งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคิดเลข การใช้ SHARP EL -506 W

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคิดเลข การใช้ SHARP EL -506 W"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคิดเลข การใช้ SHARP EL -506 W
เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

2 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การใช้เครื่องคิดเลข  การกำหนดหน่วยของมุมที่ใช้ในการคำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติ  การกำหนดรูปแบบ และ ตำแหน่งทศนิยมในการแสดงผล  การเก็บค่าในตัวแปร และ ฟังก์ชัน  การเรียกใช้ตัวแปร และ ฟังก์ชัน เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

3 ส่วนแสดงผล 0. ส่วนแสดงสถานะการทำงานรูปแบบการแสดงผล หน่วยมุม, ฯลฯ
ส่วนแสดงสถานะการทำงานรูปแบบการแสดงผล หน่วยมุม, ฯลฯ DEG 0. หน่วยมุมสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติ DEG : Degree RAD : Radian GRAD : Gradian เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

4 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
DEG DRG FSE TAB 1 0. ใช้กำหนด หน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณฯ รูปแบบการแสดงผลตัวเลข และ จำนวนตำแหน่งทศนิยม เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

5 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ DEG DRG FSE TAB DRG Degree 1 0. Radian Gradian เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

6 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ DEG DEG DRG RAD FSE GRAD TAB กด 0 หรือ เครื่องหมาย = 1 2 กด 0 เพื่อเลือก DEG DEGree กด 1 เพื่อเลือก RAD RADian กด 2 เพื่อเลือก GRAD GRADian หรือกดคีย์ลูกศร เลื่อนไปที่ตัวเลขแล้วกด เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

7 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวอย่าง เปลี่ยนหน่วยมุมเป็นเรเดียน DEG RAD DRG FSE TAB DEG RAD GRAD 2 1 0. กด กด หรือ กด เพื่อเลือก RAD เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

8 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และจำนวนตำแหน่งทศนิยม กด RAD DRG FSE TAB FSE 1 0. Fixed Science Engineer เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

9 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และจำนวนตำแหน่งทศนิยม กด RAD DRG FIX SCI FSE TAB ENG กด 1 2 กด 0 เพื่อเลือก FIX FIXed กด 1 เพื่อเลือก SCI SCIence กด 2 เพื่อเลือก ENG ENGineer กด 3 เพื่อเลือก NORM1 NORMal 1 (default) กด 4 เพื่อเลือก NORM2 NORMal 2 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

10 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และ จำนวนตำแหน่งทศนิยม ตัวอย่าง กำหนดรูปแบบการแสดงผลเป็น ระบุตำแหน่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง FIX RAD TAB ( ) ? FIX DRG SCI FSE TAB ENG 1 2 0. กด กด กด หรือ กำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมโดยใช้ TAB กด กด กด เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

11 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเก็บค่าในตัวแปร ตัวแปรที่สั่งให้เก็บค่าได้ มี 9 ตัวแปร คือ A, B, C, D, E, F, X, Y และ M ตัวแปรที่เก็บค่าอัตโนมัติเมื่อ กดเครื่องหมาย = คือ ANS เก็บค่าบนหน้าจอแสดงผลเข้าในตัวแปรได้โดย กด ตามด้วยคีย์ที่อยู่ใต้ชื่อตัวแปร ที่ต้องการ STORE เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

12 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเก็บค่าในตัวแปร ALPHABETIC ALPHA FIX RAD =>A ตัวอย่าง เก็บค่าบนหน้าจอแสดงผลในตัวแปร A กด กด เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

13 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเรียกใช้ตัวแปร ทำได้ 2 วิธีคือ RECALL 1. + ตัวแปร 2. + ตัวแปร ALPHABETIC เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

14 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเรียกใช้ตัวแปร ALPHA FIX RAD A= 1. + ตัวแปร ตัวอย่าง แสดงค่าตัวแปร A บนหน้าจอ กด กด ข้อดี สะดวก และ เห็นค่าในตัวแปร ข้อเสีย หากนำค่าบนหน้าจอแสดงผล ไปใช้จะมีค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

15 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเรียกใช้ตัวแปร ALPHA FIX RAD A= A _ 2. + ตัวแปร ตัวอย่าง แสดงค่าตัวแปร A บนหน้าจอ กด กด หากต้องการให้แสดงค่า กด ข้อดี นำตัวแปรไปใช้ได้โดยไม่มีค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ ข้อเสีย ไม่สะดวกหากต้องการดูค่าที่เก็บในตัวแปร เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

16 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเก็บฟังก์ชัน ฟังก์ชัน หรือ สูตร ที่ใช้ใน การคำนวณบ่อยๆ เก็บไว้ใน F1 – F4 โดยมีความยาวรวมกันไม่เกิน 256 ตัวอักษร ขั้นตอน ใส่ฟังก์ชัน หรือ สูตร 2. กด ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน F1 – F4 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

17 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเก็บฟังก์ชัน ALPHA FIX RAD + _ X 1 => ตัวอย่าง เก็บฟังก์ชัน x2 + 1 ใน F1 2 F1 1. 1. ใส่ฟังก์ชันโดยกด 2. เก็บฟังก์ชันโดย เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

18 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเรียกใช้ฟังก์ชัน กด + ชื่อฟังก์ชัน โดยการแทนค่าตัวแปรทำได้ 2 วิธีคือ เรียกชื่อฟังก์ชัน แล้ว แทนค่าตัวแปร 2. ใส่ค่าในตัวแปรก่อนเรียกใช้ฟังก์ชัน เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

19 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การเรียกใช้ฟังก์ชัน ALPHA FIX RAD X2 + 1 = 2ndF X 3 => X ตัวอย่าง เรียกฟังก์ชัน F1 +1_ 2 ? 3. แทนค่า X เป็น 3 หรือ ใส่ค่า 3 ในตัวแปร X เรียกใช้ฟังก์ชัน เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

20 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV
การลบค่าในตัวแปร และ ฟังก์ชัน ลบค่าในตัวแปร A – F, X, Y และ ANS โดยใช้ Clear All หรือ CA FIX RAD CLR ... MEMORY? MEM RESET 2ndF 1 กด ลบค่าในตัวแปร A – F, X, Y, ANS, M และ ฟังก์ชัน F1 – F4 โดยใช้ Memory Clear หรือ M-CLR กด เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคิดเลข การใช้ SHARP EL -506 W

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google