งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ SHARP EL -506 W เครื่องคิดเลข เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ SHARP EL -506 W เครื่องคิดเลข เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ SHARP EL -506 W เครื่องคิดเลข เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV

2 2 การใช้เครื่องคิดเลข  การกำหนดรูปแบบ และ ตำแหน่งทศนิยมในการแสดงผล  การกำหนดหน่วยของมุมที่ใช้ในการคำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติ  การเก็บค่าในตัวแปร และ ฟังก์ชัน  การเรียกใช้ตัวแปร และ ฟังก์ชัน

3 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 3 ส่วนแสดงผล หน่วยมุมสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติ DEG : Degree RAD : Radian GRAD : Gradian DEG 0. ส่วนแสดง สถานะการทำงาน รูปแบบการแสดงผล หน่วยมุม, ฯลฯ

4 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 4 ใช้กำหนด หน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณฯ รูปแบบการแสดงผลตัวเลข และ จำนวนตำแหน่งทศนิยม 0 DEG DRG FSETAB 1 0.

5 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 5 0 DEG DRGFSETAB 1 0. การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ DRGDRG Degree Radian Gradian

6 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 6 0 DEG DRGFSETAB 1 การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กด 0 หรือ เครื่องหมาย = DEGRADGRAD 2 กด 0 เพื่อเลือก DEG DEGree กด 1 เพื่อเลือก RAD RADian กด 2 เพื่อเลือก GRAD GRADian หรือกดคีย์ลูกศร เลื่อนไปที่ตัวเลขแล้วกด

7 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 7 DEG การกำหนดหน่วยมุมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวอย่าง เปลี่ยนหน่วยมุมเป็นเรเดียน DEGRA D GRAD 2 กด หรือ กดเพื่อเลือก RAD 01 DRGFSETAB 0. RAD

8 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 8 การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และจำนวนตำแหน่งทศนิยม 0. RAD กด 0 DRGFSETAB 1 FSEFSE Fixed Science Engineer

9 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 9 การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และจำนวนตำแหน่งทศนิยม RAD กด 0 DRG FSETAB 1 กด FIX SCIENG 2 กด 0 เพื่อเลือก FIX FIXed กด 1 เพื่อเลือก SCI SCIence กด 2 เพื่อเลือก ENG ENGineer กด 3 เพื่อเลือก NORM1 NORMal 1 (default) กด 4 เพื่อเลือก NORM2 NORMal 2

10 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 10 DRG ENGSCI FIX กด หรือ การกำหนดรูปแบบการแสดงผล และ จำนวนตำแหน่งทศนิยม กด ตัวอย่าง กำหนดรูปแบบการแสดงผลเป็น ระบุตำแหน่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง RAD 0. 0 FSETAB 12 0.000000000 FIX กด TAB ( 0  9 ) ? กด 0.000000 กำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมโดยใช้ TAB

11 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 11 การเก็บค่าในตัวแปร ตัวแปรที่สั่งให้เก็บค่าได้ มี 9 ตัวแปร คือ A, B, C, D, E, F, X, Y และ M ตัวแปรที่เก็บค่าอัตโนมัติเมื่อ กดเครื่องหมาย = คือ ANS เก็บค่าบนหน้าจอแสดงผลเข้าในตัวแปรได้โดย กด ตามด้วยคีย์ที่อยู่ใต้ชื่อตัวแปร ที่ต้องการ STORE

12 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 12 การเก็บค่าในตัวแปร ตัวอย่าง เก็บค่าบนหน้าจอแสดงผลในตัวแปร A RADFIX 0.866025 กด ALPHA กด 0.866025 =>A ALPHABETIC

13 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 13 การเรียกใช้ตัวแปร ทำได้ 2 วิธีคือ 1. + ตัวแปร 2. + ตัวแปร RECALLRECALL ALPHABETIC

14 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 14 การเรียกใช้ตัวแปร 1. + ตัวแปร RADFIX ALPHA 0.000000 ตัวอย่าง แสดงค่าตัวแปร A บนหน้าจอ กด 0.866025 A= ข้อดี สะดวก และ เห็นค่าในตัวแปร ข้อเสีย หากนำค่าบนหน้าจอแสดงผล ไปใช้จะมีค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ

15 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 15 การเรียกใช้ตัวแปร 2. + ตัวแปร RADFIX ALPHA 0.000000 ตัวอย่าง แสดงค่าตัวแปร A บนหน้าจอ กด 0.866025 A= ข้อดี นำตัวแปรไปใช้ได้โดยไม่มีค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ ข้อเสีย ไม่สะดวกหากต้องการดูค่าที่เก็บในตัวแปร หากต้องการให้แสดงค่า กด A _

16 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 16 การเก็บฟังก์ชัน ฟังก์ชัน หรือ สูตร ที่ใช้ใน การคำนวณบ่อยๆ เก็บไว้ใน F1 – F4 โดยมีความยาวรวมกันไม่เกิน 256 ตัวอักษร ขั้นตอน 1. ใส่ฟังก์ชัน หรือ สูตร 2. กด ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน F1 – F4

17 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 17 การเก็บฟังก์ชัน ตัวอย่าง เก็บฟังก์ชัน x 2 + 1 ใน F1 0.000000 RADFIX 1. ใส่ฟังก์ชันโดยกด 2. เก็บฟังก์ชันโดย ALPHA X 2 + 1. 1 => F1 _

18 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 18 การเรียกใช้ฟังก์ชัน กด + ชื่อฟังก์ชัน โดยการแทนค่าตัวแปรทำได้ 2 วิธีคือ 1. เรียกชื่อฟังก์ชัน แล้ว แทนค่าตัวแปร 2. ใส่ค่าในตัวแปรก่อนเรียกใช้ฟังก์ชัน

19 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 19 การเรียกใช้ฟังก์ชัน หรือ ใส่ค่า 3 ในตัวแปร X ตัวอย่าง เรียกฟังก์ชัน F1 0.000000 RADFIX ALPHA X +1 _ 2 2ndF  3. 10.000000 3 => X 3.000000 แทนค่า X เป็น 3 เรียกใช้ฟังก์ชัน X 2 + 1 =

20 เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV 20 การลบค่าในตัวแปร และ ฟังก์ชัน ลบค่าในตัวแปร A – F, X, Y และ ANS โดยใช้ Clear All หรือ CA กด ลบค่าในตัวแปร A – F, X, Y, ANS, M และ ฟังก์ชัน F1 – F4 โดยใช้ Memory Clear หรือ M-CLR RADFIX 0.000000 10.000000 2ndF MEM RESET 01 CLR... MEMORY?


ดาวน์โหลด ppt การใช้ SHARP EL -506 W เครื่องคิดเลข เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google