งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร โดย พ.ท.นิติน ออรุ่งโรจน์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลกฎหมายอาญาทหาร โดย พ.ท.นิติน ออรุ่งโรจน์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร โดย พ.ท.นิติน ออรุ่งโรจน์ 1

2 ลักษณะสำคัญของ ปอ.ทหาร เป็นกฎหมายบัญญัติความผิดเฉพาะ ของฝ่ายทหาร เป็นกฎหมายที่บังคับต่อพลเรือน เป็นกฎหมายบัญญัติความผิดคาบเกี่ยว กันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน เป็นกฎหมายที่เพิ่มโทษแก่ทหารที่ กระทำความผิดอาญา ขณะกำลังปฏิบัติ หน้าที่ราชการ 2

3 เหตุผลที่ทหารต้องตกอยู่ภายใต้ ปอ. ทหาร 3 เพื่อประโยชน์ใน การบังคับบัญชา เพื่อควบคุม ทหารให้อยู่ใน วินัยทหารอย่าง เคร่งครัด

4 4 ทหารกองเกิน แสดงตนเพื่อรับ หมายเรียก ตรวจเลือก ทหารกอง ประจำการ รับราชการ 2 ปี ปลด: ทหาร กองหนุน ประเภทที่ 1 ทหารประจำการ นักเรียนทหาร จบ มัธยม, ป.ตรี - เอก ข้าราชการกลาโหม พลเรือน นายทหาร สัญญาบัตร ประจำการ นายทหาร ประทวน ประจำการ พลทหารประจำการ ปลด:นายทหารกองหนุน นายทหารสัญญาบัตร/ประทวน นอกประจำการ ลูกจ้าง

5 รด. 5 สมัครคำสั่งของ รมว.กห. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1

6 ทหาร : บุคคลที่อยู่ในอำนาจกฎหมายฝ่ายทหาร (มาตรา 4 )(1) เป็นทหารโดยสภาพ - ทหารกองประจำการ - ทหารประจำการ 6

7 ทหาร : บุคคลที่อยู่ในอำนาจกฎหมายฝ่ายทหาร 7 โดยสภาพแล้วไม่เป็นทหาร -ทหารกองหนุนหรือทหารกองเกินที่ถูกเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลอง ความพรั่งพร้อมและในการระดมพล -นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ เฉพาะ เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตาม ปอ.ทหาร -นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วจะได้เป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน

8 ทหาร : บุคคลที่อยู่ในอำนาจกฎหมายฝ่ายทหาร 8 โดยสภาพแล้วไม่เป็นทหาร -ผู้เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามคำสั่งของ รมว.กห. -พลเรือนที่สังกัดในราชการทหาร เมื่อทำผิดในหน้าที่ราชการทหาร หรือทำผิดอื่นในบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักแรม เรือ อากาศ ยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร(ทหาร พราน,ข้าราชการกลาโหมพลเรือน?) -ผู้ซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร -เชลยศึก หรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหาร

9 เจ้าพนักงาน 9 เจ้าพนักงานตาม ปอ. คือ ผู้ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมายจากทางการไทยให้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฎ 1787/24) ไม่ว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ก็ตาม(ฎ1397-8/24) นายทหารบก นายทหารเรือชั้น สัญญาบัตร/ ประทวนที่อยู่ใน กองประจำการ

