทักษะการพูด  ตรงประเด็น ครบถ้วน  จับใจความสำคัญ  ให้ความสำคัญในการพูด  พูดในโอกาสต่างๆ  มีมารยาทการพูด

13 ทักษะการอ่าน  การจับประเด็นสำคัญ  อ่านสื่อต่างๆ ได้รวดเร็ว
ทักษะการอ่าน  การจับประเด็นสำคัญ  อ่านสื่อต่างๆ ได้รวดเร็ว  เลือกอ่านอย่างฉลาด  การมีมารยาทการอ่าน

14 ทักษะการเขียน  การเขียนสะกดการันต์  การเขียนตามหลักการเขียน
ทักษะการเขียน  การเขียนสะกดการันต์  การเขียนตามหลักการเขียน  การเลือกใช้ภาษา  การสร้างความเข้าใจในการอ่าน

15 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
มีอยู่หลายส่วน แต่ละส่วนสามารถ ทำให้เสียงพูด แตกต่างกันไปได้

16  ๑. อวัยวะที่เป็นส่วนกระทำอาการ(articulator) ได้แก่ ลิ้น หรือเรียกว่า กรณ์

17 ๒. อวัยวะที่เป็นตำแหน่งที่เกิดเสียงต่างๆ (point of articulation) ได้แก่ ริมผีปาก ฟัน เพดานส่วนต่างๆ หรือเรียกว่า ฐาน

18 ยังมีต่อเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา TL 214 การพัฒนาทักษะภาษาไทยรายกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google