งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กฎอัยการศึก โดย พันโท นิติน ออรุ่งโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กฎอัยการศึก โดย พันโท นิติน ออรุ่งโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กฎอัยการศึก โดย พันโท นิติน ออรุ่งโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศกรุงเฮกnitinor@yahoo.com เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

2 2 justice must be seen to be done กรณีศึกษาเหตุการณ์ตากใบ

3 ภาพรวมกฎอัยการศึก 3 สงคราม จลาจล ครม. ผบ.ทหาร เหตุจำเป็นเพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อย พระมหากษัตริย์ ประกาศใช้กฎอัยการศึก ประกาศพระบรมราชโองการ ให้ใช้กฎอัยการศึก ผบ.ไม่น้อยกว่า 1 กองพัน ผบ. ในป้อม หรือที่มั่นของ ทหาร ข้อความในกฎหมายใดที่ ขัดกับความของกฎ อัยการศึก พ. ศ.2457 ข้อความนั้นต้องระงับและ ใช้บทบัญญัติของกฎ อัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือ ประชาชน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ห้าม ขับไล่ ค้น ยึด เกณฑ์ กัก ทำลาย

4 4 ความหมาย กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ต่อ รัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต่อ เอกชนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจ เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน โดย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจ เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน - รัฐมี - รัฐมีอำนาจเหนือกระทำการที่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อย เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

5 5 ข้อแตกต่างระหว่าง กฎอัยการศึกกับกฎหมายเอกชน (1) ลำดับ เกณฑ์นิติ สัมพันธ์ กฎหมายเอกชนกฎอัยการศึก 1 ผู้ก่อนิติ สัมพันธ์ เอกชน กับ เอกชน มีนิติสัมพันธ์กัน รัฐหรือหน่วยงาน ของรัฐ กับ เอกชน หรือหน่วยงานของ รัฐ มีนิติสัมพันธ์กัน 2 วัตถุประสงค์ ของนิติ สัมพันธ์ ประโยชน์ส่วน บุคคล ประโยชน์สาธารณะ (PUBLIC INTERREST) เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

6 6 ข้อแตกต่างระหว่าง กฎอัยการศึกกับ กฎหมายเอกชน (2) ลำดับ เกณฑ์นิติ สัมพันธ์ กฎหมายเอกชนกฎอัยการศึก 3 วิธีการที่ใช้ ในการก่อ นิติสัมพันธ์ เอกชนเสมอภาคกัน จึงก่อนิติสัมพันธ์กัน ขึ้นโดยความสมัคร ใจ รัฐ ( ทหาร ) มีอำนาจ เหนือ ( อำนาจทาง ปกครอง ) จึงใช้ วิธีการฝ่ายเดียวใน การก่อนิติสัมพันธ์ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

7 7 ข้อแตกต่างระหว่าง กฎอัยการศึก กับ กฎหมายเอกชน (3) ลำดับ เกณฑ์นิติ สัมพันธ์ กฎหมายเอกชนกฎอัยการศึก 4 สภาพบังคับ - เอกชนอาจทำนิติกรรม สัญญาแตกต่างจากที่ กฎหมายเอกชนบัญญัติก็ ได้ เว้นแต่ขัดต่อความสงบ หรือศีลธรรม - เมื่อฝ่าฝืนกฎหมายหรือ สัญญา เอกชนต้องไป ฟ้องศาล - จะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ทหาร - เมื่อฝ่าฝืน คำสั่ง รัฐบังคับ เอง เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

8 8 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 กับ พระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ.2548( พรก. ฉุกเฉิน ) เหมือนกัน : 1. ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ คล้ายกัน 2. เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีการ ประกาศ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

9 9 ข้อแตกต่าง เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลำดับเกณฑ์พรก.ฉุกเฉินกฎอัยการศึก 1ผู้ประกาศคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ หรือ ทหาร 2ผู้ใช้อำนาจฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหาร 3วิธีปฏิบัติในการ ใช้อำนาจ การใช้อำนาจที่ สำคัญต้องขอต่อ ศาล ฝ่ายทหารใช้อำนาจเต็ม ไม่ ต้องขอต่อศาล 4การควบคุมโดย ศาล ไม่อยู่ภายใต้ อำนาจของศาล ปกครอง บางกรณีตกอยู่ภายใต้อำนาจ ศาลปกครอง 5การควบคุมทาง การเมือง ควบคุมภายในฝ่าย บริหาร โดยมีการ กำหนดเวลา ควบคุมภายในฝ่ายบริหาร โดยมีหลักว่าเมื่อหมดความ จำเป็นแล้วต้องรีบยกเลิก

