งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet) ใส่ข้อมูล กด 2nd [data] เลือกวิธีคำนวณ และ คำนวณผลลัพธ์ กด 2nd [STAT] เข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวแปร กด ↓ หรือ ↑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet) ใส่ข้อมูล กด 2nd [data] เลือกวิธีคำนวณ และ คำนวณผลลัพธ์ กด 2nd [STAT] เข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวแปร กด ↓ หรือ ↑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet) ใส่ข้อมูล กด 2nd [data] เลือกวิธีคำนวณ และ คำนวณผลลัพธ์ กด 2nd [STAT] เข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวแปร กด ↓ หรือ ↑

2 ตัวแปรทางสถิติ ตัวแปรใส่ข้อมูลแสดงผลประเภทตัว แปร ค่า x 2nd [DATA] XnnEnter-only ค่า y ↓ YnnEnter-only สมการเส้นตรง 2nd [STAT] LINSetting สมการลอการิ ทึ่ม 2nd [SET]LnSetting สมการเอ็ก โปเนนเชียล EXPSetting สมการ power PWRSetting สมการตัวแปร เดียว 1-VSetting

3 ตัวแปรใส่ข้อมูลแสดง ผล ประเภทตัว แปร จำนวนตัวแปร ↓ ( ตาม ต้องการ ) nAuto- complete ค่าเฉลี่ยของ x x Auto- complete Standard deviation ของ x SxAuto- complete ค่าความเป็นไปได้ ของ standard deviation x σxσxAuto- complete ค่าเฉลี่ยของ y y **Auto- complete Standard deviation ของ y Sy**Auto- complete ค่าความเป็นไปได้ ของ standard deviation y σy**Auto- complete Y-intercept ของ สมการเส้นตรง a**Auto- complete

4 ตัวแปรใส่ข้อมูลแสดงผลประเภทตัว แปร ค่าความชัน b**Auto- complete ค่าสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์ r**Auto- complete X ที่พยากรณ์ X’**Enter / compute y ที่พยากรณ์ Y’**Enter / compute ผลรวมของ X ∑x∑xAuto- complete ผลรวมของ X 2 ∑ X 2 Auto- complete ผลรวมของ Y ∑ Y**Auto- complete ผลรวมของ Y 2 ∑ Y 2** Auto- complete ผลรวมของ xy ∑xy**Auto- complete

5 หมายเหตุ * = nn แทน จำนวนของค่า x หรือ y ปัจจุบัน ** = ไม่แสดง สำหรับ การคำนวณตัวแปร เดียว

6 การล้างข้อมูลใน statistic worksheet ล้างค่า x และ y ทั้งหมด และค่าทั้งหมดในส่วน ของค่าสถิติ ใน worksheet โดยไม่กระทบ วิธีการคำนวณ, กด 2nd [CLR WORK] ในขณะที่อยู่ในส่วนป้อนข้อมูล ( 2nd [DATA]) ล้างวิธีการคำนวณทางสถิติใน LIN และล้างทุก ค่า ยกเว้น x และ y, กด 2nd [CLR WORK] ในขณะที่อยู่ในส่วนการคำนวณ ( 2nd [STAT]) ล้างวิธีการคำนวณทางสถิติใน LIN และล้างทุก ค่ารวมทั้ง x และ y, กด 2nd [RESET] ENTER

7 การใส่ข้อมูล data points สามารถใส่ค่า (x,y) ได้มากกว่า 50 ค่า ถ้าคุณกด ↑ หรือ ↓ ในส่วนของ worksheet ที่แสดงผล โดยไม่มีการใส่ค่า data points เครื่องจะแสดงค่า error. เมื่อคุณใส่ข้อมูลสำหรับการคำนวณที่มี 1 ตัวแปร Xnn แสดงค่าตัวแปร และ Ynn บอกค่าความถี่ เมื่อคุณใส่ค่าตัวแปรสำหรับ Xnn, ค่า Ynn ปกติ คือ 1

8 การคำนวณที่มี 1 ตัวแปร เลือก 1-V. โดยเครื่องจะคำนวณเฉพาะค่า n, x, Sx, σx, ∑x, ∑ X 2 การคำนวณที่มี 2 ตัวแปร สามารถเลือกได้ 4 วิธี คือ LIN Ln EXP PWR

9 การคำนวณค่าอัตโนมัติ เครื่องจะทำการคำนวณค่า และ แสดงค่าทาง สถิติทุกค่าให้ เมื่อคุณใส่ตัวแปรข้อมูล ยกเว้น ค่า x’ และ y’ การใช้ค่า x’ และ y’ ในการคาดการณ์ สามารถใส่ค่า x’ เพื่อคำนวณ y’ หรือ ใส่ค่า y’ เพื่อคำนวณ x’ ก็ได้

