งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet)
ใส่ข้อมูล กด 2nd [data] เลือกวิธีคำนวณ และ คำนวณผลลัพธ์ กด 2nd [STAT] เข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวแปร กด ↓ หรือ ↑

2 ตัวแปรทางสถิติ ตัวแปร ใส่ข้อมูล แสดงผล ประเภทตัวแปร ค่า x 2nd [DATA]
Xnn Enter-only ค่า y Ynn สมการเส้นตรง 2nd [STAT] LIN Setting สมการลอการิทึ่ม 2nd [SET] Ln สมการเอ็กโปเนนเชียล EXP สมการ power PWR สมการตัวแปรเดียว 1-V

3 x ตัวแปร ใส่ข้อมูล แสดงผล ประเภทตัวแปร จำนวนตัวแปร n Auto-complete
↓ (ตามต้องการ) n Auto-complete ค่าเฉลี่ยของ x x Standard deviation ของ x Sx ค่าความเป็นไปได้ของ standard deviation x σx ค่าเฉลี่ยของ y y ** Standard deviation ของ y Sy** ค่าความเป็นไปได้ของ standard deviation y σy** Y-intercept ของสมการเส้นตรง a**

4 ตัวแปร ใส่ข้อมูล แสดงผล ประเภทตัวแปร ค่าความชัน b** Auto-complete ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ r** X ที่พยากรณ์ X’** Enter / compute y ที่พยากรณ์ Y’** ผลรวมของ X ∑x ผลรวมของ X2 ∑ X2 ผลรวมของ Y ∑ Y** ผลรวมของ Y2 ∑ Y2** ผลรวมของ xy ∑xy**

5 หมายเหตุ * = nn แทน จำนวนของค่า x หรือ y ปัจจุบัน ** = ไม่แสดง สำหรับ การคำนวณตัวแปรเดียว

6 การล้างข้อมูลใน statistic worksheet
ล้างค่า x และ y ทั้งหมด และค่าทั้งหมดในส่วนของค่าสถิติ ในworksheet โดยไม่กระทบวิธีการคำนวณ, กด 2nd [CLR WORK] ในขณะที่อยู่ในส่วนป้อนข้อมูล ( 2nd [DATA]) ล้างวิธีการคำนวณทางสถิติใน LIN และล้างทุกค่า ยกเว้น x และ y, กด 2nd [CLR WORK] ในขณะที่อยู่ในส่วนการคำนวณ ( 2nd [STAT]) ล้างวิธีการคำนวณทางสถิติใน LIN และล้างทุกค่ารวมทั้ง x และ y, กด 2nd [RESET] ENTER

7 การใส่ข้อมูล data points
สามารถใส่ค่า (x,y) ได้มากกว่า 50 ค่า ถ้าคุณกด ↑ หรือ ↓ ในส่วนของworksheet ที่แสดงผล โดยไม่มีการใส่ค่าdata points เครื่องจะแสดงค่า error. เมื่อคุณใส่ข้อมูลสำหรับการคำนวณที่มี1ตัวแปร Xnn แสดงค่าตัวแปร และ Ynn บอกค่าความถี่ เมื่อคุณใส่ค่าตัวแปรสำหรับ Xnn, ค่า Ynn ปกติคือ 1

8 การคำนวณที่มี 1 ตัวแปร เลือก 1-V. โดยเครื่องจะคำนวณเฉพาะค่า n, x, Sx, σx, ∑x, ∑ X2 การคำนวณที่มี 2 ตัวแปร สามารถเลือกได้ 4 วิธี คือ LIN Ln EXP PWR

9 การคำนวณค่าอัตโนมัติ
เครื่องจะทำการคำนวณค่า และ แสดงค่าทางสถิติทุกค่าให้ เมื่อคุณใส่ตัวแปรข้อมูล ยกเว้น ค่า x’ และ y’ การใช้ค่า x’ และ y’ ในการคาดการณ์ สามารถใส่ค่า x’ เพื่อคำนวณ y’ หรือ ใส่ค่า y’ เพื่อคำนวณ x’ ก็ได้