10 10 เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หลักกฎหมายพื้นฐานของกฎอัยการศึก หลักการป้องกันตัวของรัฐ หากมีการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย อาวุธ ประเทศนั้นย่อมมีสิทธิ/อำนาจที่จะกระทำ การใดเพื่อป้องกันสิทธิของประเทศตนเองได้ (กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 51) หลักความชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะกระทำการใดที่มีผลกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจ และจะต้อง กระทำภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ในยามสงคราม : ความจำเป็นคือ กฎหมาย หลักพอสมควรแก่เหตุ หลักความเหมาะสม : รัฐมีอำนาจออก มาตรการเป็นที่ยอมรับหรือแสดงให้เห็น อย่างชัดแจ้งว่า มีความเป็นไปได้ที่จะ บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หลักความจำเป็น : มาตรการที่รัฐออกมานั้น จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิทธิ เสรีภาพ น้อยกว่า มาตรการอื่นที่รัฐมีอำนาจเลือกใช้ หลักพอสมควรแก่เหตุอย่างแคบ : มาตรการ ที่รัฐเลือกใช้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจนเกินขอบเขต หรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล หลักความเสมอภาค ไม่มีความเสมอภาคในสิ่งที่ผิดกฎหมาย บุคคลที่มีสถานะเหมือนกันย่อม ได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ถ้า บุคคลมีสถานะแตกต่างกัน ย่อม ต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ด้วย กฎการใช้ กำลัง (ROE)

11 11 ความเป็นมาของกฎอัยการศึกไทย กฎอัยการศึก ร. ศ.126 ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ และ ทหาร ประกาศใช้กฎอัยการศึก ประกาศได้เฉพาะกรณีเหตุจำเป็น สงคราม จลาจล ให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารค้น ขับ ไล่ ให้ส่งอาวุธและกระสุนดิน ตรวจและ จับกุม เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

12 12 วัตถุประสงค์ของ กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 1. 1. เพื่อสำหรับวางแผนการรักษาพระ ราชอาณาจักร ด้วยอำนาจและกำลังทหาร ( กฎเสนาบดี ม.1 ) 2. 2. เพื่อตระเตรียมการให้พร้อมไว้ เมื่อมีเหตุจำเป็น ก็ปฏิบัติการได้ถูกต้องทันที ( กฎเสนาบดี ม.1 ) 3. 3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ป้องกันมิ ให้มีภัยคุกคาม ในยามที่หน่วยงานของรัฐอื่น ขาดศักยภาพ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

13 13 ผู้มีอำนาจประกาศ ใช้กฎอัยการศึก เหตุอันจำเป็น เพื่อรักษา ความเรียบร้อย ปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจาก ภายนอกหรือ ภายใน ราชอาณาจักร ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 ม.2) เหตุที่จะประกาศ ใช้กฎอัยการศึก เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  พระมหากษัตริย์ หรือ ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ รัฐธรรมนูญ(2550)มาตรา 188 วรรคแรก บัญญัติว่า“ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช อำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้ กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการ ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก” (กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.2)

14 14 ผู้บังคับบัญชาทหาร ( ผบ.) ( กฎอัยการศึก ม.4) ( รัฐธรรมนูญ มาตรา 188 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความ จำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารย่อมกระทำได้ตาม กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก” ) - ผบ. ไม่น้อยกว่า 1 กองพัน - ผบ. ในป้อมหรือที่มั่นของทหาร ผู้มีอำนาจประกาศ ใช้กฎอัยการศึก เหตุที่จะประกาศ ใช้กฎอัยการศึก เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ มีสงคราม (กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.4) มีการจลาจล ( กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.4)

15 15 สายงานการบังคับบัญชา ( หลัก ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ( ผบ. ทหารสูงสุด )( พล. อ.) ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ. ทบ.)( พล. อ.) แม่ทัพภาค ( มทภ.)( พล. ท.) ผู้บัญชาการกองพล ( ผบ. พล )( พล. ต.) ผู้บังคับการกรม ( ผบ. กรม )( พ. อ.) ผู้บังคับกองพัน ( ผบ. พัน )( พ. ต.- พ. ท.) ผู้บังคับกองร้อย ( ผบ. ร้อย )( ร. อ.- พ. ต.) ผู้บังคับหมวด ( ผบ. มว )( ร. ต.- ร. ท.) ผู้บังคับหมู่ ( ผบ. ม )( ส. อ.- จ. ส. อ.) ลูกแถว เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

16 16 ข้อเหมือนกันระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกของ พระมหากษัตริย์ กับ ผู้บังคับบัญชาทหาร พระมหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชา ทหาร การมีผลใช้ บังคับ สามารถใช้อำนาจ ตามกฎอัยการศึก พ. ศ.2457 ได้ การทบทวน การประกาศ ฝ่ายบริหาร ทบทวนได้เสมอ การประกาศ เลิกใช้กฎ อัยการศึก ต้องมีพระบรมราช โองการ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