10 Regression Models รูปแบบสูตรข้อจำกัด LINY= a + bX- LnY = a + b ln(X) ค่า X > 0 EXPY = a b x ค่า Y > 0 PWRY = a X b ค่า X และ Y > 0

11 เครื่องคิดเลข จะแปลงค่า X เป็นตัวแปรอิสระ และ ค่า Y เป็นตัวแปรตาม เครื่องคิดเลข จะคำนวณผลตามรูปแบบ ดังนี้ –LIN ใช้ X และ Y –Ln ใช้ ln(x) และ Y –EXP ใช้ X และ ln(Y) –PWR ใช้ ln(X) และ ln(Y) และจะคำนวณค่า a และ b ที่ให้เส้นสมการที่ เหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เครื่องจะทำการคำนวณค่า r ซึ่งวัดขนาดความ เหมาะสมของสมการต่อข้อมูล ค่า r ยิ่งใกล้ 1 หรือ -1 ยิ่งเหมาะสม ค่า r ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งแย่

12 การป้อนข้อมูลทางสถิติ เครื่องจะทำการเก็บข้อมูลจนกว่าคุณจะ ล้าง ข้อมูล หรือ ใส่ข้อมูลใหม่ ดังนั้นคุณจึงไม่ จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนในการคำนวณแต่ละ ครั้ง 1. เข้าในส่วนการป้อนข้อมูล กด 2nd [DATA], X01 จะแสดงพร้อมกับค่าที่ใส่ก่อนหน้านี้ 2. ล้าง worksheet กด 2nd [CLR WORK] 3. ใส่ค่าสำหรับ X01 และกด ENTER – สำหรับข้อมูล 1 ตัวแปร, X01 คือ จุดข้อมูลเริ่มแรก – สำหรับข้อมูล 2 ตัวแปร, X01 คือ ค่า X ค่าแรก

13 4. เข้าสู่การป้อนข้อมูล Y01, กด ↓ 5. ใส่ข้อมูลค่า Y01 และกด ENTER – สำหรับข้อมูล 1 ตัวแปร, ใส่ค่าความถี่ที่ค่า Y01 นี้ ( หากไม่ใส่ค่าความถี่ เครื่องจะให้ค่านี้เท่ากับ 1) – สำหรับข้อมูล 2 ตัวแปร, ใส่ค่า Y ตัวแรก 6. ใส่ค่า X ตัวต่อไป, กด ↓ 7. ทำซ้ำ ข้อ 3-5 จนใส่ข้อมูลครบทั้งหมด Note สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ เพียงกด ↓ หรือ ↑

14 การคำนวณผล เลือกวิธีคำนวณ 1. กด 2nd [STAT] เพื่อเลือก วิธีการคำนวณ (LIN, Ln, EXP, POWER) 2. วิธีการคำนวณล่าสุดที่เคยเลือกจะปรากฏ 3. กด 2nd [SET] ซ้ำๆ จนได้วิธีการคำนวณที่ ต้องการ 4. เช่น ถ้าเลือกการคำนวณ 1 ตัวแปร, เลือก 1-V 5. กด ↓ เพื่อเริ่มการคำนวณ คำนวณผล คำนวณผลโดยอิงข้อมูลปัจจุบัน กด ↓ ซ้ำๆ เครื่องจะคำนวณผลทั้งหมดให้อัตโนมัติ ยกเว้นค่า X’ และ Y’

15 การคำนวณ Y’ 1. เลือกเข้า worksheet ทางสถิติ, กด 2nd [STAT] 2. กด ↑ หรือ ↓ จนกระทั่ง X’ ปรากฏ 3. ใส่ข้อมูลค่า X’ และกด ENTER 4. กด ↓ เพื่อใส่ค่า Y’ 5. กด CPT เพื่อคำนวณค่า Y’

16 การคำนวณ X’ 1. เลือกเข้า worksheet ทางสถิติ, กด 2nd [STAT] 2. กด ↑ หรือ ↓ จนกระทั่ง Y’ ปรากฏ 3. ใส่ข้อมูลค่า Y’ และกด ENTER 4. กด ↓ เพื่อใส่ค่า X’ 5. กด CPT เพื่อคำนวณค่า X’


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณทางสถิติ (Statistics worksheet) ใส่ข้อมูล กด 2nd [data] เลือกวิธีคำนวณ และ คำนวณผลลัพธ์ กด 2nd [STAT] เข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวแปร กด ↓ หรือ ↑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google