งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 4,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 2,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 1,000 ไร่. 4. ท่าขึ้นปลา 3 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

2 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดู ปลาน้ำ จืดมีไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 6,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 3,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 2,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา 2 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต. ช่อแล อ. แม่แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 1

3 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 4,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัย อ่อน 2,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 1,000 ไร่. 4. ท่าขึ้นปลา 1 แห่ง 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 1

4 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนมิถุนายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีมิ. ย. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 60545 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ ( โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ) 48436 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 1219

5 ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านธิ จัดอบรมโครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ชุมชนแบบยั่งยืน

6 ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านธิ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ โครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ( อ่างเก็บน้ำบ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน )

7 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 941,087.00 908,887.00 32,200.00 586,740.00 102,000.00 701,921.36 673,606.73 28,314.63 586,740.00 30,240.00 74.59 74.11 87.93 100 29.65 239,165.6 4 235,280.2 7 3,885.37 -.00 71,760.00


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดมี ไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google