17 17 ข้อแตกต่างระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก ของพระมหากษัตริย์ กับ ผู้บังคับบัญชาทหาร พระมหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชาทหาร เรื่องที่ประกาศใช้ กฎอัยการศึก เหตุอันจำเป็นเพื่อรักษาความ เรียบร้อย เฉพาะสงครามหรือจลาจล เท่านั้น อำนาจในการ ประกาศ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ( พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราช อำนาจตามแบบพิธี มีผู้ลงนาม สนองพระบรมราชโองการ ) ผู้บังคับบัญชาทหาร รูปแบบการ ประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศ ( ทั่วไป ) เขตพื้นที่ในการ ประกาศ เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งประเทศ ก็ได้ เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ ของกองทหารนั้น การรายงาน หลังจากประกาศ ไม่ต้องรายงานต้องรีบรายงานรัฐบาล เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

18 18 ผบ. ไม่น้อยกว่า 1 กองพัน ผบ. ในป้อมหรือที่ มั่น ขนาดของ กำลัง ต้องมีกำลังไม่น้อย กว่า 1 กองพัน อาจมีกำลังน้อยกว่า 1 กองพันก็ได้ ความ เร่งด่วน ไม่ถึงขั้นมีราชศัตรู ประชิดตัว มีราชศัตรูประชิดตัว ความเป็น อิสระต้องอิสระอาจไม่อิสระก็ได้ ข้อแตกต่างของการประกาศใช้กฎอัยการศึกระหว่าง ผบ. ไม่น้อยกว่า 1 กองพัน กับ ผบ. ในป้อมหรือที่มั่น

19 19 หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศ ใช้กฎอัยการศึก 1. ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร 1. ต้องประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ต้องกล่าวถึงที่จะต้องประกาศใช้กฎ 2. ต้องกล่าวถึงเหตุที่จะต้องประกาศใช้กฎ 3. ต้องกล่าวถึงที่จะประกาศใช้กฎ 3. ต้องกล่าวถึงพื้นที่ที่จะประกาศใช้กฎ 4. ต้องกล่าวถึงที่เริ่มใช้กฎ 4. ต้องกล่าวถึงวันเวลาที่เริ่มใช้กฎ 5. ต้องกล่าวถึงที่เขียนประกาศและ ที่ออกประกาศ 5. ต้องกล่าวถึงตำบลที่เขียนประกาศและ วันเวลาที่ออกประกาศ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

20 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศ ใช้กฎอัยการศึก 6. ต้องกล่าวถึงยศ บรรดาศักดิ์ หรือนาม ตำแหน่ง ของผู้ประกาศใช้กฎ 7. ควรปรึกษา ผบ. เหนือตน นายทหารเหนือ ตน ฝ่ายปกครอง เว้นแต่ ไม่มีเวลา 8. เมื่อประกาศแล้ว ให้รายงานชี้แจงเหตุผลต่อ รมว. กห., ผบ. ของตน, คัดสำเนาพร้อมแผนที่ ส่งไปฝ่ายปกครอง, ให้ผู้ประกาศ ฯ และ นายทหารในกรมกอง ชี้แจงประชาชนให้ ทราบและเข้าใจวิธีการ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

21 21 ผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึก (1) ข้อความใน กฎหมายใด ขัดกับ ความของกฎ อัยการศึก พ. ศ.2457 ข้อความนั้นต้อง ระงับและใช้ บทบัญญัติของกฎ อัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมี อำนาจเหนือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพล เรือน มีอำนาจเหนือ คือ... เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร คือ... เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน คือ... เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

22 22 ผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึก (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจ เต็ม ที่จะ กระทำการดังนี้ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

23 23 ห้าม ห้าม ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 11) จำกัดเสรีภาพการสื่อสาร - ห้ามออก จำหน่าย จ่าย แจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพ บท หรือคำประพันธ์ ( มาตรา 11(2)) - ห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ( มาตรา 11(3)) เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

24 24 ห้าม / ขับไล่ - - จำกัดเสรีภาพ การเดินทาง - ขับไล่เมื่อสงสัย หรือจำเป็น - ผู้ซึ่งไม่มี ภูมิลำเนา หรือ - ผู้ซึ่งอาศัย เพียงชั่วคราว ให้ ออกไปจากเมือง หรือตำบลนั้น จำกัดเสรีภาพการเดินทาง - ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่าง เวลา ( มาตรา 11(6)) - ห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่อการจราจร ( มาตรา 11(4)) - ห้ามเข้า หรืออาศัย ในบริเวณที่ จำเป็นเพื่อการยุทธการ ระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อประกาศแล้ว ให้ผู้ซึ่งอาศัยออกไป จากเขตนั้นภายในกำหนดเวลา ( มาตรา 11(7)) เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

