งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและเป้าหมายใน การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายในการบริหาร เศรษฐกิจ 2. นโยบายในการบริหาร เศรษฐกิจ 3. Thaksinomics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและเป้าหมายใน การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายในการบริหาร เศรษฐกิจ 2. นโยบายในการบริหาร เศรษฐกิจ 3. Thaksinomics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายและเป้าหมายใน การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายในการบริหาร เศรษฐกิจ 2. นโยบายในการบริหาร เศรษฐกิจ 3. Thaksinomics

3 ความแตกต่างระหว่างบริหารธุรกิจและบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรี CEO ระบบเศรษฐกิจบริษัท เป้าหมาย ? กำไรสูงสุด ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

4 วัตถุประสงค์ในการจัดการระบบ เศรษฐกิจ 1. จัดสรรทรัพยากร ( reallocation of resources) 2. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ( economic stability ) 3. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ( economic growth) 4. การจ้างงานเต็มที่ ( full employment) 5. การกระจายรายได้ ( income redistribution) 6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5 วัตถุประสงค์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ

6 นโยบาย, เครื่องมือ และ วัตถุประสงค์ Policy Type Policy Instruments Objectives Macroeconomic Policy Fiscal Policy Monetary Policy Exchange-rate Policy Overall Level of Economic Activities Microeconomic Policy Competitive Policy Industrial Policy Labour Market Policy Trade Policy Allocation of Resources Across Activities Social Policy Income Redistribution Education Health Distribution of Resources Across Regions/Individuals

7 ตัวอย่างการแก้ปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจ Financial Crisis Origins of Crisis Economic Factors Non Economic Factors Policy Correction นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบาย การคลัง (Fiscal Policy) นโยบาย การคลัง (Fiscal Policy) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Policy) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Policy) นโยบายธนาคาร (Banking Policy) นโยบายธนาคาร (Banking Policy)

8 Demand Management V.S. Supply Management GDP Consumption Invest ment Government Spending Net Export Demand Management Labour Capi tal Natural Resources Technolocy Infrastructures Supply Management

9 2,862 4,866 รายจ่ายรวมของประเทศ (2543) = 7,728 C I G X 2,752 725 961 3,290 GDP 2543 IMPORT = Fiscal Policy Monetary Policy Exchange Rate Policy

10 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2545 ชวน oil crisisoil crisis/financial cirsis ชาติชาย ทักษิณ

11

12

13 ตัวอย่าง นโยบายในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาเงินเฟ้อ นโยบายอื่นๆ

14 ดุลการค้า ดุลบัญชีเคลื่อนย้าย และ ดุลการชำระเงิน

15 ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดของนัก เศรษฐศาสตร์ กลไก ตลาด กลไก รัฐบาล Classic/Neo-Classic Rational Expectations Supply-Side Classic/Neo-Classic Rational Expectations Supply-Side Marxists Socialists Marxists Socialists Keynesians Post-Keynesians Economic objectives Efficienc y Income distribution ชวนทักษิณ stability Growth

16 Keynesian Fiscal policy Supply-Side Fiscal policy เพิ่มบทบาทของรัฐ เพิ่มรายจ่าย ภาษี ลดบทบาทภาครัฐ ลดภาษี ลดรายจ่าย Democrat PartyRepublican Party

17 Thaksinomics Dual - Track Policy Social Capitalism การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความยากจนและ กระจายรายได้ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว

18 DUAL –TRACK POLICY TRACK I: นโยบายกระตุ้นการส่งออก TRACK I I : นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

19 Social Capitalism รัฐสวัสดิการ (welfare State)

20 นโยบายในกลุ่ม Social Capitalism โครงการพักหนี้เกษตรกร โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการธนาคารคนจน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน โครงการ OTOP โครงการตระกูลเอื้ออาทร ฯลฯ

21 นโยบาย SML หมู่บ้าน S หมู่บ้าน M หมู่บ้าน L 200,000 บาท 250,000 บาท 300,000 บาท 20,000 ล้านบาท

22 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก Thaksinomics 1. หนี้ภาคครัวเรือน 2. เสถียรภาพทางการคลัง 3. เสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ

23 สภาพหนี้สาธารณะของรัฐบาล ไทย หนี้ของรัฐบาลไทย ( ล้านบาท ) หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ 2539 2547 41,000 129,000 รวม 170,000 1,279,282 351,556 1,630,838 www.pdmo.mof.go.th

24

25

26 US Budget Deficit

27 source: the Economist : www.economist.com

28

29

30 แนวทางการบริหาร งบประมาณภาครัฐ เพิ่มรายได้ ภาษี กู้ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ หารายได้จากที่ราชพัสดุ ควบคุม รายจ่าย หนี้ สาธารณะ (+ / -) Shadow Economy การเติบโตทางเศรษฐกิจ

31 แนวทางการแก้ปัญหา งบประมาณแผ่นดิน 1. ใช้เงินนอกงบประมาณ โดยผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 2. ปฏิรูประบบภาษีอากร

32

33 US Budget Deficit


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและเป้าหมายใน การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายในการบริหาร เศรษฐกิจ 2. นโยบายในการบริหาร เศรษฐกิจ 3. Thaksinomics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google