งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553 Past simple tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553 Past simple tense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553 Past simple tense

2 Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ หรือการกระทำ นิสัย ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ้นสุดไปแล้วในอดีต มักมีคำ ต่อไปนี้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นอดีต Yesterday, last night, last week, last month, last year, last …… Yesterday, last night, last week, last month, last year, last …… 10 minutes ago, two days ago, 3 months ago, 5 years ago,… ago 10 minutes ago, two days ago, 3 months ago, 5 years ago,… ago when I was young, when the world war II, in 1999, in 2000 etc. when I was young, when the world war II, in 1999, in 2000 etc.

3 โครงสร้างแบบที่ 2 S + V2 ประโยคบอกเล่า มีโครงสร้าง คือ S + V2 ประโยคบอกเล่า มีโครงสร้าง คือ S + V2 Ex. Ex.  I drank milk before went to bed last night.  I drank milk before went to bed last night.  She went to the Mall yesterday.  She went to the Mall yesterday.  They played football 20 minutes ago.  They played football 20 minutes ago.

4  Regular Past Tense Verbs ( กริยาช่อง 2 รูปปกติเติม –ed) หลักการเติม –ed มีดังนี้ กริยาช่องที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นช่อง 2 โดยการ เติม –ed โดยลงท้ายด้วย –e อยู่แล้วก็เติม เฉพาะ –d กริยาช่องที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นช่อง 2 โดยการ เติม –ed โดยลงท้ายด้วย –e อยู่แล้วก็เติม เฉพาะ –d เช่น เช่น live  lived live  lived arrived  arrived arrived  arrived

5 กริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed เช่น เช่น study  studied study  studied worry  worried worry  worried cry  cried cry  cried try  tried try  tried marry  married marry  married

6 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติม –ed ได้เลย เช่น stay  stayed stay  stayed enjoy  enjoyed enjoy  enjoyed play  played play  played obey  obeyed obey  obeyed

7 กริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว (one syllable) มีพยัญชนะสะกด และ สระตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก หนึ่งตัวก่อนเติม –ed (double the last consonant) เช่น stop  stopped stop  stopped skip  skipped skip  skipped beg  begged beg  begged plan  planned plan  planned

8 แต่ถ้ากริยาช่อง 1 มี 2 พยางค์ และออก เสียงเน้นหนัก (stress) ที่พยางค์ท้ายก็ ให้ยึดหลักเช่นเดียวกับกริยาช่อง 1 ที่มี พยางค์เดียว เช่น refer  referred refer  referred transmit  transmitted transmit  transmitted occur  occurred occur  occurred

9 กริยาช่อง 1 ที่ไม่เป็นไปตามหลักข้อ 1- 3 ให้เติม –ed ได้เลย เช่น walk  walked walk  walked lick  licked lick  licked knock  knocked knock  knocked paint  painted paint  painted point  pointed point  pointed

10  Irregular Past Tense Verbs ( กริยาช่อง 2 รูปไม่ปกติ ) หมายถึง กริยาช่อง 1 ที่เปลี่ยนเป็น ช่อง 2 โดยไม่เติม –ed แต่จะ เปลี่ยนแปลงรูปหรือคงรูปเดิม เช่น wake  woke wake  woke beat  beat beat  beat become  became become  became begin  began begin  began

11 bite  bit bite  bit break  broke break  broke run  ran run  ran read  read read  read hit  hit hit  hit

12 ประโยคปฏิเสธมีโครงสร้าง คือ S + did + not + V1 Ex. Ex.  I didn’t watch TV yesterday.  I didn’t watch TV yesterday.  We didn’t play game last night.  We didn’t play game last night.  It didn’t eat bone 2 weeks ago.  It didn’t eat bone 2 weeks ago.  He didn’t do his homework last week.  He didn’t do his homework last week.

13 ประโยคคำถามมีโครงสร้าง คือ Did + S + V1…? Wh-question + did + S + V1…? Ex. Ex.  Did you watch TV last night?  Did you watch TV last night? Yes, I did. I watched TV last night. Yes, I did. I watched TV last night. No, I didn’t. I didn’t watch TV last night. No, I didn’t. I didn’t watch TV last night.

14  Did he come to school yesterday? Yes, he did. He came to school yesterday. Yes, he did. He came to school yesterday. No, he didn’t. He didn’t come to school yesterday. No, he didn’t. He didn’t come to school yesterday.

15  Did she get a good grade last year? Yes, she did. She got a good grade last year. Yes, she did. She got a good grade last year. No, she didn’t. She didn’t get a good grade last year. No, she didn’t. She didn’t get a good grade last year.

16  What did you do last night?  What did you do last night? I played game. I played game.  Where did Cindy go last holiday?  Where did Cindy go last holiday? She went to Bangsaen. She went to Bangsaen.  Who did they study with last semester?  Who did they study with last semester? They studied with Teacher Oy. They studied with Teacher Oy.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553 Past simple tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google