งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) 1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ . 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

2 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2 1 1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต.ช่อแล อ.แม่แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

3 อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
1.เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2.เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ . 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) 1 1

4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนมิถุนายน) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี มิ.ย. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 60 5 45 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 48 4 36 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 12 1 9

5 ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านธิ จัดอบรมโครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน

6 ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านธิ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ โครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน (อ่างเก็บน้ำบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน)

7 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( มิถุนายน 2555 ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 941,087.00 908,887.00 32,200.00 586,740.00 102,000.00 701,921.36 673,606.73 28,314.63 30,240.00 74.59 74.11 87.93 100 29.65 239,165.64 235,280.27 3,885.37 -.00 71,760.00


ดาวน์โหลด ppt อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google