งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาส ตร์ ในอารย ธรรม กรอบ ความคิด ทาง คณิตศาส ตร์ อารย ธรรม ในยุค ต่างๆ พัฒนาการ ทาง คณิตศาสตร์ ในยุคต่างๆ ระบบเลข ฐานต่างๆ ความคิด เกี่ยวกับ เรขาคณิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาส ตร์ ในอารย ธรรม กรอบ ความคิด ทาง คณิตศาส ตร์ อารย ธรรม ในยุค ต่างๆ พัฒนาการ ทาง คณิตศาสตร์ ในยุคต่างๆ ระบบเลข ฐานต่างๆ ความคิด เกี่ยวกับ เรขาคณิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาส ตร์ ในอารย ธรรม กรอบ ความคิด ทาง คณิตศาส ตร์ อารย ธรรม ในยุค ต่างๆ พัฒนาการ ทาง คณิตศาสตร์ ในยุคต่างๆ ระบบเลข ฐานต่างๆ ความคิด เกี่ยวกับ เรขาคณิตและ ตรีโกณมิติ นัก คณิตศาสตร์ โลก ที่น่าสนใจ แผนภูมิ และ กราฟ คณิตศาส ตร์ กับปรากฏ การ ธรรมชาติ คณิตศาส ตร์ กับการใช้ งาน

2 มิติของคณิตศาสตร์ Devlin ได้เสนอบทความในวารสาร Natinal Council of Teachers of Mathematics ปี ค. ศ. 2000 ซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจุบันเราสามารถ มองคณิตศาสตร์ได้ใน 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1: คณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็น การคำนวณ มิติที่ 2: คณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็น วิทยาการแห่งรูปแบบ (Science of pattern) มิติที่ 3: คณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็น สื่อที่สร้างสรรค์ มิติที่ 4: คณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็น การประยุกต์ใช้

3 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ ยุคบาบิโลเนีย และ อียิปต์ “ การศึกษาเกี่ยวกับจำนวน ” ( เลขคณิต ) ยุคกรีก “ การศึกษาเกี่ยวกับจำนวน รูปร่าง และ การให้เหตุผล ” ( เลขคณิต เรขาคณิต และ ตรรกศาสตร์ ) ยุคกลางศตวรรษที่ 17 “ การศึกษาเกี่ยวกับจำนวน รูปร่าง และ การให้เหตุผล การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลง และ เทศะ ” ( แคลคูลัส ) ยุคปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน “ การศึกษาเกี่ยวกับจำนวน รูปร่าง และ การให้เหตุผล การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลง เทศะ และ เครื่องมือ ” ( แคลคูลัสระดับสูง )

4 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ ด้านการดำรงชีวิต -- เพื่อใช้ในการนับและคำนวณ -- เพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบการคิดและแก้ปัญหา -- เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ -- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาวิทยาการต่างๆ เพื่อการประเทืองปัญญา / การท้าทายสติปัญญา -- พัฒนาความคิดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน -- สร้างความรู้ใหม่เพื่อนำไปประโยชน์ในปัจจุบัน -- สร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

5 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ การทำให้รูปธรรมสู่นามธรรม - สร้างแนวคิด / ทฤษฎีใหม่ๆ จากสิ่งที่เคยปฏิบัติ - การทำนายอนาคตและมองทะลุผ่านไปในอนาคต - การสร้างความรู้ด้วยการคิดและจินตนาการ การทำให้นามธรรมสู่รูปธรรม - ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ ของบุคคลออกมาในรูปของสิ่งประดิษฐ์ - สื่อสารความคิดและจินตนาการ ออกมา ในรูปของภาษา สัญลักษณ์ และ ศิลปะ - ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็น เห็นได้ในรูปแบต่างๆ - อธิบายความเป็นจริงในธรรมชาติ

6 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ มิติที่ 1 มองคณิตศาสตร์นฐานะที่เป็นการคำนวณ การให้เหตุผล ที่เป็นรูปแบบ และ มอง คณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นการแก้ปัญหา

7 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ มิติที่ 2 มองคณิตศาสตร์นฐานะที่เป็นวิทยาการแห่ง รูปแบบ (Science of Pattern) ได้แก่ ทฤษฎีจำนวน เรขาคณิต ตรรกศาสตร์ แคลคูลัส ความน่า จะเป็น ตำแหน่ง และ ทฤษฎีกราฟ

8 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ มิติที่ 3 มองคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการสร้าง และถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ ของมนุษย์ออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

9 กรอบความคิด คณิตศาสตร์ ความหมาย คณิตศาสตร์ ความสำคัญของ คณิตศาสตร์ บทบาท คณิตศาสตร์ : เชิง ปรัชญา มิติคณิตศาสตร์ มิติที่ 4 มองคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นการประยุกต์ใช้ คือ การนำวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้งาน ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา แสวงหา และ ผลิตความรู้

10 ธรรมชาติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์  อนิยาม  นิยาม  สัจพจน์ กฎ และ ทฤษฎี สรุปเป็นนามธรรม นำไปประยุกต์ใช้ ใช้ตรรกวิทยา สรุป

11  คณิตศาสตร์ในช่วงเวลาก่อนปี ค. ศ. 1980 จะ เน้นที่ สาระ (What) “ Mathematics is the study of number, shape, logic,…,tools that use in this study”  คณิตศาสตร์ในช่วงเวลา ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1981 ถึงปัจจุบันจะเน้นที่วิธี (How) “Mathematics is the science of patterns: patterns of counting, patterns of shape, patterns of reasoning, patterns of communicating, patterns of motion, patterns of change, and patterns of position ”

12 ความสำคัญของคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่าง ยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่เสริมสร้างสติปัญญา เป็นศาสตร์แห่งความงามและ ศิลปะ เป็นภาษาที่ใช้ในการ สื่อสารอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการ แก้ปัญหาต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน การอบรมจิตใจ เป็นศาสตร์ที่เป็น พื้นฐานของศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งกระบวนการคิด และการจินตนาการ


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาส ตร์ ในอารย ธรรม กรอบ ความคิด ทาง คณิตศาส ตร์ อารย ธรรม ในยุค ต่างๆ พัฒนาการ ทาง คณิตศาสตร์ ในยุคต่างๆ ระบบเลข ฐานต่างๆ ความคิด เกี่ยวกับ เรขาคณิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google