10 การเปลี่ยนจากการดำเนินคดีเป็นลง ทัณฑ์ มาตรา 7 ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร มี อำนาจลงทัณฑ์แก่ทหารผู้กระทำความผิดต่อวินัยทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยทหาร ไม่ว่าเป็นการกระทำความผิดในหรือนอก ราชอาณาจักร มาตรา 8 การกระทำความผิดอย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าผู้มีอำนาจบังคับ บัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร พิจารณาเห็นว่าเป็นการเล็กน้อย ไม่สำคัญให้ถือว่าเป็นความผิดต่อวินัยทหาร และให้มีอำนาจลงทัณฑ์ ตามมาตรา 7 เว้นแต่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย ธรรมนูญศาลทหารจะสั่งให้ส่งตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีในศาล ทหาร หรือจะมีการดำเนินคดีในศาลพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย ธรรมนูญศาลทหาร จึงให้เป็นไปตามนั้น มาตรา 9 ความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ให้ใช้ตลอดถึงความผิดลหุ โทษ และความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายมาตรา 10 บรรดาบท ในพระราชกำหนด 10

11 11 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของทหาร เป็นทหารหรือไม่ เป็นทหารไม่เป็นทหาร รับผิดเฉพาะใน ส่วนที่ทหาร กระทำผิด รับผิดในส่วนที่ บุคคลทั่วไป ต้องรับผิด - มีการกระทำ - การกระทำครบองค์ประกอบ ความผิดตาม ปอ.ทหาร หรือไม่ ครบไม่ครบ ไม่ผิด มีกฎหมาย ยกเว้นความผิด หรือโทษ หรือไม่ คิด ตกลงใจ ตระเตรียม ลงมือ ป้องกัน จำเป็น พยายาม

12 12 เปลี่ยนจากอาญาทหารมาเป็นลงทัณฑ์ทาง วินัยทหารได้หรือไม่ เป็นผู้รับทัณฑ์ไม่เป็นผู้รับทัณฑ์คดีขึ้นศาลพลเรือน ผิดเฉพาะตาม ม.8,9 นอกจากผิดตาม ม.8,9 แล้ว ยังผิด ม.อื่นด้วย ผบ.พิจารณาว่า เล็กน้อย ผบ.พิจารณาว่า ไม่เล็กน้อย อัยการ ทหาร ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ตุลาการ เล็กน้อย ลงทัณฑ์ ไม่เล็กน้อย ดำเนินคดีในศาล ทหารหรือศาลพล เรือนแล้วแต่กรณี

13 หลักทั่วไปที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ทหาร 13 ตัวการ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ได้ร่วมกระทำความผิด ด้วยกัน ผู้ใช้ - ผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำผิดไม่ว่า ด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยง ส่งเสริม หรือด้วย วิธีอื่นใด หรือ - ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่ บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และความผิดนั้นมีกำหนดโทษ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

14 หลักทั่วไปที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ทหาร 14 ผู้สนับสนุน ผู้กระทำด้วยกระการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความ สะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก นั้นก็ตาม

15 การอ่านคำพิพากษาของศาล มาตรา 12 เมื่อศาลทหารพิพากษาเด็ดขาดให้ลงโทษแก่ ทหารคนใด ท่านว่าให้ ผู้ซึ่งบังคับบัญชาทหาร ผู้มีอำนาจ สั่งให้ลงโทษตามคำพิพากษานั้นวินิจฉัยตามเหตุการณ์ ถ้า เห็นสมควรจะสั่งให้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังต่อหน้า ประชุมทหารหมู่หนึ่งหมู่ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 15

16 เชลยศึก ฐานความผิดเชลยศึก เสียสัตย์ (มาตรา 13) องค์ประกอบภายนอกเป็นเชลยศึก องค์ประกอบภายนอก- ได้รับการปล่อยตัวไปโดยให้คำ สัตย์ไว้ว่า จะไม่กระทำการรบพุ่งต่อ รัฐอีกจนตลอดเวลาสงครามคราวนั้น - ต่อมา เสียสัตย์(กลับมารบพุ่งกับ ฝ่ายเราและฝ่ายเราจับตัวได้) องค์ประกอบภายในเจตนาธรรมดา 16