25 25 ห้าม จำกัดเสรีภาพการชุมนุม - ห้ามมั่วสุมประชุม ( มาตรา 11(1)) เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

26 26 ห้าม ห้าม เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ จำกัดสิทธิความเป็นเจ้าของ / กรรมสิทธิ์ ห้ามมีหรือใช้ - - เครื่องมือสื่อสาร - - อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ และ - เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่ทำให้เกิดอันตราย ที่อาจทำเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง อื่นใดดังกล่าว ( มาตรา 11(5)) ห้ามกระทำ หรือมี ซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใด ตามที่รมว. กห. กำหนด ( มาตรา 11(8))

27 27 ค้น ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 9) สิ่งซึ่งจะเกณฑ์ / ห้าม / ยึด / เข้าอาศัย / มีไว้ใน ครอบครองโดยไม่ชอบ บุคคล ในยานพาหนะ / เคหสถาน / สิ่งปลูกสร้าง / ที่ใด ๆ และ ได้ทุกเวลา ข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอื่น ที่ส่งหรือมีไปมาถึงกัน หนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือคำประพันธ์ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

28 28 กัก ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 15 ทวิ ) ในกรณีมีเหตุอันควร สงสัยว่า - บุคคลใดจะเป็นราช ศัตรูหรือ - ได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัตินี้ หรือ ต่อคำสั่งของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีอำนาจกักตัว เพื่อสอบถามหรือ ตามความจำเป็น แต่ต้องกักไม่เกิน กว่า 7 วัน เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

29 29 เกณฑ์ เกณฑ์ ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 10) ( คน ) พลเมืองให้ช่วยกำลังทหาร ( ทรัพย์สิน ) ยวดยาน สัตว์พาหนะ เสบียง อาหาร เครื่องศาตราวุธ และเครื่องมือเครื่องใช้ ต่าง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหาร จะต้องใช้เป็นกำลังในเวลานั้นทุกอย่าง เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

30 30 ยึด ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 12) ยึดสิ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 9, 10, 11 ไว้ชั่วคราว เพื่อมิให้เป็นประโยชน์แก่ราชศัตรู หรือเพื่อเป็น ประโยชน์แก่ราชการทหาร เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

31 31 เข้าอาศัย ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 13) เข้าพักอาศัยที่ซึ่งราชการทหารเห็นจำเป็น และใช้เป็นประโยชน์ในราชการทหาร เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

32 32 สร้างที่มั่น หรือดัดแปลง ภูมิประเทศหรือ หมู่บ้าน เมือง สำหรับการต่อสู้ราชศัตรู หรือ เตรียมการป้องกันรักษา เปลี่ยนแปลงสถานที่ ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 14(2)) เปลี่ยนแปลงสถานที่ ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 14(2)) เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

33 33 ทำลายสถานที่ ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 14(1)) ทำลายสถานที่ ( กฎอัยการศึก พ. ศ.2457 มาตรา 14(1)) - เมื่อการสงคราม หรือรบสู้ เป็นรอง - มีอำนาจ - เผาบ้าน และสิ่งที่จะเป็นกำลังแก่ราชศัตรู เมื่อทหารถอยไปแล้ว - สิ่งที่กีดกันการสู้รบ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

34 34 การดำเนินคดี ( มาตรา 7) หลัก : ศาลพลเรือนคง มีอำนาจ ตามปกติ ศาลพลเรือนคง มีอำนาจ ตามปกติ ข้อยกเว้น : 1. ผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎฯ ให้ศาล ทหารพิจารณาพิพากษา 1. ผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎฯ ให้ศาล ทหารพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอยู่ในอำนาจของศาลอาญาศึกและเป็นคดีตามที่ระบุในบัญชีต่อท้าย 2. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งให้ศาล ทหารพิจารณาพิพากษา เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีมีเหตุพิเศษ เกี่ยวกับความมั่นคง ความสงบ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

35 35 ร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้ ( มาตรา 16) ห้ามร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับ ซึ่งอาจ เกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำตามมาตรา 8 และ มาตรา 15 แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

36 36 มอบอำนาจให้เจ้ากระทรวง ( มาตรา 17) ในเวลาปกติ รมว. กห. มีอำนาจตรา กฎกระทรวงขึ้นสำหรับบรรยายข้อความ ในเวลาสงครามหรือจลาจล ผู้บัญชาการ กองทัพไทย หรือรองผู้บัญชาการกองทัพไทย มีอำนาจออกข้อบังคับบรรยายความ เมื่อได้ประกาศกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของ แม่ทัพในทางราชการแล้ว ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชบัญญัตินี้ เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt 1 กฎอัยการศึก โดย พันโท นิติน ออรุ่งโรจน์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google