งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และการทำงานเป็น รอบ. คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (if- statement) ประโยคคำสั่งเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข มี 4 แบบ 1. คำสั่งเงื่อนไข if – หากเงื่อนไขที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และการทำงานเป็น รอบ. คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (if- statement) ประโยคคำสั่งเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข มี 4 แบบ 1. คำสั่งเงื่อนไข if – หากเงื่อนไขที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และการทำงานเป็น รอบ

2 คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (if- statement) ประโยคคำสั่งเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข มี 4 แบบ 1. คำสั่งเงื่อนไข if – หากเงื่อนไขที่กำหนด เป็น จริง คำสั่งต่างๆ ที่อยู่ภายในบล็อกของ เงื่อนไข if จะได้รับการประมวลผล รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1; } คำสั่งที่ 2; บล็อกของเงื่อนไข if

3 Flowchart แสดงการ ทำงานของ if

4 2. คำสั่งเงื่อนไข if-else if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1; } Else { คำสั่งที่ 2; } คำสั่งที่ 3; บล็อกของเงื่อนไข if ( อยู่หลัง if ) บล็อกของ else ( อยู่หลัง else ) เงื่อนไขเป็นจริง – ประมวลผลใน บล็อกของ if หากเป็นเท็จ – จะประมวลผลใน บล็อกของ else แทน เมื่อประมวลผลในบล็อกของ else แล้วจะทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดจาก if- else นั้นต่อไป

5 Flowchart แสดงการ ทำงานของ if-else

6 3. คำสั่ง nested if (if ซ้อน if) ตรวจสอบเงื่อนไขหากเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่ 1 ถ้าเป็นเท็จ – จะไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ ( ทำหลัง else) ทำการตรวจสอบเงื่อนไขใหม่หากเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่ 2 ถ้าเป็นเท็จ – จะไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ ( ทำหลัง else ทำการตรวจสอบเงื่อนไขใหม่หากเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่ 3 ถ้าเป็นเท็จ – ทำหลัง else คือ คำสั่งที่ 4 ทันที เพราะ ไม่มีเงื่อนไขให้ตรวจสอบอีก เมื่อทำการตรวจสอบเงื่อนไขครบตามคำสั่งของ nested if แล้ว จำทำตามคำสั่งที่ 5 ต่อไป if ( เงื่อนไขที่ 1) { คำสั่งที่ 1; } else if ( เงื่อนไขที่ 2) { คำสั่งที่ 2; } else if ( เงื่อนไขที่ 3) { คำสั่งที่ 3; } Else { คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5;

7 Flowchart แสดงการทำงาน ของ nested if หรือ if..else if

8 4. คำสั่งเงื่อน switch-case switch ( ตัวแปร / นิพจน์ที่ จะตรวจสอบ ) { case ค่าที่ 1: คำสั่งที่ 1; break; case ค่าที่ 2: คำสั่งที่ 2; break; case ค่าที่ 3: คำสั่งที่ 3; break; default: คำสั่งที่ 4; } ใช้ switch ตรวจสอบค่าตัวแปร หรือนิพจน์ ว่าตรง กับ case ใด ก็จะทำงานตาม case นั้น คำสั่ง break เป็น คำสั่งปิดการทำงาน ของแต่ละ case ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ ตรงกับ case ใด จะ เข้าสู่การทำงาน ภายใต้ default

9 Flowchart แสดงการทำงาน ของ switch-case switch (interger_expression case value 1 case value 2 case value 3 default Integer_expression – ค่าจำนวนเต็มที่ นำมาใช้ตรวจสอบเงื่อนไข case – เงื่อนไขที่อยู่ในแต่ละ case default – เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในทุก case break – ซึ่งมีในแต่ละ case ต้องใส่ทุกครั้ง เพื่อให้หลุดออกจาก case

10 การทำงานเป็นรอบหรือ การทำซ้ำ (Loop)

11 การทำงานเป็นรอบ (Loop) 1. คำสั่ง for รูปแบบ : for ( กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ; เงื่อนไขที่ ต้องการตรวจสอบ ; ปรับค่าตัวแปร ) { คำสั่งที่ 1; } คำสั่งที่ 2; for ( กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ; เงื่อนไขที่ ต้องการตรวจสอบ ; ปรับค่าตัวแปร ) { คำสั่งที่ 1; } คำสั่งที่ 2;

12 Flowchart แสดงการ ทำงานของ for

13 2. คำสั่ง while รูปแบบ : ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการ ประมวลผลทุกครั้ง ตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริง – เข้าไป ทำงานในบล็อกของ while ( ทำงานในคำสั่งที่ 1) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ – ออกไปทำคำสั่งที่ 2 while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1; } คำสั่งที่ 2; while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1; } คำสั่งที่ 2; บล็อก / ลูปของ while ( อยู่หลัง while )

14 Flowchart แสดงการ ทำงานของ while

15 2. คำสั่ง while รูปแบบ :  ตรวจสอบเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง – เข้า ไปทำงานในลูปของ do-while ( ทำงานในคำสั่งที่ 1) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ – ออกไป ทำงานนอกลูป ( ทำคำสั่งที่ 2) do { คำสั่งที่ 1; } While ( เงื่อนไข ); คำสั่งที่ 2; do { คำสั่งที่ 1; } While ( เงื่อนไข ); คำสั่งที่ 2;  ประมวลผลอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเสมอ ไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นจริง หรือเท็จ บล็อก / ลูปของ do-while ( อยู่หลัง do )

16 Flowchart แสดงการทำงาน ของ do-while


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมเงื่อนไข และการทำงานเป็น รอบ. คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (if- statement) ประโยคคำสั่งเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข มี 4 แบบ 1. คำสั่งเงื่อนไข if – หากเงื่อนไขที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google