17 สายลับ ลักลอบสอดแนม (มาตรา 14) ปิดบัง ช่วยผู้ลักลอบสอด แนม (มาตรา 15) เป็นราชศัตรูผู้ใด - ปลอมตัว - เข้าไปใน ป้อม ค่าย เรือ รบ หรือสถานที่ใด ๆ อัน เป็นของสำหรับทหาร หรือ มีทหารของ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ไซร้ - ปิดบัง/ซ่อนเร้น /ช่วยผู้ ลักลอบสอดแนม เจตนธรรมดาเจตนาธรรมดา 17

18 ให้ประโยชน์แก่ราชศัตรู ปิดบัง ช่วย ราชศัตรู (มาตรา 15) เป็นทหาร เกลี้ยกล่อม คน เป็นราช ศัตรู (มาตรา 16) เป็นทหาร ยอม แพ้แก่ราชศัตรู (มาตรา 17) ยุยงหรือข่มขืนใจ หรือ สมคบกันเพื่อยุยงหรือ ข่มขืนใจ ให้ยอมแพ้แก่ ราชศัตรู(มาตรา 18) เป็นนายเรือ ถอย เรือจากที่รบ (มาตรา 19) เป็นทหารหรือ พลเรือนก็ได้ เป็นทหาร- เป็นทหาร - มีหน้าที่บังคับกอง ทหารใหญ่น้อย ป้อม ค่าย เรือรบ หรือ สถานที่อย่างใด ๆ ของทหารของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นทหารหรือพลเรือนก็ได้- เป็นนายเรือ - มีหน้าที่ควบคุมเรือ ของทหาร ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว - ปิดบัง/ซ่อน เร้น/ช่วยราช ศัตรูที่กระทำ เช่นว่ามาใน มาตรา 14 เกลี้ยกล่อมคน ให้ไปเข้าเป็น พวกราชศัตรู -ยอมแพ้ยกกองทหาร ป้อม ค่าย เรือรบ หรือ สถานที่นั้น ๆ ให้แก่ ราชศัตรู - โดยที่ยังไม่สิ้นกำลัง และสามารถที่จะ ป้องกันและต่อสู้ข้าศึก - ยุยง/ข่มขืนใจ/สมคบกัน เพื่อยุยงหรือข่มขืนใจต่อ ผู้บังคับกองทหาร - ในขณะกระทำการรบ พุ่ง - ถอยเรือออกเสียจากที่ รบนั้นโดยไม่มีเหตุอัน สมควร เจตนาธรรมดา - เจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้บังคับ กองทหาร ป้อม ค่าย เรือรบ หรือสถานที่ใด ๆ ของ ทหาร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยอม แพ้แก่ราชศัตรู เจตนาธรรมดา 18

19 เรือชำรุด/อับปาง เป็นนายเรือจง ใจกระทำหรือ ปล่อยให้เรือ ชำรุดหรือ อับปาง (มาตรา 20) เป็นนายเรือ กระทำหรือปล่อย ให้เรือชำรุดหรือ อับปางด้วยความ ประมาท (มาตรา 21) ทำให้เรือ ชำรุดหรือ อับปาง (มาตรา 22) ทำให้เรือชำรุด หรืออับปางด้วย ความประมาท (มาตรา 23) ลดโทษกรณีกระทำแก่ เรือใช้เดินในลำน้ำ (มาตรา 24) - เป็นนายเรือ - มีหน้าที่ควบคุม เรือของทหาร ของสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว - เป็นนายเรือ - มีหน้าที่ควบคุม เรือของทหาร ของ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว - เป็นทหาร หรือพลเรือน ก็ได้ - ถ้ากระทำความผิดตาม มาตรา 20, 21, 22 และ 23 แก่เรือสำหรับใช้เดิน ในลำน้ำ จงใจกระทำหรือ ปล่อยให้เรือ ชำรุดหรืออับปาง กระทำหรือปล่อยให้ เรือนั้น ชำรุดหรือ อับปาง - กระทำหรือ ปล่อยให้เรือ ลำหนึ่งลำใด ของ ทหาร ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ชำรุดหรือ อับปาง กระทำหรือปล่อย ให้เรือของทหาร ของสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ชำรุด หรืออับปาง - ควรลดอาญาอย่างหนัก ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 20, 21, 22, 23 ลงกึ่ง หนึ่ง 20212223 - มิให้ศาลต้องถือตาม อาญาอย่างเบาที่บัญญัติ ไว้เป็น ประมาณในการที่ จะปรับโทษผู้กระทำผิด เจตนาธรรมดาโดยประมาทเจตนา ธรรมดา โดยประมาท 19