10 Regression Models รูปแบบ สูตร ข้อจำกัด LIN Y= a + bX - Ln
Y = a + b ln(X) ค่า X > 0 EXP Y = a bx ค่า Y > 0 PWR Y = a Xb ค่า X และ Y > 0

11 เครื่องคิดเลข จะแปลงค่า X เป็นตัวแปรอิสระ และ ค่าY เป็นตัวแปรตาม
เครื่องคิดเลข จะคำนวณผลตามรูปแบบ ดังนี้ LIN ใช้ X และ Y Ln ใช้ ln(x) และ Y EXP ใช้ X และ ln(Y) PWR ใช้ ln(X) และ ln(Y) และจะคำนวณค่า a และ b ที่ให้เส้นสมการที่เหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เครื่องจะทำการคำนวณค่า r ซึ่งวัดขนาดความเหมาะสมของสมการต่อข้อมูล ค่า r ยิ่งใกล้ 1 หรือ -1 ยิ่งเหมาะสม ค่า r ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งแย่

12 การป้อนข้อมูลทางสถิติ
เครื่องจะทำการเก็บข้อมูลจนกว่าคุณจะ ล้างข้อมูล หรือ ใส่ข้อมูลใหม่ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนในการคำนวณแต่ละครั้ง 1. เข้าในส่วนการป้อนข้อมูล กด 2nd [DATA], X01 จะแสดงพร้อมกับค่าที่ใส่ก่อนหน้านี้ 2. ล้างworksheet กด 2nd [CLR WORK] 3. ใส่ค่าสำหรับ X01 และกด ENTER สำหรับข้อมูล 1 ตัวแปร, X01 คือ จุดข้อมูลเริ่มแรก สำหรับข้อมูล 2 ตัวแปร, X01 คือ ค่า X ค่าแรก

13 4. เข้าสู่การป้อนข้อมูล Y01, กด ↓ 5. ใส่ข้อมูลค่า Y01 และกด ENTER
(หากไม่ใส่ค่าความถี่ เครื่องจะให้ค่านี้เท่ากับ 1) สำหรับข้อมูล 2 ตัวแปร, ใส่ค่า Y ตัวแรก 6. ใส่ค่า X ตัวต่อไป ,กด ↓ 7. ทำซ้ำ ข้อ 3-5 จนใส่ข้อมูลครบทั้งหมด Note สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ เพียงกด ↓ หรือ ↑

14 การคำนวณผล เลือกวิธีคำนวณ
กด 2nd [STAT] เพื่อเลือก วิธีการคำนวณ(LIN, Ln, EXP, POWER) วิธีการคำนวณล่าสุดที่เคยเลือกจะปรากฏ กด 2nd [SET] ซ้ำๆ จนได้วิธีการคำนวณที่ต้องการ เช่น ถ้าเลือกการคำนวณ 1 ตัวแปร ,เลือก 1-V กด ↓ เพื่อเริ่มการคำนวณ คำนวณผล คำนวณผลโดยอิงข้อมูลปัจจุบัน กด ↓ ซ้ำๆ เครื่องจะคำนวณผลทั้งหมดให้อัตโนมัติ ยกเว้นค่า X’ และ Y’

15 การคำนวณ Y’ เลือกเข้า worksheet ทางสถิติ, กด 2nd [STAT] กด ↑ หรือ ↓ จนกระทั่ง X’ ปรากฏ ใส่ข้อมูลค่า X’ และกด ENTER กด ↓ เพื่อใส่ค่า Y’ กด CPT เพื่อคำนวณค่า Y’

16 การคำนวณ X’ เลือกเข้า worksheet ทางสถิติ, กด 2nd [STAT] กด ↑ หรือ ↓ จนกระทั่ง Y’ ปรากฏ ใส่ข้อมูลค่า Y’ และกด ENTER กด ↓ เพื่อใส่ค่า X’ กด CPT เพื่อคำนวณค่า X’


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google