20 หมิ่นประมาท หมิ่นประมาทแก่ทหารยาม รักษาการ/ทหารอยู่ยาม ประจำหน้าที่ (มาตรา 37) เป็นทหารหมิ่นประมาทใส่ ความ หรือโฆษณาความหมิ่น ประมาท (มาตรา 41) เป็นทหารหรือพลเรือนก็ได้เป็นทหาร - หมิ่นประมาท แก่ทหารยาม รักษาการ/ทหารอยู่ยามประจำ หน้าที่ - หมิ่นประมาท ใส่ความ หรือ โฆษณาความหมิ่นประมาท - แก่ผู้บังคับบัญชาหรือแก่ นายทหารผู้ใหญ่เหนือตน เจตนาธรรมดา เพิ่มโทษ:กระทำต่อหน้าราชศัตรู เวลาสงคราม เขตใช้กฎอัยการ ศึก 20

21 ขัดขืน เป็นทหารขัด ขืนละเลยไม่ ทำตามคำสั่ง (มาตรา 30) เป็นทหารขัดขืนมิ กระทำตามคำสั่งอย่าง องอาจ (มาตรา 31) เป็นทหารขัดขืน หรือละเลยมิ กระทำตาม ข้อบังคับ (มาตรา 32) เป็นทหารขัดขืนมิกระทำ ตามข้อบังคับ อย่าง องอาจ (มาตรา 33) เป็นทหาร ขัดขืนหรือ ละเลยมิกระทำ ตาม คำสั่ง - ขัดขืนมิกระทำตาม คำสั่ง - โดยมันแสดงความขัด ขืนด้วยกิริยา หรือวาจา องอาจต่อหน้าหมู่ทหาร ถืออาวุธ ขัดขืนหรือละเลยมิ กระทำตาม ข้อบังคับ - ขัดขืนมิกระทำตาม ข้อบังคับ - โดยมันแสดงความขัดขืน ด้วยกิริยาหรือวาจาองอาจ ต่อหน้า หมู่ทหารถืออาวุธ เจตนาธรรมดา เพิ่มโทษ:กรณี กระทำต่อหน้า ราชศัตรู เวลา สงคราม เขตใช้ กฎอัยการศึก 21

22 คำสั่ง(มาตรา 4) บรรดาข้อความ ผู้บังคับบัญชาทหาร ผู้ถืออำนาจอันสมควร เป็นผู้สั่ง สั่งไปโดยสมควรแก่กาลสมัยและชอบด้วยพระราช กำหนดกฎหมาย เมื่อผู้รับคำสั่งนั้นได้กระทำตามแล้ว ก็เป็นอันหมดเขต ของการที่สั่งนั้น 22

23 ข้อบังคับ บรรดาข้อบังคับและกฎต่าง ๆ ที่ให้ใช้อยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาทหาร ผู้ถืออำนาจอันสมควรได้ออกไว้โดย สมควรแก่กาลสมัยและชอบด้วยพระราชกำหนดกฎหมาย 23

24 ทำร้าย(1) แสดงความ อาฆาต มาทร้าย ต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือต่อทหารที่ เป็นใหญ่เหนือ มัน (มาตรา 41) ขู่เข็ญทหารยาม (มาตรา 37) ทำร้ายทหารยาม รักษาการ หรือแก่ทหาร อยู่ยามประจำหน้าที่ (มาตรา 36) เป็นทหารใช้กำลังทำ ร้ายทหารผู้ใหญ่ เหนือมัน (มาตรา 39) เป็นทหารกระทำ การประทุษร้าย แก่ ผู้บังคับบัญชา (มาตรา 38) เป็นทหารเป็นทหารหรือพล เรือนก็ได้ เป็นทหาร - แสดงความ อาฆาต มาทร้าย - ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อ ทหารที่เป็นใหญ่ เหนือมัน - ขู่เข็ญว่า จะกระทำ ร้าย - แก่ทหารรักษาการ หรือแก่ทหารอยู่ยาม ประจำหน้าที่ - ใช้กำลังทำร้าย - แก่ทหารยามรักษาการ หรือแก่ทหารอยู่ยาม ประจำหน้าที่ - ใช้กำลังทำร้าย - แก่ทหารซึ่งเป็น ผู้ใหญ่เหนือตน - ใช้กำลังการ ประทุษร้าย - แก่ผู้บังคับบัญชา เจตนาธรรมดา เพิ่มโทษ:กรณี กระทำต่อหน้าราช ศัตรู เวลาสงคราม เขตใช้กฎอัยการศึก - เพิ่มโทษ:กรณีกระทำต่อ หน้าราชศัตรู เวลาสงคราม เขตใช้กฎอัยการศึก - ให้รับผิดในส่วนเหตุ ฉกรรจ์ใน ปอ.ด้วย ให้รับผิดตาม ปอ.ด้วย กรณีตาย สาหัส เพิ่มโทษ:กรณี กระทำต่อหน้าราช ศัตรู เวลาสงคราม เขตใช้กฎอัยการศึก 24

25 ทำร้าย(2) ฐานความผิดเป็นทหารทำร้ายร่างกาย (มาตรา 50) องค์ประกอบภายนอก- เป็นทหาร - มีหน้าที่เป็นยามรักษาการ หรืออยู่ ยามประจำหน้าที่ หรือกระทำการใดที่มี อาวุธของหลวงประจำตัว องค์ประกอบภายนอกทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่กายหรือจิตใจตาม ปอ. องค์ประกอบภายในเจตนาธรรมดา ต้องรับโทษตาม ปอ.และให้เพิ่มโทษ 25

26 หนีราชการ 26 หนีราชการทหารในเวลาประจำการ(มาตรา 45) ประการแรก ขาดจากหน้าที่ราชการโดยมิได้รับอนุญาต เมื่อพ้น กำหนดอนุญาตลา + เจตนาหลีกเลี่ยงคำสั่งให้เดินกองทหาร หรือ เดินเรือไปจากที่ หรือคำสั่งเรียกระดมเตรียมศึก หรือ ประการที่ 2 ขาดจากหน้าที่ราชการโดยมิได้รับอนุญาต เมื่อพ้น กำหนดอนุญาตลา + - ขาด 24 ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู - ขาด 3 วัน ถ้ามิใช่ต่อหน้าราชศัตรู แต่ในเวลาสงคราม/ประกาศใช้ กฎอัยการศึก - ขาด 15 วัน ในที่และเวลาอื่น

27 หนีราชการ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหาร ขาดหนีราชการ พ.ศ.2528 ใช้บังคับกับทหารกองประจำการเท่านั้น มีการกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ ข้อ 7. ทหารซึ่งขาดราชการหรือหนีราชการในเวลาปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 7.1 ขาดราชการแล้วกลับเอง ครั้งที่ 1 ทำทัณฑกรรมไม่เกิน 3 วัน ครั้งที่ 2 ขังกึ่งจำนวนวันที่ขาดราชการ ครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป ขังเท่าจำนวนวันที่ขาดราชการ ฯลฯ 27


ดาวน์โหลด ppt ประมวลกฎหมายอาญาทหาร โดย พ.ท.นิติน ออรุ่งโรจน์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google